in

RAZUMEVANJE SEBE

PIŠE: IRINA KOLIESOVA, PSIHOLOG, ENERGOPSIHOLOG, EKSPERT ZA ENERGETSKU DIJAGNOSTIKU FIZIČKOG STANJA LJUDSKOG ORGANIZMA, STRUČNJAK ZA SISTEMSKE-PORODIČNE KONSTELACIJE, LIFE-COACH, SPORTSKI PSIHOLOG, OPERATER KARMAKOREKCIJE, REIKI-MASTER UČITELJ, INSTRUKTOR JOGE
FOTOGRAFIJE: IZ PRIVATE ARHIVE

FB: irinakoliesova

Često mi se obraćaju ljudi koji su zbunjeni, koji ne znaju šta da rade i kako da žive. To su uobiča­jena pitanja vezana za egzistencijalne i starosne krize. Kada se čovek nađe u takvoj situaciji on obično želi da mu neko sa strane uključi svetion­ik koji će mu osvetliti pravi put u životu. Da li vam je to poznato? Ali tajna je u tome da ovaj Sve­tionik mi moramo uključiti sami, unutar sebe. I njegova svetlost nam mora obasjati put.

Šta nam može pomoći da to uradimo? Postoje dva osnovna ključa koja će nam pomoći da os­vetlimo svoj put u životu i da ga prođemo sa ra­došću i u stanju sreće.

Prvi ključ: „Razumevanje sebe“ je jako važan as­pekt formiranja naše ličnosti.

U ovom stanju mi se osećamo samouvere­no, snažno i jasno znamo šta želimo da uradi­mo u svom životu. A kada se nalazimo u stan­ju „nerazumevanja sebe“ osećamo frustraciju, duševnu nelagodu, nama ovladavaju strahovi, uznemirenost i obuzima nas stanje napetosti. Naš um se trudi da nađe izlaz iz nastale situaci­je. I prvo što on počinje da radi je da osluškuje mišljenje okoline. Tako mi prikupljamo mišljenja o sebi i na osnovu toga pravimo svojevrsnu sliku o sebi. Mišljenje okoline, naročito u ranom uzras­tu, daje surogat razumevanja sebe. Um fiksira tu „surogatnu“ predstavu sebe i čovek počinje da živi kroz tu iskrivljenu sliku. I osim toga, formira se navika da čovek „razumevanje sebe“ ostvaruje kroz mišljenje okoline, što izaziva zavisnost od okoline i želju da se svidi ljudima da bi se prijatno osećao u okruženju. Naravno, to čoveka dovodi do stanja unutrašnjeg konflikta.

Pa kako da se naučimo da razumemo sebe?

Prvi korak na putu ka razumevanju sebe je os­vešćenost.

Osvešćenost je sposobnost da se svet vidi on­akvim kakav jeste, bez emocionalne refleksije i moralisanja. Naša refleksija na sve što se deša­va oko nas stvara napetost. Metode kvantne psihologije i kognitivne terapije koje ja koristim omogućavaju da umanjite stres i da se naučite da svet i sebe prihvatate osvešćeno.

Drugi ključ je „Samosvesnost- samostalnost“

Šta je to?

Samosvestan čovek je onaj koji sam donosi odluke, pravi životne izbore nezavisno od mišl­jenja ostalih. To je čovek kod koga nema straha, uznemirenosti, ljutnje, agresije. Sve ove emocije nama su potrebne radi zaštite, onda kada se os­ećamo slabim.

Samosvestan čovek može sam sebe da drži u stanju psihološkog komfora. On voli da bude u društvu. I jako mu je interesantno da bude sam sa sobom. Njega samoća ne plaši, već je maksi­malno koristi za svoju dobrobit – čita knjige, uči nešto novo, razvija se, stiče interesantne veštine. Ali pri svemu tome on ne gubi sposobnost za druženje i uživa u druženju. Samosvestan čovek nikada na druge ne prebacuje odgovornost za svoje greške i neuspehe, jer sam donosi odluke i bira načine delovanja, znajući da će u svakom slučaju za sve biti odgovoran samo on.

Samosvesnost je stanje duše i postojanje određenih životnih veština.

To je sposobnost da se živi samostalno, da se snalazi bez tuđe pomoći, da sam organizuješ svoj život, o svom trošku.

To je navika da se živi bez potrebe za tuđom po­moći ili odobrenjem, kada imate dovoljno snage da donosite svoje odluke bez odobravanja pri­jatelja i okoline. Ako preuzmete potpunu odgov­ornost za svoje postupke, onda odobravanje ili neodobravanje okoline za vas postaje ništa više od povratne informacije i samo to. Ista je situ­acija što se tiče potrebe za pažnjom drugih. Ona jeste prijatna, ali za samosvesnog čoveka ona nije tako važna.

I jedan jako važan momenat – nepostojanje bole­sne vezanosti. Ako mislite da je nečije postojanje vama potrebno kao vazduh, ako su nečija pis­ma ili pozivi za vas pitanje života i smrti, onda je teško govoriti o samosvesnosti. To je bolesna vezanost. Uslov zdrave samosvesnosti pred­stavlja nepostojanje strahova ili umeće njihovog savladavanja. Zabrinut čovek nije samosvestan čovek. Jedini način da postanete samosvesna osoba je da prestanete da očekujete ili tim pre da zahtevate nešto od drugih, da počnete da živite i ponašate se kao odrastao i samosvestan čovek. Prvi koraci: da naučite da se brinete o sebi, da naučite da zarađujete novac i samostalno reša­vate sve svoje životne probleme. Na samosves­nost utiče nekoliko faktora. Osnovni je, naravno, detinjstvo. To kako su nas vaspitavali, čemu su nas učili, traume kroz koje smo prošli i atmosfera koja je bila u našoj porodici. I naravno, naš Rod. Naše navike, veštine, uspesi i neuspesi, bolesti, pa čak i partneri koje mi biramo, vrlo često su direktno vezani za naš rod.

Svako od nas je karika u lancu pokolenja. Naša sudbina je tesno upletena sa sudbinama naših predaka. Sa genima svojih predaka mi dobija­mo i njihova osećanja, emocije, događaje, pro­grame – svu memoriju Roda. Rod je uvek prisutan u nama, bili mi svesni toga ili ne. Celo iskustvo našeg roda se reflektuje u našem životu. I ono utiče na formiranje nas kao ličnosti. Postoji nev­erovatna metoda koju volim da koristim u svojim konsultacijama, a koja pomaže da se vidi koji programi roda utiču na nas i u kakvom uopšte sistemu ubeđenja mi živimo. To su porodič­no-sistemske konstelacije (ili Poredak Ljubavi). Čudesna metoda kvantne psihologije čiji tvorac je Bert Hellinger. Moja obuka je trajala tri i po godine, a i danas nastavljam da se usavršavam. Ova metoda se danas vrlo aktivno razvija i trans­formiše otkrivajući nam sve više mogućnosti za pružanje pomoći.

Jedan od pravaca ove metode su individualne metakonstelacije koje se mogu sprovoditi i of­fline i online. Upravo njih često koristim u toku konsultacija. Ona daje mogućnost da se odmah izađe na nivo nesvesnog i obasja onaj nevidljivi deo naše svesti koji predstavlja uzrok naše reak­cije na određeni problem i da se osveste skrivene uzajamne veze.

Ova metoda odlično pomaže: za pronalaženje uzroka i puteva za rešavanje porodičnih konf­likata, složenih odnosa sa roditeljima, rodbinom, decom, komplikovanih partnerskih odnosa, ne­mogućnosti izgrađivanja čvrstih partnerskih odnosa, proživljavanje kriza u životu, pronalažen­je i otklanjanje uzroka strahova i uznemirenosti, pronalaženje uzroka unutrašnjih konflikata, os­ećaja usamljenosti, depresije. Dobro funkcioniše kod rada sa traumama. Takođe pomaže u real­izaciji i postizanju svojih ciljeva, otkriva i uklanja uzroke finansijskih poteškoća i fizičkih oboljenja.

Možda sve ovo i zvuči kao Čudo, ali to je baš tako i moji klijenti to doživljavaju.

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

Insta live intervju sa Ninom Bogosavljev, kostimografom, kreatorkom brenda „Bulka“

VIDELA JE SVOJU PRILIKU I ZGRABILA SAN