PRAVILA I USLOVI KORIŠĆENJA REFRESH YOUR LIFE E-MAGAZIN SERVISA

 

Ovim Pravilima i uslovi korišćenja (na dalje: Pravila) definišu pravila, uslove i način korišćenja servisa koja pruža Refresh Your Life e-magazin (na dalje: Refresh Your Life), kao i načina korišćenja svih delova sadržaja servisa, nezavisno od toga da li su isti korišćeni u delu ili u celini. Ova Pravila predstavljaju ceo i jedinstveni sporazum između Refresh Your Life i svih lica, bilo fizičkih ili pravnih, koja pristupaju ovom servisu, bilo direktno ili indirektno i ona kao takav predstavljaju jedinstven i nedeljiv sporazum između korisnika i pružaoca servisa, te zamenjuju sve prethodne ili trenutne sporazume, bili da su oni sklopljeni usmeno ili pismeno između korisnika i pružaoca servisa, uključujući, ali ne ograničavajući se i na, sve prethodne verzije pravila i uslova korišćenja servisa, osim ako nije drugačije određeno od strane pružaoca servisa.

Refresh Your Life omogućava korišćenje ovog servisa, kao i sadržaja na ovom servisu, alate i druge dostupe usluge na servisu, ako su ponuđene, pod uslovom prihvatanja ovde navedenih Pravila korišćenja.

Svaki korisnik servisa je dužan da prilikom svake posete servisa koji pruža Refresh Your Life pročita Pravila i informiše se o svim izmenama i dopunama Pravila.

Refresh Your Life zadražava prava da vrši izmene i dopune Pravila bez prethodnog obaveštavanja korisnika.

Ukoliko ne razumeze jezik kojim su napisana ova Pravila ili ukoliko nemate 18 godina, odnosno punu poslovnu sposobnost, molim vas da ne pristupate ovom servisu, Refresh Your Life ne preuzima odgovornost za lica koja nemaju potrebna svojstva ličnosti za razumevanje i prihvatanje navedenih Pravila.

Posetom ovog servisa dužni ste da pročitate i druga pravila Refresh Your Life, kao i druga pravila na koja upućuju hiperlinkovi. Dužni ste da obratite dužnu pažnju na sve elemente i sav sadržaj ovog servisa, kako pojedinačno tako i u vezi jednog sa drugim. Refresh Your Life ne preuzima odgovornost za pravila korišćenja drugih servisa kojima možete pristupiti putem hiperlinkova ili drugih veza na kojih možete naići posetom ovog servisa.

Ova Pravila obavezuju sve korisnike servisa bez obzira da li su korisnici fizička ili pravna lica, kooperanti, partneri ili saradnici i bez uticaja da li između istih i Refresh Your Life postoji drugi sporazum, ugovor ili memorandum ili bilo koji drugi pravni akt o regulisanju odnosa.

Pre pristupanja ili korišćenja bilo kog dela servisa dužni ste da pročitate ova Pravila. Ukoliko nakon toga pristupite ili koristite bilo koji deo sadržaja ovog servisa smatra će da ste prihvatili ova Pravila te se isto ima smatrati konkludentnom radnjom kojom se nedvosmisleno izražava saglasnost i prihavataju Pravila Refresh Your Life.

Ova Pravila sadrže informacije o vrsti servisa, slobodi izražavanja, načinu korišćenja autorskih prava i prava srodnim autorskim pravima, odgovornosti i izmenama i dopunama Pravila.

Sve izmene i dopune ovih Pravila biće redovno ažurirane na website-u i drugim servisima na kojima važe.

 

Član 1

Značenje izraza

Pojedini izrazi u ovim Pravilima imaju sledeće značenje:

 • Refresh Your Life e-magazin“ – pružao servisa;
 • Korisnik“ – svako fizičko ili pravno lice ili fizička ili pravna lica koja pristupaju pristupnoj tački vezivanja servisa preko određene IP adrese;
 • Servis“ – svaki teks, slika, video, komentar, vizualni materijal, kombinacija teksa, videa, slike, imena, kontakt podataka ili ličnih podata;
 • Veb stranica, blog, pružala informacionih usluga, servisni provajder, ISP (information service provider, information society service provider, online service providers or intermediary)“ – određen i fiksiran sadržaj koji može biti predmet autorskih ili srodnih prava, emanacija duha, novinski članak koji može biti sastavljen i od ostalih sadržaja uređenih od strane korisnika usluga ili dostupnih korišćenjem servisa koji može izražavati slobodu misli, novinarsko izražavanje ili stav autora, a koji je određen uređivačkom politikom pružaoca usluga ili je posledica tehničkih svojstva servisa;
 • Komunikacija u reklamne i komercijalne svrhe“ – svaki oblik komunikacije kreiran da promoviše, direktno ili indirektno, određene robe ili usluge, servis, privredna društva, organizacije ili pojedince koji obavljaju određenu privrednu ili drugu registrovanu delatnost u okviru svojih pravnih i ličnih svojstva ličnosti;
 • Tehnološme mere“ – svaka tehnologija, uređaj ili deo uređaja koji u normalnom svojstvu korišećanja su stvoreni sa ciljem da spreče ili onemoguće radnje koje mogu da ugroze servis i korisnike. Ovaj izraz može biti korišćen i u negativnom svojstvu kada označava tehnologiju, uređaj ili deo uređaja koji se koristi sa ciljem ugrožavanja ili uništavanja celog ili dela sadržaja servisa ili tehničkih svojstvata mreže, uređaja, računara ili računarskih podataka, a koji se koristi suprotno pozitivnim propisima i prirodi servisa;
 • Pristanak“ – svaki slobodno dati, tačno određeni, nedvosmisleni akt koji se daje neposredno izjavom volje ili konkludentnim radnjama i nesumnjivo utvrđuje volju lica koje ga daje i predstavlja prihvatanje bez uslovljavanja;
 • Važeća pravila“ – Pravila Refresh Your Life, kao i sva druga pravila na koja ova Pravila upućuju za potrebe korišećenja celine ili dela ovog servisa;
 • Činjenje dostupnim“ – svaka radnja koja omogućava dostupnost sadržaja trećim licima, široj javnosti ili državnim organima;
 • Mere sigurnosti“ – svaki proces ili mera koji su deo servisa i koji su stvoreni sa ciljem da zaštite korisnike i sadržaj servisa, a koja po prirodi predstavljaju različita tehnološka rešenja koja štite, čuvaju i onemogućavaju protivpravnu upotrebu sadržaja servisa, ako i protivpravni pristup, korišćenje, upotrebu, menjanje, uništenje, objavljivanje sadržaja suprotno njegovoj nameni, a što za posledicu može imati povredu poverljivosti podata, pravne zaštite ili namene sadržaja;
 • Poslovna sposobnost“ – sposobnost korisnika da izjavom svoje volje preuzme prava i obaveze u skladu sa pozitivnim zakonodavstvom Republike Srbije.

 

 

Član 2

Pravna priroda

 

Refresh Your Life e-magazin je mindstyle i lifestyle magazin koji  predstavlja mix ličnog razvoja, duhovnosti, lepote, mode, kulture, putopisa i umetnosti. Magazin koji menja vaš pogled na svet.

 

Član 3

Priroda servisa

 

Servis može biti sastavljen u delovima ili nekim celinama od sadržaja koji predstavlja mišljenje autora, kao i sadržaj koji kreira šira javnost i koji kao takvi po prirodi predstavljaju materijalizaciju prava na slobodu misli ili predmet prava intelektualne svojine ili drugih prava. Neki delovi servisa ne predstavljaju stav pružaoca servisa, uređivačkog kolegijuma niti zaposlenih u Refresh Your Life. Pružaoc servisa nije registrovan za pružanje medicinskih usluga niti saveta, te se informacije koje se mogu naći na servisu ne smeju koristiti kao medicinski savet ili savet za lečenje ili tretiranje. Pre nego što koristite informacije koje možete pronaći na servisu u formi opisanim u prvom stavu ovog člana, dužni ste da konsultujete pravna lica ili druga kvalifikovana lica ili ustanove koje su ovlašćene za pružanje takvih usluga. Sadržaj ovog servisa je namenjen informisanju javnosti.

 

 Član 4

Pravila komentarisanja

 

Refresh Your Life nije odgovoran za sadržaj komentara. Refresh Your Life nije dužan da upozori korisnike da komentarima mogu kršiti pozitivne propise. Delove sadržaja je moguće komentarisati i oni kao takvi predstavljaju javno mesto za izražavanja slobode misli i govora, s toga Refresh Your Life neće biti dužan da briše komenater koji izražavaju kritičku svest. Prihvatanjem ovih Pravila prihvatate sve pozitivne propise koji određuju granice slobode misli i govora i svaki korisnik koji koristi svoje pravo da komentarom izrazi svoje mišljenje u potpunosti preuzima na sebe odgovornost za tako iskazano mišljenje.

Refresh Your Life zadržava pravo da prepravi, obriše ili ne objavi komentare koji su nezakoniti, posebno komentare koji su usmereni na diskriminaciju pojedinaca na osnovu verske, nacionale, etničke ili rasne pripradnost, na osnovu pola, seksualnog opredeljenja, ličnih svojstava, ekonomskog, imovnog ili socijalnog stanja, kao i sve komenare koji vređaju prava i dostojanstva ličnosti. Refresh Your Life zadržava pravo da uređuje komentare shodno odredbama Zakona o zabrani diskriminacije i načelima zaštite osnovnih ljudskih prava i sloboda, te da shodno tome određuje poliku objavljivanja komenara. Refresh Your Life će u granicama svojih mogućnosti prijaviti svako kršenje ovih prava nadležnim organima u skladu sa pozitivnim propisima.

Komenari koji imaju za cilj reklamiranje ili „spam“ će biti obrisani. Refresh Your Life zadržava pravo da spreči komentare korisnicima koji prekrše odredbe ovih Pravila i pozitivnih propisa.

Prihvatanjem ovih Pravila svaki korisnik se obavezuje da neće kršiti prava pružaoca servisa kao ni trećih lica što uključuje povredu prava ličnosti, prava intelektualne svojine, autorskih prava, prava na slobodu misli, prava na zaštitu podataka o ličnosti kao i drugih prava. Svaki korisnik se obavezuje da će komentarisati u duhu osnovnih domaćih i ratifikovanih međunaordnih propisa koji određuju sadržaj i ograničenje gore navedenih prava. Svaki korisnik je odgovoran za sadržaj svojih komentara i za njihovu tačnost. Refresh Your Life se odriče svake odgovornosti za sadržaj komenara postavljenih od strane korisnika.

 

Član 5

Zabranjeno postupanje

Zabranje su bilo koje radnje ili postupci od strane korisnika koji imaju za cilj reklamiranje drugih roba ili usluga trećih lica ili servisa, povredu prava intelektualne svojine ili povredu pravila privatnosti, pravila komentarisanja ili drugih pravila ovog servisa. Ukoliko korisnik koristi tehnologiju sa ciljem uništavanja, ugrožavanja ili onemogućavanja ovog servisa za potrebe prikupljanja sadržaja servisa ili povredu drugih prava, kao i za cilj ugrožavanja sigurnosti ovog servisa koji za posledicu može imati fizičko oštećenje imovine pružaoca servisa, Refresh Your Life će pokrenuti postupke na osnovu pozitivnih zakonskih propisa. Refresh Your Life će pokrenuti postupak u slučaju postojanja osnova sumnje da je izvršeno neko od krivičnih dela propisanih u glavi XXVII Krivičnog zakonika koja propisuje krivična dela protiv bezbednosti računarskih podataka.

 

Član 6

Sadržaj servisa

 

Refresh Your Life ne pruža nikakave garancije za sadržaj svojih servisa osim karakteristika i svojstatava koji su posebno naznačeni. Delovi sadržaja servisa predstavljaju mišljenje autora, dok su pojedini delovi sadržaja stvoreni u reklamne svrhe. Servis sadrži posebna pravila o zaštiti privatnosti korisnika, kao i pravila o zaštiti potrošača kada se omogaćava pružanje usluga u oblasti trgovine, te su korisnici dužni da ista pročitaju i prihave pre stupanja u pravni odnos na koji dejstvo imaju Zakon o zaštiti podataka o ličnosti i Zakon o zaštiti potrošača. Refresh Your Life ne može garantovati da će sadržaj servisa bez prekida uvek biti dostupan, te s toga ne može odgovarati za tehnička svojstva mreže, pružaoca usluga hosting-a i domena. Refresh Your Life ne može odgovarati ako je pristup ovom servisu onemogućeg zbog tehničkih svojstava mreže ili uređaja sa kojih korisnik pristupa servisu, kao ni zbog održavanja mreže ili uređaj. Refresh Your Life se odriče svake odgovornosti u slučaju više sile.

Refresh Your Life ne garantuje da će svi komentari biti objavljivani niti se obavezuje da komenare objavi u određeno vreme.

 

Član 7

Način i uslovi pristupanju servisa

 

Refresh Your Life neće imati nikakvu dodatnu obavezu od obaveza propisanih ovim Pravilima. Svaki korisnik pristupa ovom servisu slobodnom voljom i na svoj rizik. Refresh Your Life neće odgovarati za pravila i uslove korišćenja drugih servisa kojima korisnik može pristupiti putem veza koji postoje na ovom servisu. Refresh Your Life nije odgovoran za kvalitet slike ili zvuka niti tehničkih svojstava uređaja sa kojih se pristupa servisu, niti je odgovoran za propise koji mogu drugačije regulisati prava i obaveze korisnika a koji važe u mestu sa kojeg korisnik pristupa ovom servisu. Svaki korisnik prihvata da koristi sadržaj servisa na svoju odgovornosti i s tim u vezi se obavezuje da potraži savet stručnjaka pre nego što postupi u skladu sa istim.

Refresh Your Life neće biti odgovoran u slučaju kašnjenja ili zastoja u servisu koji mogu biti posledica više sile ili koji mogu imati uzrok u bilo kojim tehničkim nedostacima mreže ili uređaja izazvanim aktima državnih organa, uslovima rada, nedostatkom ili padom električne energije, izazvanim prirodnim uzrocima ili drugim sličnim slučajevima.

 

Član 8

Naknada štete

 

Svaki korisnik se obavezuje da će se udržati od protivzakonih radnji koje mogu za posledicu imati štetu ili izmaklu dobit za Refresh Your Life, kao i štetu i izmaklu dobit za zaposlene, saradnike, partnere i kooperante Refresh Your Life. Prihvatanjem ovih pravila svaki korisnik u potpunosti preuzima na sebi sve troškove koji mogu da nastanu za njega kao posledica preduzimanja protivzakonih radnji, a u vezi sa korišćenjem ovog servisa i istovremeno se odriče prava da iste traži od Refresh Your Life, posebno u slučaju kršenja ovih Pravila i svih ostalih pravila na koja ova Pravila mogu upućivati.

 

Član 9.

Nadležno prava

 

Prihvatanjem ovih Pravila prihvata se nadležnost prava Republike Srbije. Svaki korisnik, bez obzira na mesto sa kog pristupa ovom servisu, kao i bez obzira na lokaciju IP adrese, prihvata nadležnost propisa Republike Srbije.

Sva prava i obaveze pružaoca servisa i korisnika određena su pozitivnim propisima Republike Srbije.

 

Član 10

Mirno rešavanje spora i kontakt informacije

 

Ukoliko korisnik smatra da je neko njegovo pravo povređeno dužan je da prvo kontaktira Refresh Your Life i da omogući rok od 7 radnih dana za odgovor. Refresh Your Life poštuje visoke profesionalne standarde, a u cilju neprekidno podizanja standarda poslovanja će razmotriti svaku sugestiju korisnika. Za sve informacije o ovim pravila, sugestije, pitanja i predloge svako korisnik može koristiti sledeći kontakt: rylmagazine@gmail.com

 

Refresh Your Life je imalac prava intelektualne svojine i drugih imovinski prava koja je korisnik dužan da poštuje pre isticanja zahteva. Ukoliko korisnik smatra da su mu neka prava povređena može kontaktiranjem Refresh Your Life i postaviti zahtev za ispravku ili brisanje sadržaja. Refresh Your Life nema nikakvu nadležnost niti kontrolna ovlašćenja za sadržaj kojim se može pristupiti posredstvom posrednih veza. Informacije na ovom servisu mogu sadržati nenamernu grešku ili nepreciznost i pružalac servisa ne pruža nikakave garancije za tačnost informacija na koje može uticati protok vremena.

 

Član 11.

Pravo izražavanja misli i pravo slobode govora

 

Sadržaj na ovom servisu može predstavljati materijalizaciju prava na izražavanje misli i prava slobode govora. Sadržaj na ovom servisu je objavljen prema najbolji saznanjima pružaoca sadržaja ali nekada može sadržati greške.

Mišljenje izraženo u nekim delovima sadržaja ne predstavlja mišljenje Refresh Your Life kao ni partnera, saradnika ni kooperanata Refresh Your Life.

Refresh Your Life ne odgovora ukoliko neki delovi sadržaja nisu tačni, osim ako je drugačije propisano dodatnim pravilima na koja upućuju ova Pravila. Neki delovi sadržaja su namenjeni samo za generalno informisanje javnosti, te je svaki korisnik dužan da pre nego što primeni sadržaj dobijen na ovom servisu isti proveri na siguran način od lica koja ispunjavaju uslove da daju stručne savete za uslugu u pitanju.

Određeni delovi sadržaja mogu da sadrže neažurirane podatke. Neažurirani podaci su podaci koji se nalaze na servisu a koji usled protoka vremena ne odgovaraju činjeničnom stanju koje se promenilo usled protoka vremena. Refresh Your Life zadržava pravo da promeni ove podatke ali se ne obavezuje da takve promene vrši. Svaki korisnik prilikom svake posete ovog servisa je dužan da samostalno proverava promenu podataka koji mogu biti sadržani u sadržaju ovog servisa.

 

Član 12

Autorska prava, prava srodna autorskim pravima i prava intelektualne svojine

 

Ovim članom se regulišu pravila koja se odnose na autorska prava, prava srodna autorskim pravima i prava intelektualne svojine.

Sadržaj servisa može sadržati predmete autoskih prava, prava srodnih autorskim pravima i prava intelektualne svojine (na dalje: ovih prava) u obliku teksta, slike, videa, žiga i ostalih vrsta prava intelektualne svojine. Ovaj oblik sadržaja servisa je zaštićeni pozitivnim propisima kako u delu tako i u celi. Zabranjeno je svako kopiranje, umnožavanje, činjenje dostupnim ili reprodukovanje predmeta ovih prava.

Refresh Your Life reklamni sadržaj, kao i prodajni sadržaj može biti u celini ili delom obuhvaćen predmetom ovih prava. Refresh Your Life će u svakom pojedinačnom slučaju obezbediti poštovanje moralnih prava autora i eventualno označiti ime autora, obeležje znaka odnosno žiga i drugih predmeta ovih prava, kao što može navoditi i spoljne veze kao označavanju autora ili korisnika u svakom slučaju kada se to pokaže moguće. Svaki korisnik je odgovoran za povredu moralnih i imovinskih prava autora.

Svaka objava sadržaja koji može biti predmet ovih prava na servisu Refresh Your Life se smatra objavljivanjem predmeta ovih prava i biće zaštićen na zakonom propisan način. Refresh Your Life može koristiti sudsku zaštitu ovih prava ako ista budu povređena od strane korisnika.

Zabranjeno je umnožavati, prodavati ili menjati delove ili celinu sadržaja koji predstavljaju predmet ovih prava. Ukoliko je dozvoljeno praviti spoljne veze sa sadržajem ovog servisa svi korisnici su dužni da tom prilikom obezbede poštovanje moralnih prava autora. Zabranjeno je koristiti predmete ovih prava za stvaranje profita. Ukoliko postoji sumnja u ostvarivanju obaveza poštovanja moralnih i imovinskih prava autora obratite se Refresh Your Life.

Refresh Your Life neće biti odgovoran za sadržaj koji je predmet ostvarivanja prava na slobodu misli i prava slobode govora.

Refresh Your Life nije odgovoran za neovlašćeno korišćenje predemta ovih prava, kako u celini tako ni u delovima i to posebno za:

1) pisana dela (knjige, brošure, članci, prevodi, računarski programi u bilo kojem obliku njihovog izražavanja, uključujući i pripremni materijal za njihovu izradu i dr.);

2) govorna dela (predavanja, govori, besede i dr.);

3) dramska, dramsko-muzička, koreografska i pantomimska dela, kao i dela koja potiču iz folklora;

4) muzička dela, sa rečima ili bez reči;

5) filmska dela (kinematografska i televizijska dela);

6) dela likovne umetnosti (slike, crteži, skice, grafike, skulpture i dr.);

7) dela arhitekture, primenjene umetnosti i industrijskog oblikovanja;

8) kartografska dela (geografske i topografske karte);

9) planovi, skice, makete i fotografije;

10) pozorišna režija.

 

Član 13

Pravo objavljivanja

 

 Refresh Your Life, u skladu sa moralnim i imovinskim pravima autora, ima isključivo pravo da odlučuje o pravu objaljivanja sadržaja servisa koji je predmet ovih prava.

 

 

Član 14

Ograničavanje odgovornosti

 

Refresh Your Life neće biti odgovoran za protivpravne radnje koje su dovele do povredne moralnih i imovinskih prava autora. Pojedini delovi sadržaja servisa mogu predstavljati materijalizaciju prava na slobodu misli i prava na slobodu govora. Refresh Your Life poštojući profesionalna pravila uvek teži da tačno i nedvosmisleno odredi subjekte ovih prava, ali se odriče odgovornosti usled nedostataka tehničkih svojstava mreže i tehničkih uređaja, kao i uslova koji mogu nastati usled uzroka izazvanih višom silom.

Refresh Your Life neće biti odgovoran za sadržaj servisa koji nastaje od strane trećih lica upotrebom tehničkih svojstava servisa kao što je komentarisanje i slično.

 

Član 15

Pravila o komunikaciji sa korisnicima

 

Ukoliko korisnici servisa pošalju sadržaj Refresh Your Life, a sadržaj se odnosi na ideje, predloge, planove, fotografije, video materijal, žigove ili bilo koji drugi sadržaj koji može biti predmet prava intelektualne svojine, prava na slobodu misli ili govora ili drugih prava, korisnik daje odobrenje Refresh Your Life da isti sadržaj, bez dodatnih odobrenja, može da menja, umnožava, objavljuje, privodi drugoj nameni i korisiti na drugačiji način u bilo kom obliku koji je na raspolaganju Refresh Your Life. Refresh Your Life nema nikakvu obavezu da takav sadržaj koristi na odgovarajući način niti da za isti plati naknadu.

 

Svaki korisnik se obavezuje da prilikom slanja sadržaja poštuje sve pozitivne propise koji važe u Republici Srbiji a posebno da ima u vidu zabranu diskriminacije, zaštitu maloletnika i zaštiti računara i računarskih podataka, kao i zaštitu prava autora.

 

Član 16

Izmene i dopune Pravila i uslovi korišćenja

Refresh Your Life ima pravo da vrši izmene i dopune Pravila i načina korišćenja servisa bez prethodnog obaveštavanja korisnika. Svaki korisnik je dužan da prilikom svake posete ISP proveri Pravila i uslove korišćenje servisa u celini i da se sam informiše o eventualno izvršenim izmenama i dopunama.

Sastavni deo ovih Pravila i uslova korišćenja predstavljaju i druga pravila korišćenja na koja ova Pravila upute a koji mogu da predstavljaju sastavni deo usluge ovog servisa.