in

OSVEŠĆEN ČOVEK „NOVI ČOVEK BUDUĆNOSTI“

PIŠE: DIJANA KRTINIĆ

PROF. DR SVETOZAR Đ. RADIŠIĆ JE ROĐEN 1949. GODINE U LESKOVCU. OSNOVNU ŠKOLU I GIMNAZIJU ZAVRŠIO JE U VRŠCU, A VOJNU AKADEMIJU PROTIVVAZDUŠNE ODBRANE U ZADRU. КOMANDNO-ŠTABNU AKADEMIJU КOV JNA, POSLEDIPLOMSKE STUDIJE I DOKTO­RAT O TEMI „UPRAVLJANJE SISTEMOM ZA IZGRADNJU BORBENE GOTOVOSTI” ZAVRŠIO JE U CENTRU VISOKIH VOJNIH ŠKOLA OS „MARŠAL TITO“ (ODNOSNO U CENTRU VOJNIH ŠKOLA VOJSKE JUGOSLAVIJE) U BEOGRADU.

Bio je portparol Vojske Jugoslavije, obavljao je visoke funkcije u Gardijskoj motorizova­noj brigadi, Kabinetu SSNO, Upravi za obuku i školstvo, Upravi za informisanje i moral Gene­ralštaba Vojske Jugoslavije i Upravi za strate­gijske studije Saveznog ministarstva odbrane.

Bio je više godina glavni i odgovorni ured­nik opštevojnog teorijskog časopisa „Vojno delo“. U penziju je otišao (2005) sa dužnosti pomoćnika za strategije i doktrine u Kabinetu načelnika Generalštaba Vojske Srbije i Crne Gore. Predavao je u Školi nacionalne odbrane i na poslediplomskim studijama (smer – ratna veština) u CVŠ Vojske Srbije i Crne Gore. Na listi je eksperata za strategiju i doktrinu, bor­benu gotovost, „svedimenzionalnu odbranu“, „psihološki rat“, „neoružane oblike agresije“ i „novi svetski poredak“.

Objavio je više od 830 novinarskih geopolitič­kih analiza, desetinu feljtona i više desetina naučnih, preglednih i stručnih napisa u časo­pisima, zbornicima radova i prilozima knjiga. Imao je više od 760 javnih nastupa na tribi­nama, forumima, promocijama, predavanjima. bio je gost mnogobrojnih radio i TV emisija.

Naučni doprinos prof. dr Radišića je ogroman. Na osnovu ocena eksperata iz oblasti teorije ratovanja i metodologije ratne veštine, u teori­ju ratne veštine uneo je: novu klasifikaciju ra­tova; naučno objašnjenje ratova u vanfizičkoj i vanvojnoj sferi (neoružani oblici agresije); definicije savršenih i totalnih ratova; naučno objašnjenje neokortikalnog rata i svedimenzi­onalne odbrane; organizacione modele (simu­lacije) za usavršavanje borbene gotovosti; na­učno objašnjenje u vezi s primenom elektro­magnetnog i vibratornog oružja i zaštitom od tih vrsta oružja, i predviđanje ratova budućno­sti u kojima će nestati prostor kao faktor rata.

Teoriji organizacije doprineo je primenom vi­šekriterijumskog programiranja u društvenim sistemima, oblikovanjem „mozga organizaci­je“, uvođenjem matričnog odnosa između ti­pova ličnosti i vrsta inteligencije i predlogom da se velikim sistemima upravlja na osnovu njihovih simulacija.

Posebna oblast istraživanja, proizašla iz pret­hodnih, jeste moć misli i umnost svega posto­jećeg. Metoda autohipnoznog samoisceljiva­nja, koju je naučno obrazložio, zasniva se na umnosti, pamćenju i duhovnosti ćelija.

Pored naučnoistraživačkog rada, prof. dr Ra­dišić bavi se književnošću i publicistikom. Njegovi radovi su prevođeni na nemački, ru­ski, francuski, italijanski, engleski, bugarski, slovenački i jermenski jezik. Osim na prosto­rima Jugoslavije, njegovi radovi su objavljiva­ni u Nemačkoj, Bugarskoj, Švedskoj, Australi­ji i Jermeniji.

U vreme izolacije i vanrednog stanja, razgo­varamo sa ekspertom koji nam svojim sveo­buhvatnim analizama pruža mogućnost da ja­snije sagledamo aktuelnu situaciju, kao i uvid u budućnost čovečanstva.

OD POČETKA 2020. GODINE SVET KAKAV POZNAJEMO NIJE VIŠE ISTI. KAKVE PRO­MENE MOŽEMO DA OČEKUJEMO U BU­DUĆNOSTI U EKONOMSKOM, POLITIČKOM I DRUŠTVENOM SMISLU?

To da svet neće biti isti posle pandemije virusa COVID-19, nije sporno iz više razloga. Organi­zatori odbrane (Svetska zdravstvena organiza­cija, farmaceuti i lekari) će možda podići svoj ugled, koji je bio ugrožen u zadnjih nekoliko decenija. Klasičnu medicinu su prestigli kine­ska medicina, homeopatija i lečenje biljem. Finansijska pomoć medicini će popraviti sta­nje u bolnicama i povećati broj lekova i vak­cina. S druge strane, ekonomija tek treba da vida rane i prebrojava gubitke, što će koštati najviše obične ljude i one koji se hrane na kon­tejnerima. Političari će imati veliki problem da zadrže svoja mesta i dokažu narodu – građa­nima – da nisu poslužili onima koji zagovaraju koncept „zlatne milijarde“ (Svetska zdravstve­na organizacija, Bil Gejts, Kristin Lagard…), zašto je pandemija „pokrila“ postavljanje 5G tehnologije i satelitskog interneta, kao i koli­ko kemtrejlsi doprinose zagađenju vazduha i virusima. Društvo 21. veka se najviše menja prihvatanjem imigranata u Evropu i proces me­šanja rasa samo podseća da je Plan „Noema“ u završnoj fazi realizacije. To je plan star više od 4000 godina, a osnovni cilj je jezuitsko-va­vilonsko poništavanje bele rase. Na sreću, čini se da su u vreme pandemije i oni koji su svesni satanizma radili svoj posao. Od rezultata nji­hovog sukoba zavisiće slika „novog društva“.

ZASTUPATE TEZU DA JE ZEMALJSKA KU­GLA ZEMLJA LAŽI, MRŽNJE I NESLOBODE. OBJASNITE KAKO TO VIDITE.

Tome bih dodao i rata. Čovek neprestano laže, čak i kada nije svestan svojih laži, a sredstva javnog informisanja su izvorište i smetlište laži. Laž i licemerje počinju sa vaspitanjem dece, a ušli su u sve komponente društva. Ne zna se da li više lažu političari, novinari, lekari, sveštenici, pravnici, lekari… (ne treba nabrajati sve profesije). I mržnji se uče deca. Dovoljan je odnos Hrvata i Srba kao primer mržnje, a tako je sa većinom naroda sveta. Čovek je sve za­robio – minerale, biljke, insekte, životinje i ljude. Mislim da ne treba da objašnjavam šta su sak­sije, žardinjere, kavezi, ZOO vrtovi, zatvori.

RATOVANJE KAO MODEL OD POSTANKA SVETA. U KAKVOM SMO MI TRENUTNOM RATU?

Napisao sam više knjiga iz teorije o ratovima. Napisao sam klasifikaciju ratova. Verujte da ni sam ne znam da nabrojim sve vrste ratova koji se događaju trenutno, iako sam o njima pisao i predavao. Sve sfere ljudskog života su pre­trpane ratovima – od fizičke, energijske, preko duševne do duhovne. Mi se približavamo total­nom ratu svih protiv svih. U budućim ratovima treba očekivati uključivanje veštačke inteli­gencije (robota), nanotehnologije i svih vrsta elekotromagnetnih ubojnih i neubojnih oružja. Podrazumeva se da će dominirati neoružani oblici agresije.

KAKO VIDITE ČOVEKA POSLE SVEGA? KAKO ĆE SVE OVO UTICATI NA LJUDSKU PSIHU, DUŠU, DUH? KAKAV ĆE BITI NOVI ČOVEK?

Novi čovek je moguć samo ukoliko progleda i osvesti se. Ja verujem da mogu da pomognem u osvešćivanju, inače ne bih pisao knjige. Od toga da li će se univerzalni čovek osvestiti za­visi budućnost planete. Podrazumeva se da osvešćeni čovek, radi opstanka, mora prvo da promeni sistem. Sadašnji sistem je pljačkaški, mamonistički, kapitalistički. Sada je biti ili ne biti. Ako satanisti pobede, pobediće istinu, lju­bav, slobodu i mir, ne shvatajući da su zajedno sa poraženima na putu za ambis. Čini se da je čovečanstvo doterano „do duvara“ i da je „novi čovek“ jedino rešenje za opstanak.

KOJE TEME VAS ZAOKUPLJAJU?

Najdraža tema mi je ljudska duša, a potom i sve druge duše. Mislim pre svega na duše onih životinja koje imaju srce i mozak. Sledeća tema je misao. Kada čovek shvati moć misli, biće mu jasni svi fenomeni od magije, preko želja, volje, vere, namera, do kreiranja kosmo­sa mislima i informacijama. Podrazumeva se da mi je sve vreme prisutna tema Bog. Za sada sam siguran da je čoveku razaznavanje i shvatanje Boga moguće najvećim mogućim znanjem iz nauke, filozofije, religija, teozofije, umetnosti i okultizma. Nesaglasje u pristupu Bogu čoveka samo udaljava od umne energije koja ga sve vreme prožima. Istražujući Boga, čovek istražuje sebe.

TESLA JE REKAO DA RAZMIŠLJAMO U RE­LACIJAMA ENERGIJA, VIBRACIJA I FRE­KVENCIJA. DA LI SE SLAŽETE SA TIM? KAKO DELUJU ENERGIJE?

Tesla je u svoje vreme znao više od svojih sa­vremenika, zato je ostao neshvaćen. Podrazu­meva se da obožen čovek poput Tesle shvata da su ljudi energijska bića, da je život kretanje energije, da se u kosmosu sve kreće u određe­nom ritmu i da je učestalost ritma – frekvenci­ja. Danas bi svaki čovek na Zemlji trebalo da počne svoj život sa Teslinim znanjem, kako bi sticanjem novih znanja i iskustvom mogao da nadmaši Teslu. Nažalost, zbog „Kroulijevih bu­dala“ raspoređenih u školske sisteme to se ne događa, iako postoje svi uslovi za to.

DA LI STE IKADA MOGLI DA ZAMISLITE I PREDVIDITE OVAKAV SCENARIO?

Da. Sve sam ovo predvideo i napisao u svojim knjigama. Čovek je lako predvidljiv „kosmički mehanizam“, koji retko kada misli. To što ne misli svojom glavom, već mozgom pretpostav­ljenih, prepun autocenzure, stvara sistemce koji se boje sopstvene senke. Sistemci su po­put klatna koje sve vreme napaja sistem. Zato je moguće da zlo vlada svetom. Zli ljudi su kreativniji, oni smišljaju laži, obmane, perfidije, napajaju se strepnjom, strahom, ubijaju, kolju životinje, uništavaju biljke i uslove za život. No­vac im je bog. Zar to nije lako predvideti?

DA LI MI ŽIVIMO BUDUĆNOST PRE BUDUĆ­NOSTI ILI SE VRAĆAMO U PROŠLOST NA FABRIČKA PODEŠAVANJA?

U svakom slučaju, ljudski život je priprema za budućnost, koja je uvek u sve četiri sfere (fizič­ka, energijska, duševna i duhovna). U fizičkoj sferi je jasno da će (ako nastavi da se ponaša kao do sada) čovek uništiti postojeće uslove za život. On krči šume, zagađuje vodu, vazduh i zemlju, pljačka minerale potrebne Majci Zemlji za život, pravi veštačku hranu… Ako stvori „crnu varijantu“, unuci naših unuka će živeti u pusti­njama, sa tragovima hrane. I energijska sfera (mislim na životnu energiju unutar čoveka) je ugrožena. Sve je manje kretanja i prostora za kretanje, a ono je jedini način da se organizam oporavlja. U duševnoj sferi je problem što su destruktivci počeli da primenjuju oružja koja vibriraju i u tom području. Mislim na elektro­magnetno oružje, psihoaerosole, radiofrekven­tno oružje, psihosondaže itd. Zapravo, nova vrsta rata je sada i „neokortikalni rat“ u kojem se utiče na fenomene u kori velikog mozga. U duhovnoj sferi, nastaviće se rat između dobra i zla. Problem je što se zlo ne može pobediti zlom, jer je to doprinos zlu. Dok se čovek ne osvesti i ne promeni sistem, a to jeste mogu­će, boriće se arhanđeli protiv arhdemona. Da ne nabrajam celu hijerarhiju u duhovnoj sferi. Prošlost se nikad ne ponavlja na isti način. Na­dam se da je pred čovečanstvom „novo zlatno doba“ o kojem je pisao Bela Hamvaš.

ŠTA VI RADITE U VREMENU KARANTINA? KAKO TEKU OVOZEMALJSKI DANI?

Ja ne znam ništa da radim osim da učim i pi­šem. Ništa se kod mene nije promenilo, osim nelagode da mi neko kaže da sam izolovan. Za više od 70 godina nisam nikad bio zarobljen. Nije prijatan osećaj. Posebno kada te zarobi neko ko tvrdi da je tvoj i da to čini iz ljubavi pre­ma tebi. Zatrpan sam informacijama, koje sam oduvak znao, pa mi je najveći problem kako da oslobodim dovoljno prostora u memoriji mobil­nog telefona, da možda dobijem i neku novu informaciju. Mislim da ću uspeti da pripremim tri dopunjena izdanja knjiga kojih više nemam na lageru. Nagledao sam se filmova koji su samo potvrdili moje mišljenje da pisci scena­rija, glumci i režiseri samo udvostručavaju zlo na planeti. Oni su raznosači zla i često inspira­tori i inicijatori novih pošasti.

TEMA MAJSKOG BROJA RYL MAGAZINA NOSI NAZIV “OD IZOLACIJE DO NOVOG JA”. DA LI ĆE VREME I OKOLNOSTI PROME­NITI NAS ILI ĆEMO MI PROMENITI VREME I OKOLNOSTI?

Mislim da sam upravo o tome pisao. Ukoliko čovek ne shvati da treba da misli, sve će mu se događati – ničim neće upravljati. Za vre­me pandemije, imali smo priliku dosta toga da shvatimo, da se presaberemo. Rezultat bi trebalo da se pokaže u svim vrstama sledećih izbora. Od aktivnosti ljudi zavisi da li će svu­da nići džamije i biti povećan broj feredža na ulici, da li će se stvoriti „zlatna milijarda“, da li će se negativna zračenja smanjiti, da li će čo­vek biti slobodniji ili još više kontrolisan i 5G tehnologijom, da li će neko reagovati na kem­trejlse, kloniranja, vakcine, sterilizacije žena… Za sada, univerzalni čovek gubi bitku sa Lucife­rom i Ahrimanom. Ukoliko se ništa ne promeni, okolnosti će i dalje stvarati čoveka, a ne čovek okolnosti.

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

THE UNIVERSE KNOWS

Insta Live intervju – Tatjana Popović, health coach o zdravoj ishrani, brend totallywellness