in

VIBRACIJOM DO SITUACIJE

PIŠE: ANA TOMOVIĆ, DIPL. HEMIČAR, TERAPEUT ZVUKOM I GLASOM; NLP TRENER I COACH, ENERGETSKI PSIHOLOG
FOTOGRAFIJE: PRIVATNA ARHIVA

“Ukoliko želite da pronađete tajne univerzuma, razmišl­jajte u pojmovima energija, frekvencija i vibracija” – Nikola Tesla

Nekako pred kraj godine, po nekom nepisanom pravilu, počnemo da svodimo račune kakva nam je bila godina iza nas i šta želimo da nam se desi u sledećoj. Iz mog ve­likog iskustva u radu sa kli­jentima ono što primećujem jeste da ljudi i dalje misle da je najvažnije podešavati svo­je misli i „mantrati pozitivne rečenice“. Međutim, tajna manifestacije leži u nečemu potpuno drugom, a to je VAŠA VIBRACIJA! Mi znamo svesno šta želimo, ali ono što ruši manifestaciju je vibracija našeg tela ukoliko nije usk­lađena sa svesnom namer­om. Mnogi ljudi na svesnom nivou žele na primer ljubav i skladan partnerski odnos, ali u telu i dalje vibrira strah od ostavljanja ili prepuštanja. I upravo zbog te vibracije, tog osećaja, te energije u našim ćelijama, cela jednačina nema „ željeni zbir“.

SVESNA NAMERA + VI­BRACIJA = ISCELJENJE / MANIFESTACIJA

Da li ste znali da emocije vibriraju na određenim talas­nim dužinama, na određenim frekvencijama i da ste zapra­vo pokretni prijemnik i pre­dajnik 24/7? To što nemamo specijalno čulo pomoću koga bi talase mogli da vidimo, ne znači da talasi ne postoje, baš kao i to što ne vidimo ra­diotalase naše omiljene stan­ice ne znači da ne čujemo muziku sa nje. Nauka se na­pokon spojila sa duhovnošću i dokazala da smo ENERGI­JA, da vibriramo i da je naše polje mnogo šire od granica našeg fizičkog tela. Tu En­ergija u pokretu predstavljaju pre svega naše Emocije (E= E-motion = energy in motion), kako one svesne tako i one nesvesne, „duboko“ potisnute nekada, zbog nečega, neko­ga… u naše telo.

I zato umesto pitanja „Kako ste danas?“ upitaću vas „Sa čime rezonirate danas?“. Za­kon rezonance dokazuje da ne možemo rezonirati sa nečim što nije u nama, bilo na svesnom ili nesvesnom nivou. Bukvalno prevedeno, to znači da upravo SVE okol­nosti i ljude privlačimo svo­jom vibracijom. Zato je važno da svesnu pažnju prebacimo na naše telo, počnemo da osećamo sopstvenu energiju (čitaj – malo utišamo misli) i prihvatimo odgovornost da je moguće da sami iskreiramo svoj život i vibraciju koju želi­mo. Da, potpuno smo odgov­orni za sve što nam se dešava i za one divne stvari, kao i za one manje divne stvari – mi smo ti koji privlačimo i odbi­jamo, koji harmonizujemo ili naelektrišemo, koji rastapa­mo ili koagulišemo. Mi smo alhemičari, kvantni fizičari ovog posebnog vremena u kome živimo!

Pored metaforičnog „pretva­ranja olova u zlato“, Alhemija u svojoj suštini podrazume­va rastvaranje i otpuštanje svih energetskih stanja koje nisu za naše najviše dobro i ponovnu koagulaciju i sinteti­sanje onih vrlina i sposobno­sti koje podižu i „ozdravljuju“ ceo naš sistem. Energiju je nemoguće uništiti, već samo alhemizovati – pretvarati iz jednog oblika u drugi! Kako bi u tome bile spretni, potrebno je da naučimo jedan potpuno novi jezik. To je „Energetski jezik“, jezik „ženskog princi­pa“ – naših suptilnih osećaja, zvuka, glasa, ritma, disanja, boja i slika, pomoću koga možemo da harmonizujemo našu energiju! Ne zaboravi­te – energija ne prepoznaje ŠTA, već samo KAKO! Ener­giju ne zanima ko je kriv, već koja je vibracija u pitanju i da li se talasi slažu, rezonuju i povećavaju vašu vibraciju ili vas grče i kontrahuju.

Budite zato svesni, usmera­vajte svoju svesnu nameru u ono što vas podržava, a vibra­ciju kroz osećaj u telu uvek možete podesiti zvukom i svojim glasom. Pozivam vas od srca da izučavamo nova „energetska slova“ i kao viso­ko osvešćena bića iz sopst­venog centra širimo „zdrave“ vibracije! Jer baš kao i u knjizi „Alhemičar“ – blago se ne na­lazi tamo negde, već upravo u nama! Ne materijalno bla­go skupih kuća, automobila i „napucanih imidža“, već ener­getsko blago OSEĆAJA po kome živimo ovaj neponovljivi život! Energetsko blago krea­tivnosti, bezrazložne radosti, radoznalosti da spoznamo i proniknemo u suštinu duhov­nosti! Biti u duhu znači biti INSPIRISAN (in-spirit) iznu­tra, kako bi posledično i živeli blagostanje na svim nivoima i slavili život svakodnevno, baš kao da je svaki dan Nova go­dina!

Želim vam u novoj 2022. da svetlite svojom pro­buđenošću i svesnošću, da budete ona vibracija koju želite da vidite u svom okruženju i da se setite da je naša jedina odgovornost da negujemo dobre vibracije VR­LINA kako bismo rezonirali sa celim Univerzumom za svoje najviše dobro!

Grlim vas glasom,

Ana, alhemičarka.

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

ROADMAP 2021/2022

KOSMIČKI RITMOVI