in

ALHEMIČARKA – ZVUKOM DO ISCELJENJA

PIŠE: MIA MEDAKOVIĆ-TOPALOVIĆ
INTERVJU: ANA ZEČEVIĆ TOMOVIĆ

FOTOGRAFIJE: IZ PRIVATNE ARHIVE

ANA ZEČEVIĆ TOMOVIĆ, DIPL. (AL)HEMIČAR­KA. IAKO PO FORMALNOM OBRAZOVANJU DIPL. HEMIČAR ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ, DUGOGODIŠNJE POSLOVNO ISKUSTVO (1998-2015) JE STEKLA NA MENADŽERSKIM POZI­CIJAMA NEKOLIKO MEDIJSKIH KOMPANIJA, GDE JOJ JE PORED PRODAJE, ULOGA BILA DA POKRENE, OSNAŽI I UNAPREDI SISTEM I TIMOVE. RADOZNALA PO PRIRODI, PARALEL­NO SA POSLOVNOM KARIJEROM, KROZ DO­DATNU EDUKACIJU, POSTAJE NLP FELLOW MEMBER IANLP TRAINER, BUSSINES ECA COACH, MEDIJATOR, PRAKTIČAR POINTS OF YOU I THETA HILLINGA. OD 2015. GODI­NE POKREĆE SOPSTVENI BIZNIS – ALHEMIJA KOMUNIKACIJE – SA FOKUSOM NA ENERGET­SKO-HOLISTIČKI PRISTUP KOMUNIKACIJI POJEDINACA I TIMOVA. U SKLADU SA TIM, ZAVRŠAVA STUDIJE ENERGETSKE PSIHO­LOGIJE (KEPLER INSTITUT, BEOGRAD) I BRI­TANSKU AKADEMIJU ZA ZVUČNU TERAPIJU (BAST, CHICHESTER, UK). PORED UNAPREĐE­NJA KOMUNIKACIJE, REŠAVANJA KONFLIKA­TA I MOTIVACIJE, NJENA SPECIFIČNOST JE OTKRIVANJE I OSLOBAĐANJE POTENCIJALA ZA RAST I RAZVOJ, KAKO POJEDINACA, TAKO I TIMOVA.

ŠTA JE ZA TEBE ZVUK? I KADA SI POČELA DA SE BAVIŠ ZVUKOM?

Kada sam bila mlađa, mislila sam da je zvuk samo energija koju možemo da čujemo – da­nas je za mene zvuk apsolutno sve, zato što je sve energija, sve vibrira, osciluje na određenim frekvencijama, zapravo sve u ovom univerzumu „pleše i peva“. Zvuk je originalna kreativna sila, sveprožimajući talas, i to što mi možemo da ču­jemo samo zvuke u opsegu 16 (20) Hz – 16000 (20000) Hz ne znači da ostali zvučni talasi ne postoje. Prevedeno na običan jezik – univerzum je satkan od zvuka i ima svoju sopstvenu simfo­niju. Pitanje je samo da li ćemo mi u tom univer­zalnom orkestru svirati u falšu ili ćemo svirati u harmoniji sa univerzalnim štimom.

Zvukom sam počela da se bavim sa šest godi­na kada sam upisala muzičku školu, odsek za klavir. Kasnije sam završila i osnovnu školu solo pevanja, to „bavljenje“ zvukom je bilo sa nivoa osposobljavanja mog ega za ono što me tek čeka u životu. Spletom „srećnih okolnosti“ odu­stajem od muzike i završavam hemiju, od koje na dan diplomiranja odustajem, slušajući svoj unutrašnji glas. Nakon veoma uspešne biznis karijere u svetu advertajzinga, opet sam čula taj zvuk, taj unutrašnji glas da je vreme za prome­nu. I tako je pre 15 godina započelo moje puto­vanje od NLP trenera i coacha, energetske psi­hologije, theta hillinga… Na tom putu sam skup­ljala mnoga znanja i veštine, učila kroz izazove, međutim stalno mi je nešto i dalje nedostajalo. I zbog tog neodustajanja od svog osećaja, danas sam zahvalna životu što me je pre četiri godine doveo do moje prve ljubavi – zvuka i glasa, pra­vo na Britansku akademiju za terapiju zvukom. To znanje terapeuta zvukom i glasom sam in­tegrisala u sva svoja znanja i iskustva i kreirala svoj autentičan izraz u radu sa ljudima.

KAKO IZGLEDA TERAPIJA ZVUKOM I SVESNI IZBOR VIBRACIJE?

Metoda zvučne terapije Britanske akademije (BAST) kombinuje pažljivo odabrane terapeut­ske zvučne tehnike koje shodno zakonima fi­zike, pre svega rezonance, utiču na fiziologiju, neurologiju i psihologiju. Terapija se naziva zato što se koristi i jedan oblik refleksije, istraživa­nja kroz pitanja. Ovakav pristup se pokazao kao veoma efikasan u poboljšanju zdravlja i opšteg blagostanja, s obzirom na to da se tokom zvuč­ne terapije odigrava blagotvorna biohemija u našem telu, harmonizuje se molekularno telo, potpuno se relaksiramo, regenerišu se ćelije, umiruje se moždana aktivnost.

Terapeutski zvuci i zvučne terapeutske tehnike se mogu raditi korišćenjem tonskih i ritmičkih instrumenata, kao i glasa. Tonski instrumenti koji se koriste su himalajske i kristalne činije, gongovi i zvučne viljuške. Vokalne tehnike su „toning“ (pevanje jednog tona – obično se kori­sti zvuk samoglasnika), „overtoning“ (tehnike gde se više od jednog tona peva u isto vreme) ili mantranje (pevanje na sanskritskom), kao i „vo­kalne procesne tehnike“ koje kombinuju pokret, disanje/dah, vizualizaciju i glas. Terapeutski ri­tam tretman/sesija se radi pomoću bubnja i te­rapeutskog perkusionog seta (kišni štap, razne vrste zvečki, zvona i drugih udaraljki), koji svi­rani u određenom redosledu maksimalno dopri­nose cilju terapijskog procesa.

Informacije prikupljene tokom poslednjih 20 godina istraživanja nam pokazuju da određe­ni instrumenti utiču na različite načine na po­jedinca. Ove informacije i znanja se koriste od strane BAST obučenih terapeuta kako bi stvo­rili specifičan tretman za simptomatsko stanje svog klijenta. Opuštajući tretman će se svakako razlikovati od tretmana energizacije, na primer. Ukoliko klijent ima napetost mišića, himalajske činije se mogu postaviti na telo i svirati na spe­cifičan način, dok se recimo za klijenta sa hro­ničnim bolom preporučuje korišćenje gonga ili kristalnih činija. Terapeuti BAST-a su specijali­zovani u kombinovanju instrumenata na speci­fičan način kako bi uticali na moždane frekven­cije, što omogućava osobi da uđe u izmenjeno stanje svesti, alpha ka theta talasima (ASC – al­ter state of consciousness), slično veoma dubo­koj relaksaciji ili meditaciji.

ASC je prirodan proces neophodan za dobro zdravlje i blagostanje. Postoje trenuci u toku dana kada svi skliznemo sasvim prirodno u „pli­će“ stanje svesti ASC i to su delovi dana kada se osećamo malo pospano, sanjalački (obično oko sredine popodneva). Ovaj privremeni „screen saver“ režim omogućava da se naš mozak kon­centriše na druge važne faktore kao što su ba­lansiranje hormona, regulacija autonomnog nervnog sistema itd.

Izmenjeno stanje svesti ASC, kao što se deša­va prirodno, može biti i indukovano. Prirodno indukovan ASC je duboko opuštajuće i prijatno iskustvo, koje se promoviše hiljadama godina za unapređenje života, čak do iskustava pro­svetljenja. ASC može biti izazvan na mnogo različitih načina, a jedan od njih je zvuk/ritam koji dovodi u duboko opuštajuće, regenerativ­no i transformativno iskustvo. Zvučne terapije kojima se bavim (pojedinačna terapija i grupna ‘zvučna harmonizacija’) su posebno dizajnirane kako bi se povećalo iskustvo ASC-a, sviranjem određenih instrumenata, korišćenjem glasa, kao i vođenim meditativnim i coahing procesi­ma.

Na zvučnim terapijama (za razliku od zvučnih kupki), koristim i tehniku refleksije kako bi se klijentu omogućilo da stekne uvid u svoj lični “celokupni” proces. BAST metod reflektivnog procesa se zasniva na “Cooper Sax modelu iskustvenog procesuiranja: 5R-s” – Resonance (rezonanca), Resistance (otpor), Release (otpu­štanje), Reflection (refleksija) i Responsibility (odgovornost). Reflektujuće tehnike u kombi­naciji sa terapijskim zvukom omogućavaju sti­canje dubokih uvida u individualni proces koji se dešava u osobi, kao i mogućnost za osnaži­vanje osobe da napravi životnu promenu zarad poboljšanja zdravlja i opšteg blagostanja.

Pošto smo mi ljudi sistem četiri tela (mentalno, emotivno, fizičko i spiritualno), evo kako se rad sa zvukom opisuje ukratko na svakom od nivoa:

FIZIČKI NIVO

Istraživanja su pokazala da terapeutski zvuk utiče na snižavanje srčanog pulsa i krvnog pri­tiska, kao i na stvaranje duboko relaksiranog stanja tela. Dublji basovi i ritmični zvuci mogu biti jako korisni zato što ih osećamo u telu; te niže vibracije rezonuju sa gušćim delovima na­šeg tela kao što su kosti i fluidi (u fizici pozna­to kao simpatička rezonanca). Ti zvuci kreiraju opušteno stanje u kojem se može bukvalno ose­titi mišićna relaksacija ili uklanjanje bola. Zvuk takođe utiče na način kako mozak emituje hor­mone i druge hemijske transmitere.

EMOTIVNI NIVO

Pored određenih intervala koji su direktno po­vezani sa našim emotivnim stanjem kada ih ču­jemo, vibratorni zvuk na naše emotivno telo uti­če i pomoću dinamike (menjanja jačine) i „išče­kivanja“ (menjanje dinamike i visine tonova).

Dinamika – kada se jačina zvuka pojačava, mi imamo iskustvo zvučne iluzije da nam se nešto približava. Što se zvuk više približava, reagu­jemo emotivnije – sama emocija je trigerova­na prirodom zvuka, približavanje zvuka voza može da proizvede paniku, a zvuk ptičije pesme radost. U zvučnoj terapiji koristimo dinamiku da “pomerimo” klijenta na drugi emotivni nivo kreiranjem senke i svetla. To stimuliše otpušta­nje određenih neurotransmitera u mozgu da se osećamo dobro. Efekat dinamike je kao neka vr­sta “masaže za emocije”.

Muzičko iščekivanje, pored dinamike, koristi rast i opadanje visine zvuka. Što je viši zvuk, to više stimuliše sistem našeg tela i kreira “da se naježimo” (što je često u korelaciji sa lučenjem dopamina i endorfina, neurotransmitera koji su zaduženi za dobro raspoloženje). Sve brži i viši ton čini da iščekujemo “veliki krešendo” i pot­puno oslobađanje, a zatim vraćamo i spuštamo dinamiku i visinu tona kako bismo doveli telo u stanje balansa.

MENTALNI NIVO

Bivanje u ASC za vreme tretiranja zvukom je potpuno umirujuće za um. Kako se moždani talasi snižavaju, moguće su pojave mentalnih slika, ostavljajući nas da uživamo u divnom, toplom, dubljem stanju kao pred spavanje. Mo­guće je da imamo iskustva kao da smo sanjali i menjanje boja ispred zatvorenih očiju. Takođe je moguće da se pojave slike koje će nas preba­citi na “drugo mesto” koje može i ne mora imati nešto nama značajno. Mnogi uvidi i spoznaje se mogu pojaviti u ovom izmenjenom stanju sve­sti, koje nam mogu pomoći u daljem životnom putu. Mentalno osveženje se javlja već nakon 15 minuta.

Ređe se dešava da iako se telo opušta, um luta i ne želi da pusti i da se opusti. To može rezultira­ti anksioznošću i strahom. To je prirodan deo u procesu otpuštanja i moguće je da nam je teško da izađemo “iz senke”, čak i kada nam ti aspekti života više ne služe.

SPIRITUALNI NIVO

Spiritualnost za različite ljude ima i različita značenja. Kada govorimo o doticanju tih “suptil­nih energija” u tretmanu sa zvukom, pre svega mislimo na nešto što razvija našu svesnost da smo povezani sa nečim mnogo većim od nas samih, nečim što ne možemo videti, ni pipnuti. Suptilne energije vedsko učenje povezuje sa ča­krama, a kinesko sa meridijanima. Te suptilne energije i to energetsko telo, spiritualno, utiče na naše fizičko. Kvantna fizika je potvrdila da je sve u našem univerzumu sačinjeno upravo od tih suptilnih energija.

Terapeutski zvuk stavlja slušaoca u poziciju da proširujući svoju svesnost ima osećaj i doživljaj da je povezan sa svime oko sebe. Takva sve­snost kreira rezonancu, podižuće, proširujuće i pozitivno stanje. Sesija nam omogućava da imamo iskustvo te proširene svesnosti, dono­ seći duboki osećaj mira i naše zahvalnosti što smo deo ovog čudesnog univerzuma.

Kada govorim da je potrebno da svesno odabe­remo vibraciju, prvenstveno mislim da je važno da se osvestimo kao ljudska bića, da osetimo kako se osećamo. Osvestiti se znači rastopiti energetske blokove svog mentalno-emotivnog tela i alhemizovati ih u vrline viših vibracija kako bismo postali čista svetlost, provodnik kroz spi­ritualno-fizičko telo. Sa druge strane, kada ra­zumemo zakone fizike i sebe kao hodajućeg „prijemnika i predajnika“, onda je jako važno da svesno odaberemo i šta puštamo od zvukova da uđe u naše polje i sa čime rezonujemo. Počevši od muzike koju slušamo, pa sve do ljudi sa koji­ma se „ozvučujemo“, čak i onda kada naše uho ne čuje taj zvuk, ali telo oseća vibraciju.

ALHEMIJA KOMUNIKACIJE

ALHEMIJA KOMUNIKACIJE je naziv moje fir­me, a zapravo je koncept koji za osnovni cilj ima povezivanje uma i tela u svrhu postizanja ener­getskog stanja iz koga možemo da živimo svoj puni potencijal, kreiramo harmonične odnose, održavamo dobro zdravlje i ostvarujemo željene ciljeve i potrebe svoje duše.

Sve je energija! S obzirom na to da je energija neuništiva i da se samo može pretvarati iz jed­nog oblika u drugi, suština „alhemijskog rada“ jeste u tome da naučimo šta je to energija i kako svesno možemo sebe da dovedemo do balansa kao konstante našeg života. Naše emocije su zapravo energija koja se kreće, koju osećamo u našem telu i mnogo dalje od granica našeg fizič­kog tela. Emotion – energy in motion! Pitanje je samo na kojoj vibraciji se nalazi „radio-stanica našeg života“ – na emocijama niskih ili visokih frekvencija? Ko tačno bira našu radio-stanicu – mi ili neko spolja? U ALHEMIJI KOMUNIKA­CIJE duboko verujemo da svaka osoba ima mo­gućnost da preuzme potpunu odgovornost nad svojim životom i nauči kako da odabere željenu frekvenciju, kako da dovede energetsko stanje svog tela u harmonično.

ALHEMIJSKE FORMULE GLASE:

SVESNA NAMERA + VIBRACIJA = ISCELJENJE
VIZUALIZACIJA + VOKALIZACIJA = MANIFE­STACIJA
UVERENJE + ZVUK = REZULTAT

Ono što je svima poznato jeste korišćenje na­šeg logičkog, racionalnog uma za postavku bilo koje svesne namere – želim da se osećam bolje, želim da imam posao iz snova, želim da imam ljubav… međutim, ono što je ključ promene je­ste poznavanje VIBRACIJE i rada sa vibracijama kao jednom od nepoznatih u jednačini. Zahva­ljujući zvuku/glasu, jedinstvenoj „prepoznat­ljivoj“ VIBRACIJI, mehaničkom talasu koji se u našem mozgu pretvara u elektromagnetni dok kroz naše telo mehanički vibrira, klijent na “pri­rodan” način počinje da integriše jednačinu is­ celjenja.

Srž rada jeste Cooper Sax model iskustvenog procesa kroz 5 ključnih koraka: 5R (Resonance, Resistance, Reliese, Reflection, Responsibility). Klijent kroz procese počinje da shvata i koristi svih pet koraka i na taj način postaje pravi „al­hemičar sopstvenog života“, gde je na prvom mestu lična odgovornost za energetsko stanje svoga tela – zapravo kako se oseća!

KADA POSTOJI ODSUSTVO HARMONIJE U ČOVEKU I KAKO GA PREPOZNATI?

Kada smo u harmoniji, mi osećamo potpuno bla­ženstvo i ispunjenje na svim nivoima postojanja – mentalnom, emotivnom, fizičkom i duhovnom (energetskom). Osnovni ključ jeste održavanje potpuno laganog tela, osećaja lakoće kao kon­stante. To ne znači da više ništa ne osećamo, već znači da imamo potpuniji osećaj spojenih emocija i misli, koherenciju srca i mozga, pro­točniji smo, na osnovu osećanja imamo infor­macije kako da se orijentišemo u životu, ali se ne vezujemo za te energije.

Kada bih vas pitala šta je za vas disharmonija, sigurno biste mi rekli da je to neka vrsta nepri­jatnog osećaja svog tela, možda fizički bol ili neka emocija koja vas kontrahuje, možda strah ili je neka misao koja vas zabrinjava, možda ra­stužuje… Kako se osećate kada čujete da neko peva falš, pravi buku ili plače i zapomaže? Naše telo reaguje na disharmoniju tako što je oseća. Naše molekularno telo skoro 90% čine molekuli vode, dok je voda skoro 80% hemijskog sadrža­ja našeg tela. Molekuli vode između sebe su po­vezani vodoničnim vezama i prilikom građenja naše molekularne strukture potpuna harmoni­ja, koja bi značila potpuno zdravlje, izgledala bi kao najlepši kristali uveličanih pahuljica. Sve u pravilnim geometrijskim oblicima, baš kao sve­ta geometrija svega što nas okružuje. Međutim, mi nismo naučeni da obraćamo pažnju na naše telo i na to kako se osećamo. Mi nismo naučeni i ne vrednujemo te suptilne poruke našeg tela kroz osećaje koje nam ono šalje. Mi nismo na­učeni da se svakodnevno umirimo, zažmurimo i čak samo svesnim disanjem doprinesemo da se sve disharmonično što osećamo rastapa ta­lasom našeg harmoničnog disanja. Preplavili smo se jurnjavom za nekim umišljeno dobrim životom, čulo vida je uzelo primat nad čulom sluha i oseta i potpuno odvelo čovečanstvo u disharmoniju sa sobom i univerzumom. I onda osetimo bol u želucu i kažemo sebi – „ rešiću to sutra, jer danas moram kod frizera“, i onda ose­timo bes što i dalje radimo za „nehumanog gaz­du“, ali se pravimo da je to ok, jer nam je velika plata, i onda se pravimo da smo srećni i kada celo telo vrišti od stresa, ali je moderno da smo nasmejani i ne odustajemo od te ideje. Pa zar to nije disharmonija koju vibriramo u etar?

Harmonični talasi su „pravilne geometrije“, a disharmonični nisu. Ta ista voda o kojoj smo pričali kada je ispunjena vibracijama straha, tuge, zameranja, agresije, menja svoj moleku­larni oblik u nepravilan i od one fine kristalne strukture „pahulje“ postaje „baruština, muljava močvara“. Da, baš tako izgleda kada se uveliča na određenim aparatima. Kada dovoljno dugo ne pridajemo važnost našem telu, tome kako se oseća, kada ne pokrećemo tu zaglavljenu, sta­cionarnu energiju, nastaje disharmonija, koju ćemo ako je ne osetimo na vreme nažalost ose­titi kroz poslednju opomenu – bolest koja se manifestovala u fizičkom telu. Jer energija je neuništiva i samo se pretvara iz jednog oblika u drugi.

Kada god osvestimo da naše misli nisu u skla­du sa tim kako se osećamo, mi smo u potpunoj disharmoniji između naša dva elektromagneta – srca i mozga. Međutim, pošto je srce naš naj­veći elektromagnet, ja primat uvek dajem životu kroz osećaj i radu na tome da oslobodimo sve one duboko potisnute energije (emocije) koje prave unutrašnju disharmoniju kako bi tek iz takvog energetskog stanja i sa takve vibracije mogli da odlučujemo (mozgom) šta nam je u ži­votu zaista važno. Kada su vibracije srca i moz­ga u koherenciji, kada ono što osećamo i misli­mo i izgovaramo, mi smo od 500 do 5000 puta jači elektromagnet da privučemo sve okolnosti i ljude u svoj život. I zato je važno da znamo sa koje frekvencije se to dešava, da li je za naše najviše dobro i podržavajuće za život ili ne!

KO SU TVOJI KLIJENTI I ZA ČIM TEŽE?

Moji klijenti su dve opozitne grupe ljudi – vi­soko osvešćene osobe kojima je još jedino rad sa zvukom nepoznat, ili pak ljudi koji tek ula­ze u energetski rad i počinju svoje putovanje ka svom središtu, ljudi koji puno rade i stres imaju kao konstantu. Ipak, moram priznati da su mi klijenti pretežno žene, s obzirom na to da je ovo vreme buđenja ženskog principa, gde je potreba vremena rad sa svojim telom kroz ekspresiju i vibraciju.

KAKAV JE DANAS JEZIK BOJA I JEZIK ZVUKA I DA LI SE ON RAZLIKUJE NA SVAKODNEVNOM NIVOU?

Za sve što nam se u životu dešava mi pravimo tzv. konstrukcije psihe koje „žive“ u našem telu. U radu sa zvukom, glasom i bojama, mi uvek krećemo od osvešćivanja disharmoničnih kon­strukcija: gde se nalaze u telu, koje su boje, koje misli nam dolaze odatle, kako ih fizički osećamo i koja je emocija u tom delu tela. Opisujemo ih svojim čulima sa pažnjom na unutra i vrlo lako dolazimo do toga od čega su izgrađene na nivou vibracije. A kada to vidimo, čujemo i osetimo, onda je lako tu energiju „rastopiti“, umesto da pričamo o tome što nam se dešava i samo još više „zgušnjavamo“ problem. Učeći vibrantni je­zik zvuka, glasa i boja, mi se povezujemo više sa svojim inteligentnim telom, jer je naše telo zapravo inteligentno, a mozak intelektualan. Iskustvo je potpuno autentično. Ta viša inteli­gencija po kojoj nam 24/7 npr. radi imuni sistem ili naše srce, bez da nas pitaju kako, upravo je ono do čega u radu sa zvukom, glasom i boja­ma stižemo. Vremenom pravimo naše mental­no-emotivno telo prohodnijim, harmoničnijim, kako bismo mogli da se povežemo sa dubljim nivoima svog postojanja preko fizičkog i ener­getskog tela. Učimo da verujemo toj višoj inteli­genciji koja uvek radi za naše najviše dobro i da prepoznajemo suptilne vibracije koje nam ona šalje. Učimo se da živimo život u punom poten­cijalu tako što vremenom kroz osećaj i aktivne vežbe znamo kako da podignemo vibraciju i preuzmemo odgovornost za to kako se oseća­mo. Na taj način sebi vraćamo moć i potpuno svesno počinjemo da živimo život baš po svom „zvučnom otisku prsta“, a ne onako kako smo mislili da moramo ili kako su drugi mislili da je najbolje za nas.

ŠTA ČINI VIBRANTNI JEZIK SA KOJIM DUŠA KOMUNICIRA?

S obzirom na to da je naše telo uronjeno u dušu, duša sa nama priča na suptilnijim energetskim nivoima putem vibrantnog jezika slika, boja i zvuka, priča sa nama kroz frekvencije. Sve je energija i sve vibrira, a boje i zvuk su jezik uni­verzuma…

ŠTA SE UBRAJA U NISKE, A ŠTA U VISOKE VIBRACIJE I KAKO SE RADI SA NJIMA?

Zvuci vibrantnih instrumenata imaju u sebi jako veliku lepezu harmonija, kako niskih vibracija koje često koristimo za opuštanje, tako i visokih tonova koje koristimo više za stimulaciju siste­ma. Mi čujemo jedan osnovni ton, ali to nije čist ton, tačno jedna vibracija kao npr. jedna nota na klaviru, već vibrantni zvuk koji u sebi sadrži puno različitih vibracija spakovanih u pravilnom matematičkom odnosu. Niska vibracija znači da je taj zvuk dublji, da ima niži pitch, da je spori­ji talas i da ima veću talasnu dužinu. I obrnuto. Pored svega rečenog o radu sa vibracijama, do­dala bih da mozak detektuje visoke tonove kao da su brži, što onda daje osećaj da se vreme ubrzalo, a to stimuliše telo kao sistem. Mi smo takođe osetljiviji na visoke vibracije u odnosu na niže, tako da bih mogla reći da nas visoka vibracija poziva na akciju. Nasuprot tome, niži tonovi, sporije oscilacije, daju nam iluziju da vreme prolazi sporije, telesni sistem se uspora­va i relaksira.

ZALEĐENI ZVUK, SVETLOST U TELU… KO SMO MI?

Čim smo deo ovog holografskog univerzuma, si­gurna sam da nismo samo ovo fizičko telo koje možemo opipati i za koje mislimo da je odvoje­no od svega što nas okružuje. Kada svoju na­učenu hemijsko-mehaničku pažnju prebacimo na elektromagnetnu, moj osećaj je da smo telo uronjeno u dušu, hodajući živ kristal, elektroma­gnetno polje i jedno sa svime što nas okružuje. Mi smo svetlost u telu koja se često ne vidi zbog sopstvenog mraka i „energetske kontaminaci­je“, mi smo najdivniji zvučni pokretni instrument sa koga sviraju bogovi onda kada se setimo da su note naše životne simfonije ljubav, radost, zahvalnost, samilost, mir, hrabrost, ljupkost… „I prvo beše reč (zvuk) i Gospod reče neka bude svetlost!“

TEMA APRILSKOG IZDANJA RYL MAGAZINA NOSI NAZIV „OD A DO Ž/Š“. KOJE SLOVO BI BILO TVOJE I ZAŠTO?

Ž – kao ŽIVOT – zato što je moj osećaj da mi kao ljudska bića ne vrednujemo dovoljno život sam po sebi kao najvišu vrednost. Ne primećujemo lepotu, kako onu u nama, tako i onu koja nas okružuje, zaboravili smo da sa dečjom radozna­lošću pristupimo svemu što nam je nepoznato i onda iz grča, stresa i materijalnog blagostanja kao lažne visoke vrednosti, zapravo sve vreme ne živimo, nego životarimo i spavamo uronjeni u svoj racionalni um. I često tek na kraju živo­ta shvatimo da smo ga prespavali. Verujem da se svetske katastrofe, od požara do virusa, ko­jem danas svedočimo, dešavaju da nas podsete koliko smo zaboravili na vrednovanje tog čuda koje se zove život. Kako sopstvenog, tako i ži­vota kolektiva u kome živimo, a zatim ove divne planete i čitavog univerzuma. Jer, kako spolja, tako i iznutra, kako gore, tako i dole!

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

Insta Live sa Sanjom Stanković, master sociologije

Insta Live intervju sa Anom Srećković, žena koja svoje tufne nosi dostojanstveno