in

PUT DO PUNOG POTENCIJALA

PIŠE: ANIMA MUNDI
FOTO: SARA POPOVIĆ
ŠMINKA: SANJA DAVIDOVIĆ

JASMINA MRDALJ, ASTROLOG, LIFE COACH, ASTROTERAPEUT, VEĆ TRI GODINE AKTIVNO RADI I BAVI SE OSNAŽIVANJEM KLIJENATA U NJIHOVOJ SVAKODNEVNICI. PO STRUCI JE PROFESOR RAZREDNE NASTAVE, A SVOJE MNOGOBROJNE AKTIVNOSTI DANAS USPEŠNO REALIZUJE U KLUBU ŽENA, KOJI JE OSNOVALA 2016. GODINE.

KROZ PRIMENU I KOMBINOVANJE RAZNOVRSNIH TEHNIKA (RADIONICE SA PROJEKTIVNIM ALFA KARTICAMA, ISCELJIVANJE CVETNIM ESENCIJAMA, ASTRO KONSULTACIJE, ENERGETSKE VE­ŽBE), MNOGI KLIJENTI SU, U RADU SA JASMINOM, USPELI DA PREBRODE ODREĐENE ŽIVOTNE IZAZOVE, KOJI SU IH SPREČAVALI DA ŽIVE SVOJ PUN POTENCIJAL.

OSNOVALA SI KLUB ŽENA U SUBOTICI 2016. GODINE. KOLIKO ČLANICA BROJI KLUB I KOJA JE NJEGOVA OSNOVNA IDEJA I MISIJA?

Klub žena je online podrška ženama putem Fa­cebook društvene mreže. Ima preko hiljadu čla­nova i svaki član je slobodan da pristupi ili izađe iz grupe. Ideja je da se žene međusobno povežu na ovaj način, jer polazim od toga da je svaka žena posebna u nečemu što radi, ili poseduje određena korisna znanja koja može podeliti sa ostalim članicama. Takođe, u okviru Kluba žena sam organizovala brojna besplatna predavanja na različite teme: o zdravlju, ličnom razvoju, ho­lističkim i energetskim tehnikama isceljivanja, roditeljstvu i slično. Razni seminari i radionice, koje organizujemo moje kolege i ja, delimo u grupi da bi što više žena dobilo korisne informa­cije. Posebno sam zadovoljna što sve više ljudi pohađa radionice i seminare, radi na svom lič­nom razvoju.

KAKO DANAS IZGLEDA SNAŽNA ŽENA?

Snažna žena je ona žena koja prihvata svo­je slabosti i ograničenja, ali konstantno radi na prihvatanju sebe i drugih. Snažna je ona žena koja je naučila da su svi resursi i potencijali u njoj, da je sama odgovorna za sopstveni razvoj i napredak, ali poseduje svest o potrebi istrajno­sti u izgradnji sopstvene kompletne i autentične ličnosti. Snažna žena ne živi tako da ugodi tren­dovima i nametnutim pravilima. Ona živi tako da osluškuje svoje telo i svoje specifične potrebe, sopstvenu viziju ili misiju, prati svoju životnu fi­lozofiju.

KOLIKO VREMENA SI U OBLASTI LIFE COAC­HINGA, ASTROHEALINGA I FLORITERAPIJE?

Proteklih osam godina sam u edukaciji iz ovih oblasti. Dok su astrohealing i floriterapija nove kod nas u Srbiji, psihologija i astrologija, kao nauke, interesovale su me još od srednje škole. Svoj razvoj i edukovanje iz ovih oblasti posma­tram kao trajno putovanje.

NA KOJI NAČIN SVE TO ZAJEDNO MOŽE PO­MOĆI LJUDIMA KADA IM JE NAJTEŽE? NA ŠTA STAVLJAŠ PRVO AKCENAT?

Ono što je meni najvažnije je da se osoba oseti prihvaćenom i da dobije razumevanje i podršku za svoj problem. Uglavnom ljudi dolaze sa pro­blemima koji nisu nastali preko noći. Međutim, od nečega treba da počnemo, pa krećemo sa najaktuelnijim problemom. Način rada je takav da osoba dobija kompletan tretman kombina­cijom ovih oblasti. Koučingom dobija razgovor i vežbe koje stimulišu svesni deo ličnosti (svest koristimo vrlo malo, maksimum nekoliko posto­taka). Astrološkom analizom dobija uvid u život­ni period u kojem se nalazi, kao i potencijale koje može da iskoristi. Astroterapijom dobija određe­ne kombinacije prirodnih cvetnih esencija, koje imaju svrhu da oslobode potisnute emocije, čije oslobađanje i način na koji se to manifestu­je, analiziram sa klijentom. Klijent na taj način osvešćuje određene mehanizme koje koristi, a koji mu nisu funkcionalni, dobija uvide o obras­cima ponašanja i ujedno razvija veću bliskost i razumevanje i sebe i drugih. Ovaj rad najčešće zahteva vreme i istrajnost, jer ni jedan simptom ili problem nije nastao preko noći. Naravno, po­stoje cvetne esencije koje rešavaju i akutna sta­nja kao što su viroze, glavobolje, traume, šok.

DA LI SU ŽENE DANAS OTVORENE SA SVOJIM TERAPEUTOM?

Mogu da se pohvalim da su vrlo otvorene, da se pojavljuje sve više žena i devojaka koje hrabro govore o svojim životnim izazovima, a ujedno su spremne na kompleksan rad na sebi. Svest se podigla dovoljno visoko da su žene spremne da se upuste u otvoren razgovor, već prilikom prve konsultacije stvara se određena veza sa tera­peutom, i ono što je važno za klijenta jeste da može da oseti energiju terapeuta i koliko može da se otvori pred njim.

SALON UNUTRAŠNJE LEPOTE I SPOZNAJE ŽIVI SVOJU MISIJU.

To je tačno. San mi je oduvek bio da pomažem ljudima. Kada sam počela sa radom, nisam znala na koje sve načine može to da se posti­gne. Prihvatala sam saradnju sa mnogim dru­gim terapeutima da bismo zajedno radili u sme­ru pomoći ljudima. Organizovala sam brojne radionice, edukacije, predavanja, kraće kurseve i seminare, kao i saradnje sa drugim terapeuti­ma, edukatorima, koji su u okviru Salona pružali ljudima korisne informacije, znanja i praktične veštine i vežbe. Ono što ja primenjujem u indi­vidualnom radu sa klijentima jeste kombinacija koučinga, astrologije, cvetnih esencija i energet­skih vežbi, kao i rad sa projektivnim Alfa kartica­ma. Moj cilj nije vezivanje klijenta za terapeuta, već osposobljavanje da se klijent što više osla­nja na sebe.

KAKO CVETNE ESENCIJE POMAŽU U OTKLA­NJANJU BLOKADA U ENERGETSKIM CENTRI­MA?

Ljudsko telo je sačinjeno od skoro 90% vode, a vodama upravlja Mesec, kako u prirodi, tako i u našem organizmu. Mesec posebno utiče na žene. Vode su povezane sa nivoom emocija u nama. Ako znamo da sve što radimo, radimo zbog određenih prijatnih i neprijatnih emoci­ja, onda znamo koliko je važno da je emotivni nivo u nama u balansu. Kada osoba nije emo­tivno izbalansirana, iz bilo kojih razloga (traume, stres, bol…), dolazi do pada i disbalansa u ener­getskim centrima ili čakrama. Svaki energetski nivo povezan je sa određenim organima u telu, pa samim tim, nerešavanje određenih zabloki­ranih emocija u telu čoveka vodi u bol i bolest, nakon određenog vremenskog perioda. Čovek je deo Prirode i zato je za njega najbolji lek ono što dolazi iz prirode. U davna vremena, ljudi su se lečili isključivo biljkama, čajevima i kremama spravljenim od prirodnih sastojaka. Nakon puno godina, konačno je svest čoveka evoluirala i vra­ćamo se polako prirodi.

INSTAGRAM: @salonunutrasnjelepoteis
FACEBOOK: @salonunutrasnjelepote.jasmina

ŠTA MISLITE?

U SLUŽBI ČOVEKA I ZDRAVLJA

IZGUBLJENO & NAĐENO