in

MOŽEMO TO I ZAJEDNO!

PIŠE: IVAN VUČKOVIĆ – SERTIFIKOVANI TRENER LIČNOG I PROFESIONALNOG RAZVOJA – LIFE & BUSINESS COACH

Najveće dobro koje možete da učinite nekome nije da sa njim podelite svoje bogatstvo, već da mu otkrijete njegovo.“ Bendžamin Dizraeli

Sećam se da sam se još kao osnovac „igrao ko­uča”, iako tada pojma nisam imao šta je to. Moja drugarica i ja smo išli od druga do drugarice, od drugarice do druga, slušali ih i pokušavali da re­šimo njihove probleme. Oduvek sam voleo to da radim. Tako sam učio da slušam, da saosećam, činim ljude makar malo vedrijim i sigurnijim u sebe, da stičem prijatelje. Sve me je više zani­mao čovek kao biće, njegove unutrašnje oso­benosti, potencijali, njegov odnos prema svetu. Rano sam došao do spoznaje i uverenja da ne treba zapostavljati želje, sklonosti i duhovne podsticaje čoveka da se bavi onim što voli po­red onog što u životu „mora“ da radi. Zato sam težio, pripremao se i postao sertifikovani trener ličnog i profesionalnog razvoja – Life & Busine­ss Coach.

Preko 10 godina, radim u sektoru HR-a jedne velike kompanije. Taj posao mi veoma pomaže, jer imam stalni kontakt sa ljudima, ali i uslove da se dodatno obrazujem u pravcu koji ima veze sa pozivom kouča.

Individualni rad sa čovekom je ono što me zai­sta ispunjava. Preuzimanje odgovornosti, hva­tanje u koštac sa problemima koji klijente muče, moji su izazov i poziv, dok je zajedničko preva­zilaženje tih problema i osposobljavanje klijenta da pomoću specifičnog (njemu prilagođenog) koučing pristupa sam nastavi da pouzdanije ko­rača svojim životnim stazama – moja misija, cilj, zadatak i, naposletku, moje zadovoljstvo.

Koučing je filozofija, teorija, ali i praksa, temelj­no znanje, ali i veština, koji, u sadejsvu, imaju za cilj da podignu do maksimuma čovekove sposobnosti i podstaknu i oslobode njego­ve potencijale. Koučing je, takođe, jedna od osnovnih veština koju mora posedovati svaki lider u radu sa ljudima ukoliko želi da snaž­no motiviše svoje zaposlene, da poveća efika­snost i odgovornost. Kouč je poverljiva osoba koja zna da sluša i da osluškuje, znatiželjna, osećajna, misaona, samorefleksivna, odgo­vorna. To je osoba koja je u svakom trenutku svesna toga da dobija od svog klijenta, upravo onoliko koliko je klijent dobio od nje.

Za moje klijente, koučing predstavlja istinsku podršku, predstavlja put ka buđenju, samo­osvešćivanju, ka utemeljivanju novih uverenja, znanja i veština. Dolaze do kreativnog načina razmišljanja, sistematskog planiranja, do me­toda koji vode efikasnijem rešavanju proble­ma sa kojima se susreću. Za mene, koučing je duboko, usredesređeno slušanje, postavljanje svrsishodnih pitanja sa ciljem da se osvetle novi pogledi na neku životnu situaciju, ili sta­nje kod čoveka, da se osvesti i ojača novi pri­stup u njenom sagledavanju i rešavanju. To je posvećenost, edukacija, ozbiljan rad, temelj­na analiza sa pravljenjem strategije rešava­nja problema koje klijent ima.

Sve što je čoveku potrebno, ili bar najveći deo toga, čovek u sebi nosi. Upravo svako od nas, ili većina nas, u biti zna, oseća, šta je baš za njega najbolje, ali je to često skriveno i iz ra­znih razloga potisnuto. Kada naiđu problemi, kada upadnemo u konfuziju, zapetljamo se i kada se magla spusti na naš životni horizont, najčešće tražimo pomoć, podršku, savet. Ljudi oko nas, i to baš oni koji su nam najbliži, uglav­nom reaguju impulsivno, neadekvatno, iako iz najbolje namere. Tako samo stvaraju kod nas otpor, potrebu za pravdanjem i zatvaranjem u sebe. Tada je više nego korisno da neko, hlad­ne glave, a pritom stručan, pristupi našem pro­blemu. Tu dolazimo do potrebe za koučingom i koučevima.

FOTO: PIXABAY.COM

Lepota ovog poziva je u raznolikosti, pa je tako svaki novi susret sa čovekom – nov izazov, a nova životna priča – novo dragoceno iskustvo za mene. Za sada nema klijenta sa kojim ni­sam postao i prijatelj. Smatram da je dobar odnos sa njima ključni činilac uspeha mog koučing programa. Bez njega se potrebno po­verenje, neophodno za „otvaranje“ klijenta, ne može izgraditi. Model koji sam vremenom ra­zvio nazivam Trust model. To je model koji u prvi plan ističe moje glavno načelo u radu sa klijentima, a to je sticanje poverenja. Povere­nje koje se gradi kod klijenta prema meni, kao kouču, ključ je za lakše i uspešnije sprovođe­nje koučing procesa. Kada mi klijent pokloni poverenje, on je nesvesno sebi poklonio slo­bodu da se otvori. Kada je klijent otvoren za razgovor, rad, nove ideje i smernice, kada se otvori prema sebi na prvom mestu i sopstve­nim skrivenim mogućnostima, brže se dolazi do rezultata. Mišljenja sam da su blizak i to­pao odnos, odnos podrške i potpore klijentu, potpuna posvećenost i, po potrebi, u pravi čas i na pravi način, ispoljen autoritativni stav, važniji od bilo koje pisane teorije i alata. Naš odnos se gradi i mi se, poput jednog malog, ali jakog tima, izgrađujemo kroz njega.

A na putu ka uspehu teškoća i prepreka se ne treba bojati, jer setimo se one Andrićeve: Svaki se uspeh ustvari i sastoji od samih savladanih prepreka.

Zato uvek volim da kažem, pa kažem sada i vama, šta god to bilo, šta god treba da probu­dimo, prebrodimo, da osvestimo, rešimo, da nadmašimo, uravnotežimo, da osnažimo: Mo­žemo to i zajedno!

Vaš Ivan Vučković

Mob/Viber/WhatsApp: 065/9560486
Mail: ivanvuc@yahoo.com
Facebook
Instagram

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

ŽIVETI ŽELJU

(O)ŽIVI IDEJU