in

KAKO ISKORISTITI VLASTITI POTENCIJAL

AUTOR: NINA SAVIĆ
WWW.PUTDOBALANSA.COM
NASLOVNA FOTOGRAFIJA: PIXABAY.COM

U današnjem svijetu, mnogo se piše i govori o otkrivanju svog vlastitog potencijala, ali vrlo malo o tome kako i doći do njega. O čemu se tu radi?

Duhovnim jezikom kazano, svi smo rođeni sa svrhom da svi­jetu pružimo i damo ono najbolje od nas, i svijet to i čeka. Ali, neznanje o samom sebi nas sputava da to isto i ispoljimo, te je stoga i naše izražavanje kroz djelovanje i verbalno pot­puno suprotno od istine. A gdje se krije ta istina i kako do nje doći, pitanja su koja se sve češće ponavljaju, a započinje traganjem unutar tijela, poštujući svoje osjećaje. Sociološki gledano, čovijek se odriče vlastite moći i na svaku pomisao slobode izbora i donošenja vlastite odluke okreće se u su­protnom smjeru, podržavajući koncept žrtve. A na pomisao da postoji nešto više što kroji našu sudbinu, uliva i izaziva strah i lavirint nespoznavanja vlastite moći. Iskustvo mi kaže da je planetarno čišćenje i stapanje u JEDNO nižih sa višim astralima identično putu do balansa u samom ljudskom ti­jelu stapanjem donjih energetskih centara (čakre) sa gorn­jim u jedinstveni centar – središnji, a to je grudni koš. I na taj način, čovjek se vraća svojoj prirodi, balansu, gdje izviru sve pozitivne kvalitete svakog čovijeka, to je mjesto bivanja ljudske svijesti, odakle potiče sve znanje i inspiracija koju duša treba. Međutim, danas ovakva istina nije baš popular­na, ili čak ovakav pogled izaziva, kod još uvijek većine, šar­latansko razumijevanje. Jedinstveni prirodni alat za buđenje je meditacija, koja je još uvijek misterija za mnoge, jer još vlada mišljenje da je lakše da netko drugi obavi posao raz­nim tehnikama nego vi sami, kreirajući svoj život po vlastitim mjerilima i vlastitom moći. Postoji mnogo tehnika i metoda za poboljšanje životne egzistencije, a one su sve dobre u to­likoj mjeri, koliko ih vi i razumijete. Upravo iz tog razloga, one su trenutačnog inteziteta.

FOTO: PIXABAY.COM

Globalno rečeno, buđenje i evoluiranje svijesti je glavni čin­benik u procesu puta u otkrivanju svog vlastitog potencijala. Za to je potrebno samo malo hrabrosti i odluka da se u pro ces i upustiš. Ono što te čeka naposlijetku je sa­moostvarenje, istina za koju ne postoji cijena, ili skala vrijednovanja kao što je to u materijalnom svijetu, gdje se vrijednosti čovjeka vrijednuju po onome što ima, a ne po onome što on jeste. Prvi koraci u buđenju svijesti je da otvoriš svo­je unutrašnje oči i uši i osluhneš svoje vlastito disanje, da li je kratko ili dugo, na kojoj ga razini osjetiš – u grlu, grudnom košu ili stomaku. Budi ga u potpunosti svjestan. Da bi mogao isko­ristiti sav svoj potencijal, prije svega ga moraš i otkriti, a otkrivaš ga tako što promatraš svoje osjećaje kroz svakodnevna životna dešavanja. Svako dešavanje ostavlja pečat u našoj arhivi (podsvijest), kroz osjećaje koji se vezuju za tak­vo iskustvo ili dešavanje. Ako takav osjećaj nis­mo otpustili, a otpustit ćemo ga jedino ako smo iskreni prema sebi i svjesni svakog reagiranja na takvo iskustvo. Gledajući globalno, većina upravo sada živi u borbi između dva svijeta, od kojih je jedan naš unutrašnji, duhovni svijet, i onaj vanjski, realni. U toj borbi, mnoge se duše izgube, a neke se vrate na *pravi* put, ali i to je upitno, koji je to pravi put? A nema ga, niti pra­vi, niti krivi put, već samo jedan o kojem ti sam odlučuješ, a taj put pronaći ćeš kada si svjes­tan ljubavi i dopustiš joj da te vodi. Dosadašnje znanje dobili smo kroz iskustva prošlih života, kao i učenjem da služimo sistemu umjesto sebi i za dobrobit svih. Svojim samoostvarenjem uviđaš kako upravo to stečeno znanje o svojoj osobenosti nema baš neke povezanosti sa onim što o sebi uviđaš. U početku djeluje zbunjujuće, ali ubrzo spoznaš svu jednostavnost življenja i shvatiš da si do tada bio samo neiskorišten po­tencijal i sam sebi komplicirao život.

S ljubavlju, Nikolina Savić.

ŠTA MISLITE?

SIMFONIJA POKRETA®

ENERGIJA KOJA POKREĆE SVE(T)