in

ENERGIJA KOJA POKREĆE SVE(T)

PIŠE: ALTIJANA HOTOVIĆ, ROĐENA 10. 07. 1973. U BOSANSKOJ GRADIŠCI. DANAS ŽIVI U AUSTRIJI, U MESTU WOLFSBERG. BIOENERGETIČAR JE PO METODI ZDENKA DOMANČIČA I RADIESTEZISTA
NASLOVNA FOTOGRAFIJA: PIXABAY.COM

Ključ života je biti zadovoljan i biti uspješan u realizovanju svog potencijala.

Biti sretan, živjeti i raditi s ljubavlju, biti u skla­du s prirodnim zakonima i Univerzumom je put koji Univerzum podupire. Božiji put.

Život je ekspanzivna sila, koja teži da ostvari svoje potencijale. Ako u tome nailazi na pre­preke, javlja se osjećanje nezadovoljstva, koje se ispoljava kroz različite negativne emocije. Ljudska priroda nije takva da svoje potencijale može da posmatra kao “kolokvijalne”, neobav­ezne predmete u školi života. Sve što postoji kao potencijal, ima potrebu da se razvije. Ako čovek sprečava razvoj sopstvenih potencijala, ako ne radi na tome da ih realizuje, oni se de­formišu i mogu da se pretvore u nešto suprot­no, u psihološke ili fizičke deformacije. Najop­štiji, a i najvrijedniji dar, kojim su, kao urođenim potencijalom, obdareni svi ljudi je potencijal za ljubav. Potencijal za rad i kreativnost, udružen sa potencijalom za ljubav, najosnovniji su po­tencijali čoveka, i njihovo ostvarivanje osnova su samopoštovanja i mentalnog zdravlja. To bi trebali predstavljati glavne i osnove pred­mete u “školi života”! To ispunjavanje darova, potencijala koji su mu dati, i podsticanje tih potencijala kod drugih, dobar čovek doživljava kao smisao svog postojanja, svoju misiju na ovom svijetu i vezu sa nečim većim od sebe. To se zove biofilija -ljubav prema životu.

Životna sila koja u sebe ima ugrađen «program»da raste, širi se, neće zaustaviti tu svoju tendenciju, jer se organ nalazi u nekom kalupu. Životna sila nastavlja da “gura”, pre­preka joj ne dozvoljava, i na tom mestu sukoba razija se deformacija, “kvrga”, bolest.

To isto se dešava i sa psihološkim i emotivnim potencijalima čoveka. Razvoj psiholoških i emotivnih potencijala koje čovek ima, njegov su “domaći zadatak”, “obavezni predmet”, koji je sastavni dio njegove ljudske prirode. On može da izabere da ih ne razvija, ali životna sila to ne može. Ona će uvek, po svom “programu”, gura­ti napred, težiti da se ispolji, razvije, širi. Čovek će morati da troši veliku energiju da je zadrži. Možda i veću energiju od one koja bi mu bila potrebna da razvija svoje potencijale. Manje je energije potrebno da bi se održavao proces koji je prirodan. Na mjestima sukoba, razvijaju se emotivne i psihološke deformacije, “kvrge”, bolest.

Čovek koji ima razvijeno samopoštovanje duboko je svjestan ove činjenice, jer je u bliskom kontaktu sa životnom silom. On je voli i njen je prijatelj. Zato je prijatelj i sebi, i voli sebe.

Povoljna sredina budi urođene potencijale ljud­skog bića da voli, da se otvara prema svijetu kao cvijet, da daje i prima, da radi i stvara, da sazna­je, osmišljava, daje smisao, da se igra, raduje i uživa u životu.

Osnova sviju nas je život i svi smo mi zabrinuti kada nam je on ugrožen. Upravo bolest svakome od nas kao da govori: “Probudite se!” Stoga je korisno informisati se o načinu na koji priroda sama liječi, čak i onda kada uzimamo medika­mente, a to je lijekovito strujanje same životne energije koja je pametni program, svijest koja potiče interakciju i kemijske reakcije u živom or­ganizmu, i organizam liječi samog sebe!

U zadnje vrijeme, ljudi se sve više otvaraju za vječne istine. Kosmički program evolucije svijesti ih potiče na to. Posebno mi je drago što se sve više stručnih ljudi sa područja medicine interesira za ovo područje, jer shvaćaju da se pomak naprijed može postići samo sinergičkim učinkom klasičane i kvantne primjene.

Moj životni put je moj rast. Kao što slika ima svoj okvir, tako i moje znanje dobija pored ok­vira i sve potpuniju sliku. Čovjek ima neopisive moći da vlada samim sobom, ali kao i sve drugo, potrebno je spoznati i razvijati. Čovjeka je po­trebno gledati sa svih aspekata njegovog bića i bivstvovanja, od začeća do danas, uzimajući i u obzir prošle živote i karmičke obrasce, koji svakako imaju uticaja na današnji put duše. Uz­imajući sve u obzir, odlučila sam se baviti bioen­ergetskim radom u auri, bioenergetskom polju čovjeka, kao i energetskom psihologijom, čija tehnika pomaže u otkrivanju blokada i čupanju korjena problema.

Bioenergija je životna energija. Precizan naziv preveden sa engleskog glasi: liječenje prirodnim zračenjem. U identičnim metodama, razlučuju se dva elementa.

Prvi je vanjski, koji se tumači kao nadnaravna inteligencija, božanska intervencija, ili općeni­to pojam transcendentalnog, fluid, nebeska sila iz svemira, a drugi je unutrašnji, koji ispunjava svako biće iznutra.

Unutrašnja energija je spoj vlastitih životnih tokova: životne sile, živčane energije i energije duše (znane kao osobnost), pokretanih univer­zalnom energijom svemira, koje čine polje sila oko osobe znano pod nazivom aura. U auri se nalaze naše misli i naši organi u energetskom obliku. Auru čine tijela: energetsko, emocional­no, astralno i spiritualno. Moji alati su moje srce (najmoćniji generator elektromagnetne energi­je u ljudskom tijelu), ruke (kvantni dodir) i treće oko (središte duše u budnom stanju, intuicija i astralna projekcija), a to su ujedno i periferne čakre, kojima kanališeno energiju iz kosmosa i šaljemo ka klijentu.

Radim u finočestičnom polju, auri, biopolju klijenta, određenim pokretima oduzimam ili dodajem višak ili manjak energetskog potenci­jala.

Tretman je prirodan, individualan, bez nuspo­java, bezbjedan, uvijek dostupan, za sve uz­raste, preventivan, vraća tijelo u balans, po­diže imunosistem, psihičko, fizičko i mentalno stanje čovjeka, pojedinačni i grupni tretmani, na blizinu i na daljinu (kvantno-telepatski rad ), u svako doba i na svakom mjestu, za čovjeka, biljke i životinje, i dalekovidan, tj. orijentiran ka budućnosti.

Po etičkom kodeksu, potrebna je dozvola za rad, tj. pristanak od strane klijenta ako je punoljetan, a ako ne, onda staratelji odlučuje.

Potrebno je da klijent dolazi tačno na vrijeme tretmana. Jedan ciklus tretmana traje 4-5 dana i između tretmana potrebno je napraviti pauzu od najmanje dva dana.

FOTO: PIXABAY.COM

Za rad na daljinu, potrebna je frekvencija kli­jenta (putem njegove fotografije ili osobu već poznajemo). Taj rad objašnjava kvantna fizika. Kvant je najmanja količina energije koja se može emitirati određenom frekvencijom, a ko­jeg je definisao Max Planck, tvorac kvantne te­orije. Kvantna fizika govori o čestično-valnom svojstvu tvari, npr. elektron je i čestica i val. Njegova „čestična“ ili „valna“ priroda pokazat će se ovisno o situaciji! Energija se predaje ili prima samo u iznosima koji su cijeli broj kvan­ta.

“Kada pomislimo na neku osobu, u tom djeliću sekunde ne postoji ni prostor, ni vrijeme!” -Anštajn

U toku seanse, klijent je u potpuno svjes­nom stanju. Primjenjujem tehniku Zdenka Domančića, radim od srca, iz ljubavi i s namje­rom da pomognem ljudima, a radim i na sebi. U praksi se pokazalo da se, pored tehnike, uključi i nešto drugo, kosmička inteligencija, koja vodi klijenta u podsvijest i podstiče ga da radi neke radnje, manifestujući na fizičkom nivou neke kretnje, smijeh ili plač, ili pak ga vodi u prošli život.

Bioenergija je životna energija, ili kako tu en­ergiju zovu u drugim dijelovima svijeta prana, či, ki energija – vijekovima se praktikuje i po­drazumijeva aktiviranje organizma koje onda samo sebe liječi.

Uz pomoć bioenergije, tretira se tijelo i može uravnotežiti i uskladiti fizičko i duhovno stan­je organizma. Ovakav tretman je usmjeren na bioenergetska polja, energetske centre i kanale po kojima energija teče u tijelu. Svaka ćelija u ljudskom tijelu funkcioniše uz pomoć energi­je, emitovajući električne impulse, što zauzvrat čini elektro-magnetno-bio-energetsko polje, koje okružuje naša tijela.

Nikola Tesla je još davno rekao da će razvojem i ispitivanjem nevidljivih sila čovječanstvo na­predovati u nauci za par godina tako brzo kao što je za sve vrijeme do sada. Svjedoci smo toga.

U knjizi “Vibratorna medicina”, dr Richard Ger­ber objašnjava da Ajnštajnova teorija prim­jenjena na vibratornu teoriju, ljudska bića vidi kao mrežu kompleksnih energetskih polja, koja reaguju sa fizičko-ćelijskim sistemom. Spoz­naja da je sva materija, energija u neprekid­nom kretanju, temelj je shvatanja da ljudska bića posmatramo kao energetske dinamičke sisteme.

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

KAKO ISKORISTITI VLASTITI POTENCIJAL

NAJVEĆI UČITELJI – DECA