in

SIMFONIJA POKRETA®

PIŠE: SVETISLAV VASILIĆ VIŠE OD OSAM GODINA RADI KAO FITNES TRENER U SPORTU I REKREACIJI. PREKO 15 GODINA ISKUSTVA U ŽIVOJ DUHOVNOJ PRAKSI TRADICIJA ISTOKA I ZAPADA. OD DETINJSTVA SE NEPREKIDNO BAVI POKRETOM I PLESOM KROZ RAZLIČITE AKTIVNOSTI I STILOVE: FOLKLOR, LATINO PLESOVI, KLASIČANI SAVREMENI PLES. NJEGOVA MISIJA JE DA SPAJA DUHOVNOST I PLES. AUTOR JE ORIGINALNE METODE SIMFONIJE POKRETA® – PLESNE MEDITACIJE..

Jeste li se zapitali šta je to što ples čini tako magičnim, i šta se to sve odvija unutar nas dok plešemo, što nadilazi običan fizički pokret i što nas uzdiže u visine Božanskog prosvetl­jenja. Ako ste i postavili ovakvo pitanje, ce­lovit i jasan odgovor možete pronaći samo u iskustvu plesanja. Zaplešite sa mnom Sim­foniju pokreta!

Ples je za mene najneposredniji razgovor sa sobom i Bogom u sebi. Molitva u pokretu. Reč je o ulasku u Sveto Polje unutar sebe. Polje u kom se povezuju u jednu celinu svi naši ras­tavljeni i povređeni unutrašnji delovi. Polje u kom se zaceljuje celokupno biće i gde se sus­reću čovekova snaga sa snagom savršenog Tvorca. Zapravo, nestaje vreme i prostor, i os­tvaruje se povezivanje sa Izvorom, nesliveno i nerazdeljivo.

Smatram da nije dovoljno upoznati sebe, već je potrebno pronaći i povezati se sa svojim pun­im potencijalom, a za to je potrebno otvaranje i prepuštanje Životu kakav Jeste. To je puto­vanje unutra, koliko i spolja. Iznutra istražuje­mo i upoznajemo svoje osobine, talente i ra­zličite energije, koje nosimo u sebi. Dok spolja komuniciramo sa drugima, ljudima i svetom, koji nas okružuje. Relacija je dvosmerna i tako treba da bude. Kako unutra, tako i spolja. Makrokosmos i mirkokosmos su neraskidivo povezani. Sve što je stvoreno u materijalnom svetu, čitav univerzum, planete i zvezde, plešu u savršenoj Simfoniji kosmičkog plesa. Tako savršen proces se odvija i unutar našeg or­ganizma. Naše ćelije, misli, osećanja, takođe prate taj savršeni kosmički ritam. Tako bi bar trebalo da bude. Negde sam pronašao, i jako mi se dopalo, da je Ajnštajn rekao: „Ljudska bića, životinje, biljke ili svemirska prašina – svi mi plešemo na tajanstvenu muziku pokrenutu molitvom u daljini.“

Ono što ometa taj prirodni kosmički ples un­utar nas, nisu ni spoljašnje okolnosti, niti određeni unutrašnji delovi koji ponekad ot­kazuju poslušnost. Ono što narušava tu ple­snu Simfoniju jesu naša uverenja, očekivanja i tačke gledišta, koje stvaraju nezadovoljstvo i brige. Javlja se dalje začarani krug nepov­erenja u proces Života, kao i neobuzdana opsesivna potreba da sve kontrolišemo, sve procese, život, sebe, druge ljude… Najlepši i najuzvišeniji ples odigrava se kada se plesač opusti i u potpunosti prepusti. Do te slobode valja stići. I to upravo radimo na radionica­ma plesnih meditacija koje vodim. Učimo se umetnosti prepuštanja.

Živimo u eri informacija i najviše vremena ljudi provode „u glavi“, razmišljajući, analizirajući, procenjujući, kalkulišući. Plesač zna da nadiđe takve izazove. Plesač ume da se prepusti magiji srca. To ne znači da gubi vezu sa umom i spoljnim svetom, naprotiv, proširuju svoje kapacitete za svesnost i jasno viđenje. Plesač jasno vidi, jasno oseća i prihvata sebe i život u svoj svojoj punoći. Svojim plesom ispoljava iskreno i čisto sve što iznutra proživljava. „Pokret nikada ne laže, on je barometar koji nam govori o stanju duše“, kaže Marta Graham. Plesati znači dopustiti sebi da budeš ono što Jesi i onaj koji Jesi – bez procenjivanja i prosuđivanja. To je put ka istinskoj slobodi.

Nažalost, ljudi se zatvaraju u svoje mračne svetove mentalnih procesa, briga, strahova i zakopavaju svoje talente. Poznata je poruka predivne priče iz Jevanđelja o talentima, koja nam poručuje koliko je važno da negujemo i umnožavamo svoje darove, koje smo dobili i koje svi u sebi nosimo. Pozvani smo da razvi­jamo sve svoje talente i da ih podarimo svetu. U sebi nosimo neprocenjiva bogatstva do kojih treba doći. Ples je najdivniji način za buđenje i otvaranje naših potencijala.

Dok plešemo, najneposrednije se povezuje­mo sa unutrašnjom snagom i izvorom moći. To je svetlost i inteligencija od koje smo sat­kani. Ona je prisutna u svakom deliću našeg tela. Telo je čudesna kreacija koja je predis­ponirana za pokret i ples. Anđeli su preneli čoveku poruku da smo blagosloveni što ima­mo materijalno telo, što možemo da iskusimo pokret i život u telu kakvo imamo. U telu se spajaju sve energije koje postoje u kosmosu, energije neba i zemlje, duha i materije. Sve se to pokreće dok čovek pleše. Dok plešemo, mi težimo slobodi i Simfoniji, prihvatamo i inte­grišemo sve svoje delove. Slavimo život baš takav kakav jeste! U plesnoj meditaciji, nalaze se u ljubavi telo i duh, um i srce, misli i emo­cije, ego i Više ja. Konačno dolazimo do vrata koja nam otvaraju ne samo naše potencijale, nego ih i realizuju u celosti.

U prethodnim redovima, opisao sam proces koji možete iskusiti na radionicama metode Simfonije pokreta® – Plesne meditacije, koju sam izradio kroz celokupno svoje plesno i životno iskustvo. To su plesovi koji nam po­mažu da se oslobodimo emotivnog otpada i da se povežemo sa svojim najdubljim osećan­jima i potencijalima duše. Plesne meditaci­je su dobar način da upoznamo dragocene darove koje nosimo u sebi, a kojih nismo bili svesni. Ti darovi i potencijali nam mogu dati novi pogled na život, snagu da se pokrenemo na željene promene. Kao što sam napomenuo i na početku teksta, sve što želimo od života možemo spoznati jedino kroz živo iskustvo. Vodim vas kroz plesno iskustvo čudesne real­izacije punog potencijala.

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

FABRIKA SJAJNIH KADROVA

KAKO ISKORISTITI VLASTITI POTENCIJAL