in

VREME JE DA ZASIJAŠ…. ZA DOBROBIT DRUGIH

PIŠE: PROF. DR THOMAS PETSCHNER

Međuljudska saradnja je uvek bila stvaralačka snaga evolucije. Ona je svima neophodna kako bi izgradili sve složenije nivoe raznih organiza­cija i grupacija, počev od sopstvene porodice. Kooperacija je takođe u centru svih dostignuća čovečanstva, te omogućava društvu da spro­vodi i razvija stvari koje ni jedna osoba nije u stanju da ostvari sama za sebe.

Sa današnjeg, nažalost veoma rasprostranjenog, egoističnog načina života i rada, ponašati se kao “slepi putnik“ pri postizanju ličnih ciljeva, oslanjajući se na progres i napore drugih ljudi, nekome se može činiti najzanimljivijom i naji­splativijom strategijom. Ali mnoga istraživanja pokazuju da je bolje i za sebe, a i za druge ljude, doprinositi više od svog minimuma i pri tome verovati jedni drugima i iskreno sarađivati. Uz sve to, timski rad donosi veliko zadovoljstvo celoj grupi, naročito kad se udruženim snaga­ma postigne zajednički cilj.

U našem “modernom” visoko konkurentom društvu, pojedinci su veoma oprezni i zatvoreni jedni prema drugima, zabrinuti uglavnom za svoju sigurnost, te su neprestano fokusirani na vlastite interese. To uključuje i težnju za promo­cijom društvenog ranga koja im i u budućnosti može doneti dodatne koristi. Suprotno tome, ljudi u kooperativnom društvu veruju jedni drugima i spremni su da stave na raspolagan­je svoje vreme i resurse drugima, održavajući skladne odnose kroz vrstan krug solidarnosti i ravnoteže.

Kratak osvrt na proteklih tridesetak godina jasno pokazuje da je i u našim krajevima pro­mena društvenog sistema, kao i migracija sta­novništva sa sela u gradove, promenila način međusobnog ophođenja. Mnogi su pri selidbi ostavili za sobom tradiciju i ideju o zajedništvu, a u kofere spakovali samo lične interese. Is­torijski gledano, što su više ljudi sarađivali, to je bila veća verovatnoća da će njihova deca preživeti i ognjište im postati prosperitetnije. To je uvek bila iskonska zakonitost i zbog toga nas je vremenom i naše genetsko nasleđe us­merilo ka bliskoj koegzistenciji.

Tokom generacija, ljudi su tkali mrežu recipro­citeta i saradnje, kako u selima i gradovima, tako i u državama, a sada i u globalizovanom svetu. Uz povezanost globalnih mreža svih oblika, a posebno interneta, informacije i znan­je mogu se proširiti do najudaljenijeg mesta na planeti za nekoliko sekundi. Svaka pozitivna misao, produktivna inovacija ili rešenje mogu se podeliti i koristiti širom sveta. Ali već se pokazalo da nas nova informativna tehnologi­ja čak više razdvaja nego što nas spaja, pa se postavlja pitanje kako je moguće uprkos tome prevazići ličnu usamljenost i socijalnu izolaciju, te stvoriti uslove koji omogućavaju zajedništvo, bliskost i saradnju.

U našoj svakodnevici 21. veka suočeni smo sa brzim promenama i mnogim izazovima. Zato moramo uskladiti naše ekonomske potrebe sa poštovanjem i očuvanjem prirode, iskre­nom brigom i pomoći jedni drugima, a u isto vreme otkriti smisao našeg traganja za ličnom srećom. Kao što osećaj ispunjenosti i sreće ne može postojati sam za sebe, tako ni naše prob­leme ne možemo rešiti individualizmom.

Jedan od najvažnijih pokretača saradnje je prevashodno sama želja da ljudi oko nas po­boljšaju svoje uslove života – kroz naše de­lovanje. Pomoć i požrtvovanje za druge ljude (altruizam) je nužna zajednička nit koja nam omogućava da na prirodan način povežemo tri vremenska perioda i uskladimo zahteve našeg života: kratkoročne, srednjoročne i dugoročne.

Kratkoročni zahtjevi odnose se na ekonomiju i na investicije koje ulažemo: materijalne, ali i duhovne i emocionalne, kao i u vremenu koje nekome/nečemu posvećujemo.

Srednjoročni period se odnosi na kvalitet živo­ta: da li nam materijalno bogatstvo išta znači ako nismo ispunjeni, zadovoljni, zdravi i srećni?

I na kraju se pojavljuju dugoročni izazovi: sada živimo na planeti sa 7.7 milijardi ljudi i taj broj se uvećava za 120.000 svakih 24 časa. Već i sama ta činjenica nas čini ključnim igračima u onome što ćemo postati u narednih neko­liko godina, kakva će nam biti koegzistenci­ja sa budućim generacijama, i još više, kakav uticaj mi lično imamo na biosferu koja nas sve održava u životu.

Jedini koncept koji spaja ta tri nivoa se sažima u definiciju životnih vrednosti znanu kao altruizam. Jedino ako radimo na sebi da prevaziđemo egoizam, koji nam je kao impuls preživljavanja dat još u kolevci, ako budemo iskreni i pažljiviji prema drugima u privatnom i poslovnom životu, doći ćemo najpre do eko­nomske solidarnosti koja služi društvu, a ne pojedincu. Taj osnovni stepen saradnje nam omogućava da ublažimo socijalne nepravde i nejednakosti, kao i da sačuvamo ekološke funkcije prirode i života uopšte.

Samopožrtvovanje i saradnja sa ljudima zauzi­maju presudnu ulogu u svim aspektima našeg života i omogućavaju nam da se suočimo sa krizama s kojima se susrećemo. Sada, više nego ikada, vreme je da zasijamo, ali ne samo za sebe (imajući za cilj “popularnost” na Fej­sbuku ili Instagramu), već za sopstvenu poro­dicu, prijatelje, komšije, kolege i celu planetu, a takođe i za ljude koji nam možda i nisu naklon­jeni. Sada je najvažnije da skupimo snagu i ost­avimo tamu iza nas, jer lako je oprostiti detetu koje se boji mraka, ali je prava tragedija kada se odrasli plaše izlaska na svetlost dana.

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

KAKO DO SJAJA?

FOTOGRAFIJOM KROZ PREDELE