in

VODA ZA ZDRAVLJE

PIŠE: ANIMA MUNDI
INTERVJU: PREDRAG ĆERANIĆ

FOTOGRAFIJE: IZ PRIVATNE ARHIVE

PREDRAG ĆERANIĆ, DIREKTOR I SUVLAS­NIK PROJEKTA ДИВНА® VODE, KOJA SE ODNEDAVNO NAŠLA NA TRŽIŠTU SRBIJE. SA ČETIRI IZVORIŠTA U SRBIJI, OVA VODA PRONALAZI DIREKTNO PUT DO VAŠEG STO­LA. DANAS JE TREND U SVETU I KOD NAS DA TAJ PUT OD IZVORIŠTE DO KONZUMEN­TA BUDE ŠTO KRAĆI. VODILO SE RAČUNA O KVALITETU VODE, O DIZAJNU VODOMA­TA, I DOŠLO SE DO PROIZVODA KOJIM SU KLIJENTI ZADOVOLJNI.

www.divnavoda.rs

DA LI JE ZDRAVA VODA U 21. VEKU NAJVEĆE BOGATST­VO I RESURS KOJI PONESTAJE?

Pijaća voda generalno postaje ne samo resurs koji ponestaje, već je ozbiljna tema kod svetskih geostrateških političkih postavki i obračuna. Pratite jednu takvu situaciju u kojoj se grupa svetskih sila protivi reaktiviranju čuvenog „Puta svile“, na čemu rade Rusija i Kina. Bolje upućeni kažu da se tu, u stvari, radi o „Putu vode“, kojim voda iz Bajkalskog jezera – najvećeg prirodnog resursa pijaće vode na svetu, treba da namiri sve veće potrebe Kineza. Istovremeno se voda (kao npr. nafta) i zvanično tretira kao životni resurs najvećeg poslovnog interesovanja, zbog čega veliki investicioni fondovi na vrhu svojih top lis­ta ulaganja imaju upravo izvore i druge vodene resurse. Mnoge prestonice najrazvijenijih ev­ropskih država u vodovodu više nemaju pijaću, već samo tehničku vodu, a među nekim najrazvi­jenijim državama Evropske unije se ide u pravcu ukidanja pijaće vode kao elementarnog ljudskog prava – ona postaje ekonomski resurs koji se mora plaćati.

Pod uticajem prekomerne i neracionalne po­trošnje pijaće vode, rastućeg nekontrolisanog zagađenja prirode i životne sredine uopšte i globalnih klimatskih promena, lako je predvidiva nestašica vode, i to u kratkom roku. Istovremeno se globalni zdravstveni trendovi vraćaju prirod­noj izvorskoj vodi kao jednom od najznačajnijih faktora uticaja na zdravlje ljudi i kada je prevenci­ja u pitanju, ali i lečenje mnogih bolesti.

PO ČEMU SE IZDVAJA VODA ДИВНА® I KAKO STE DOŠLI DO ČETIRI BIOLOŠKO ISPRAVNA IZVORIŠTA U SR­BIJI? PO ČEMU SE ODLIKUJE ZDRAVO/BIO IZVORIŠTE?

Naš poslovni koncept je definisan ciljem da ko­risnicima obezbedimo najkvalitetnije prirodne iz­vorske vode Srbije na najbolji mogući način.

Naše četiri Дивна® vode nisu vode sa izvorišta i punionica u našem vlasništvu. Zbog toga smo mogli da realizujemo ideju da našim korisnicima obezbedimo vode najvišeg kvaliteta, a ne onog koji ima „naš“ izvor. Prvo smo oformili stručni savet, koji čine naši najveći eksperti za vodu, pa smo učeći od njih i analizirajući mnoge druge parametre u ovom poslovnom modelu, izabrali baš ove četiri vode, kao što smo mogli to da urad­imo i sa druge četiri ili treće dve. Kupoprodajnim aranžmanom u kom vlasnik bilo kog izvorišta/punionice ima interes da nam, pod naših uslovi­ma, vrši punjenje naših boca, izabrali smo baš ove četiri vode. Svaka od ovih Divnih voda izvire na mestima netaknute prirode, sve deluju blag­otvorno i/ili lekovito na ljudski organizam, i sve se nekom svojom vrlinom izdvajaju u odnosu na ostalih 50-ak prirodnih izvorskih voda u Srbiji (sa operativnim punionicama).

VAŠA IDEJA JE DA KONZUMENT U VRLO KRATKOM VRE­MENU DOBIJE VODU DIREKTNO SA IZVORA. I DA TAJ PREĐENI PUT OD IZVORA DO ČAŠE NA STOLU TRAJE PAR DANA. VODA NE STOJI PO RAFOVIMA I NE ČEKA KUPCA.

Naš poslovni cilj je da našim korisnicima obezbe­dimo najbolje prirodne izvorske vode na najbolji mogući način. Pored naših vodomata koji pri­padaju poslednjoj tehnološkoj generaciji (sa najvišim zdravstveno-bezbednosnim standardi­ma), kad kažem najbolji mogući način, pre svega mislim na svežinu vode, odnosno da posle našeg procesa distribucije od izvora, preko punjenja, do čaše korisnika, ona ostane „izvorno“ izvorska.

To nam, pre svega, omogućava poslovni koncept u kom mi ne čekamo da se naša flaša proda na nekom rafu neke prodavnice, posle stajanja u magacinima distributera, veleprodavaca i malo­prodavaca… Mi funkcionišemo po pretplatnič­kom modelu, naše boce Дивна® vodе su „una­pred“ prodatе, te mi vršimo punjenja na izvorišti­ma na osnovu unapred poznate tražnje, odnosno količinе voda na koju su se naši korisnici una­pred pretplatili, odnosno onu koju su poslednjom porudžbinom izabrali.

KOJE SVE VRSTE ДИВНА® VODE IMATE U SVOJOJ PONUDI?

U ovom trenutku, naše korisnike kontinuirano snabdevamo sa četiri Дивна® vode – sveže, prirodno izvorske vode najvišeg kvaliteta.

Oba od samo dva kaptirana (netaknuta – bez bušotine) operativna izvora u Srbiji su u ovom našem Divnom portfoliju. Imamo rekorderku po alkalnosti (pH vrednost: 9,2 -9,5), drugu rekorder­ku po količini rastvorenog kiseonika, treća ima idealan odnos kalcijuma i magnezijuma (2:1), četvrta izuzetno nizak sadržaj suvog ostatka… Sve su sa niskim sadržajem natrijuma i mogu da se koriste svakodnevno i u neograničenim ko­ličinama.

ДИВНА Oligomineralna (nadimak „Plava“) delu­je blagotvorno na urinarni trakt ljudskog organiz­ma.

ДИВНА sa prezimenom Optimineralna i nadim­kom „Crvena“ potpomaže rad probavnog siste­ma i žuči.

ДИВНА Visokoalkalna oligomineralna (ДИВНА Roze) poseduje bakteriostatno dejstvo i blagot­vorno deluje na opšte zdravlje čovekovog orga­nizma.

ДИВНА Visokoalkalna magnezijumova (ДИВНА Zelena) svojim visokim alkalitetom smanjuje kiselost organizma, čime ga čini otpornim na bolesti i starenje, a povišenim magnezijumom potpomaže rad mišića (uključujući i onaj srčani).

VODOMATI ДИВНА® VODE PODLEŽU NAJVIŠIM ZDRAVSTVENO–BEZBEDNOSNIM STANDARDIMA: BESKONTAKTNE SLAVINE, ANTI-BAKTERIJSKA PLASTIKA, PROHROMSKI TANKOVI. ŠTA SVE SADRŽE VODOMATI?

Naši vodomati pripadaju poslednjoj tehnološkoj generaciji i proizvedeni su u fabrici u kojoj se proizvodi najkvalitetnija bela tehnika (Elector­lux), pod brendom Дивна®, sa našim zaštićen­im dizajnom. Karakteristike koje ste pomenuli, pre svega beskontaktne slavine, onemogućavaju kontaminaciju vodomata preko slavine, koju kod običnih modela dodiruje ruka ili čaša potrošača. Druge funkcije, počevši od polikarbonatnih, a ne PET boca, preko prohromskih tankova, do tri slavine (za vruću, hladnu, ali i termički netretira­nu vodu), obezbeđuju da ne samo sastav, već i ukus vode, ostane nepromenjen, odnosno na­jverniji onom sa izvora.

Na sve to smo dodali nekoliko, naizgled „luksu­znih“ funkcija, koje u stvari zadovoljavaju sofisti­cirane potrebe naših korisnika. Naši standardni vodomati u sebi imaju mali frižider (idealan za kancelariju), kod Дивна Lux vodomata se boca ne vidi („sakrivena“ je u telu vodomata), dok Premijum modeli, pored osnovnih funkcija, prave i led (od prirodne izvorske Дивна vode). Imamo specijalne vodomate za tržište hotela, restora­na, kafića (HoReCa), one malih gabarita za male prostore…

VAŠ STRUČNI SAVET ČINE ZAISTA EMINENTNI STRUČN­JACI, POZNAVAOCI KVALITETA VODA. KROZ BLISKU I AKTIVNU SARADNJU SA NJIMA, ŽELITE DA EDUKUJETE STANOVNIŠTVO O POTREBI I ZNAČAJU KVALITETA VODE, KOJI SE ODRAŽAVAJU NA NAŠE ZDRAVLJE.

Odlaskom na naš sajt (www.divnavoda.rs) pre­poznaćete poznata imena i njihove najviše akademske titule. Ono što ćete videti na stra­ni „Stručni savet“ jeste da ovaj jedinstven skup najvećih eksperata čine predivni ljudi, koji su u našem poslovnom konceptu prepoznali misiju od šireg društvenog značaja, pa svoju podršku projektu daju bez ikakve komercijalne naknade. Glavni razlozi te njihove svesrdne pomoći nasta­janju i razvoju ovog našeg, po svemu jedinstvenog projekta, su:

  1. poboljšanje zdravlja u našem celokupnom društvu;
  2. promocija i edukacija ljudi u poznavanju osobina i važnosti vode;
  3. praktikovanje zdravih navika (posebno kod najmlađih).

 

U saradnji sa njima, promovisaćemo što veću upotrebu prirodne izvorske, zdrave i sveže vode (a ne zašećerenih, gaziranih i nezdravih napitaka), istovremeno se starajući o zaštiti životne sredine.

U SVETU SU U TRENDU SOMELIJERI ZA VODU. KAKVI SU IZGLEDI DA I MI IMAMO NAŠE SOMELIJERE, KOJI ĆE NAS DALJE EDUKOVATI?

Da, pored ovog velikog globalnog trenda okretanja prirodnoj izvorskoj vodi kao jednom od najvažnijih načina brige o zdrav­lju, jako se razvija taj hedonistički pravac, u kome se voda sve više tretira kao vino. U boljim restoranima razvijenijih država ne samo da uz jelovnik, pored karte vina, imate i kartu voda, već vam prilazi somelije za vodu kako biste napravili njen pravi izbor, odnosno kako biste povećali svoje gastro­nomsko uživanje vodom koja najbolje odgovara vašem izboru hrane, vina, dezerta… Tu vam so­melije savetuje najbolju aperitiv vodu, onu koja najbolje ide pre glavnog jela ili posle dezerta.

Ovo se sve toliko razvilo da već postoje zvanični institucionalni standardi, pa su somelijei za vodu zvanično priznati od strane kolega za vina, post­oje ozbiljne škole nakon kojih, u slučaju položenih ispita, polaznici dobijaju licence za sertifikovane somelijee… Takođe, kao što je standardizovan oblik čaše za crveno i ostala vina, tako je sada zvaničan oblik čaše za vodu (priznat od Svetske asocijacije somelijea) sličan onom za vina samo što ima ravne vertikalne zidove (sa uobičajenom drškom-postoljem da temperatura ruke ne bi uti­cala na temperaturu vode)…

Ozbiljno razmišljamo o našem nastupu na tom HoReCa tržištu i jedan od naših planova jeste da mi budemo ti koji će ovu vrstu edukacije kod nas, kako HoReCa partnera, tako i njihovih gostiju. U sklopu toga, postoji ideja da baš mi učestvujemo u organizaciji kurseva, odnosno regrutovanju, obučavanju i licenciranju budućih somelijea za vodu u Srbiji.

KAKO DA ZAISTA NAUČIMO DA PIJEMO VODU I ŠTA NAM TELO PORUČUJE? NEKADA JE VODA BITNIJA OD HRANE.

Jedno od osnovnih pravila je da vodu treba piti često i u dovoljnim količinama. Ako to činite samo kada ožednite, onda je već kasno. Blagot­vorna i/ili lekovita svojstva vode su neverovatna i ona je stvarno po mnogo čemu važnija od hrane. Tako je, na primer, naučno dokazano da pome­nutu veoma štetnu „kiselost“ organizma, o kojoj se danas mnogo govori, bolje od bilo koje hrane ili dodatka ishrani balansira visokoalkalna voda.

Naš mozak sadrži 75% vode. Koža sadrži 72 % vode, krv 83 %, srce i pluća 79 %, jetra 68 %, bu­brezi 83 %, creva 75 %, mišići 76 %. Čak i kosti skeleta sadrže 22 % vode.

Pa zar je onda čudno da je i samo blaga dehidra­cija povezana sa lošim fizičkim i kognitivnim per­formansama organizma, što je inače i naučno dokazano. Ili je nelogično razmišljanje da kvali­tet vode koju unosimo u svoj organizam utiče na kvalitet funkcionisanja naših organa.

ŠTA MISLITE?

LEAVING YOUR TRACK IN ONE´S HEART

HOD PO BOLNIM TRAGOVIMA