in

PRIMENA TERMOMINERALNIH VODA U OČUVANJU I UNAPREĐENJU ZDRAVLJA

PIŠE: DR PREDRAG BRKIĆ, VANREDNI PROFESOR NA KATEDRI ZA MEDICINSKU FIZIOLOGIJU MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU

Očuvanje zdravlja, poboljšanje kvaliteta života i produženje životnog veka su imperativi savre­mene medicinske nauke i struke. Prve dekade dvadeset prvog veka su snažno promovisale nove multidisciplinarne pravce u medicinskoj nauci i struci, usmerene ka postizanju potpu­nog fizičkog, mentalnog i socijalnog blago­stanja čoveka, a ne samo uklanjanju bolesti ili nemoći. Medicinska disciplina balneoklima­tologija, koja je prisutna od svitanja civilizaci­je, bavi se izučavanjem mehanizma delovanja prirodnih fizičkih i hemijskih činilaca spoljne sredine poput lekovitih voda, peloida («lekovi­tih blata»), lekovitih gasova i klimatskih fakto­ra na zdravstveno stanje ljudskog organizma. U savremenom kontekstu, balneoklimatologija se pored rehabilitacije ljudi čije je zdravstveno stanje ugroženo, sve više orijentiše i ka zdravoj populaciji, upravo sa ciljem prevencije razvoja bolesti, unapređenja i očuvanja opšteg zdrav­stvenog stanja. Balneoterapija obuhvata skup terapeutskih metoda u kojima se prirodni fak­tori termomineralne vode, lekovita blata – pelo­idi, gasovi i klimatski faktori upotrebljavaju kao terapeutski agens. Terapija se sprovodi kao kompleksna kombinacija pijenja, kupanja u mi­neralnoj vodi, termo i hidroterapija, inhalacije, aplikacije lekovitih peloida i gasova u uređenim ambijentalnim celinama koje se odlikuju oču­vanim prirodnim okruženjem.

Činjenice da je najveći deo naše planete pre­kriven vodom, kao i da najveći udeo čovekove telesne mase čini voda, naglašavaju sveuku­pni značaj ovog jedinjenja u globalnom ekosi­stemu. Posebna grupa podzemnih voda, koje zahvaljujući svojim fizičkim osobinama i hemij­skom sastavu povoljno deluju na ljudski organi­zam, kategorišu se kao prirodne termomineral­ne vode tako da je potpuno očekivano što one predstavljaju i najkorišćeniji balneološki agens. Kategorizacija mineralnih voda se sprovodi na više osnova. Prema stepenu mineralizacije, mogu se svrstati u oligomineralne i mineralne vode, u zavisnosti od toga da li ukupna koncen­tracija rastvorenih mineralnih materija prelazi 1 gram po litru. Drugi kriterijumi su: temperature na izvorištu, hemijski sastav, prisustvo gasova, prisustvo vodonikovog jona (pH vrednost) itd. U hemijskom sastavu mineralne vode može se nalaziti i nekoliko desetina elemenata, te se klasifikacija sprovodi na osnovu dominantnih elemenata. Tako mineralne vode mogu biti: hi­drokarbonatne, sulfatne, hloridne, sumporovite (sulfidne), jodne, gvožđevite, arsenske, ugljeno kisele itd. Svoju primenu mogu naći kako u pro­filaksi (stone pijaće vode), tako i kao lekovite vode sa jasnim terapijskim indikacijama. Po­stoji više modaliteta za terapijsku primenu ter­momineralnih voda: inhalacija, irigacija, elek­troforeza, sonoforeza peloida, ali najčešće se upotrebljavaju za pijenje i kupanje.

Pijenje mineralnih voda ostvaruje fizičke i he­mijske efekte na celokupan organizam. Tako pijenje alkalne hidrokarbonatne mineralne vode (pH vrednosti veće od 7,2) paraleleno sa lokalnim efektom na nivou digestivnog trakta kod oboljenja koja su praćena hiperaciditetom i oboljenja bubrega kod kojih dolazi do stva­ranja kiselog urina, može doprineti saniranju posledica metaboličkog sindroma (dijabetes mellitus). Pijenje jodnih voda blagotvorno de­luje kod oboljenja štitaste žlede, kao što pijenje gvožđevitih voda pomaže kod malokrvnosti, dok prisustvo selena može doprineti odbra­ni organizma od dejstva slobodnih radikala. Konzumiranje fluoridnih mineralnih voda može doprineti prevenciji oboljenja zuba, posebno kod dece u razvojnom dobu. Prisustvo magne­zijuma i kalcijuma u mineralnoj vodi izaziva promene u unutrašnjoj sredini organizma (ek­stracelularna tečnost) i obezbeđuje dobru hi­drataciju i mineralizaciju organizma. Vode bo­gate magnezijumom su posebno blagotvorne posle intenzivnih fizičkih aktivnosti i napora, jer omogućavaju brži oporavak skeletne muskula­ture i srca. Vode koje u sebi sadrže mineralne elemente u visokim koncentracijama moraju se konzumirati u umerenim količinama. Njihov najveći benefit je što mogu brzo doprineti opo­ravku organizma posle velikog gubitka tečnosti zbog problema na nivou gastrointestinalnog si­stema, ili usled dehidratacije koja je nastupila tokom izloženosti visokim ambijentalnim tem­peraturama. Na ovaj način se stvaraju i povoljni uslovi za eliminaciju krajnjih produkata meta­bolizma i svih suvišnih materija iz organizma.

Efekti koji se postižu kupanjem u mineralnim vodama su posledica dejstva mehaničkih, to­plotnih i hemijskih svojstava mineralnih voda. Kupanje u visokomineralizovanim termalnim vodama dovodi i do blagog sedativnog efekata na somatski i na autonomni (vegetativni) ner­vni sistem. Dolazi do opuštanja mišića, sniža­vanja krvnog pritiska i redistribucije krvi unutar kardiovaskularnog sistema, hiperemije kože, povećanja jonske propustljivosti – resorptiv­nosti. Kod bolesti lokomotornog aparata (de­generativni reumatizam, zglobni i vanzglobni, postraumatska stanja), kao i posle povreda centralnog nervnog sistema koje su praćene povećanim mišićenim tonusom, usled očeki­vanog nastupa opšte mišićne relaksacije, olak­šana je pokretljivost bolnih zglobova i mišića. Brojne studije su dokazale da sprovođenje specijalizovanih vežbi u okviru hidrokinezite­rapije u visokomineralizovanoj termalnoj vodi postiže bolje efekte u odnosu na vodovodsku vodu. Kupanje u termomineralnim vodama, u sklopu sportsko-rekreativnih i wellness proce­dura, kod zdrave populacije doprinosi unapre­đenju opšteg zdravstvenog stanja, sprečavanju razvoja degenerativnih poremećaja kod dece i omladine, a i u starijoj populaciji.

Na našim prostorima postoji duga tradicija upotrebe termomineralnih voda u zdravstvene svrhe. U velepodaji postoji široka ponuda razli­čitih tipova mineralnih voda i njihov broj se po­većava. Zato je i dalje neophodno kontinuirano edukovati javnost o značaju konzumacije mi­neralnih voda, ali u skladu sa opštim zdravstve­nim stanjem u optimalnim okvirima, kako bi se postigao dugoročni benefit kod svih korisnika.

ŠTA MISLITE?

HINDI ZAHRA

GORSKA VILA SOFIJA SOKA SOKOLICA