in

SAN

PIŠE: VALENTINA ŠLJIVIĆ, PREDSEDNIK I OSNIVAČ CENTRA ZA PSIHOFIZIČKI RAZVOJ “OSAM”, TAIČIČUAN I ĆIGONG INSTRUKTOR

SAN JE SIMBOL LIČNE PUSTOLOVINE TAKO DUBOKO UVUČEN U DUBINE SVESTI DA IZMI­ČE VLASTITOM TVORCU I UKAZUJE VAM SE KAO NAJTAJANSTVENIJI I NAJBESTIDNIJI IZRAZ VAS SAMIH, REKAO JE FREDERIK GO­SEN. FROJD JE REKAO DA JE SAN I NJEGOVO TUMAČENJE KRALJEVSKI PUT DO DUŠE.

San je psihološki fenomen koji se izaziva spavan­jem, a čini ga niz slika čije odvijanje predstavlja manje ili više radnju koja ima smisla.

San ubrazava procese individuacije koji upravlja­ju evolucijom napredovanja i upotpunjenja čove­ka.

San izmiče volji i odgovornosti osobe tako da je njegova noćna dramaturgija spontana i ne­kontrolisana. Zbog toga osoba doživljava san­janu radnju kao da zaista postoji izvan njegove mašte. Svest o realnosti se briše, osećaj identite­ta otuđuje i raspršuje.

Čuang Ce više ne zna da li je Ce sanjao da je lep­tir ili je leptir sanjao da je Čuang Ce. Kada bi neki zanatalija bio siguran da će svake noći dvanaest sati sanjati da je kralj mislim da bi bio gotovo isto toliko srećan koliko i kralj koji bi svake noći dvan­aest sati sanjao da je zanatlija.

San je izraz one mentalne aktivnosti koja živi u vama, koja misli, oseća, doživljava, umuje, na rubu vaše svakodnevne delatnosti na svim nivo­ima, od najbiološkijeg do najduhovnijeg, a da to i ne znate. Prikazujući podsvesni psihički tok i nužnosti životnog programa upisanog u najvećoj dubini bića san izražava duboke težnje pojedinca i zato će za vas biti beskrajno dragocen izvor in­formacija svake vrste.

San je preko potreban za biološku i mentalnu ravnotežu, podjednako kao i spavanje, kiseonik i zdrava ishrana. San funkcioniše kao odušak za nagone potisnute u toku dana, iznosi na videlo probleme koje treba rešiti, sugeriše rešenja za njih. Njegova selektivna funkcija, kao i selektivna funkcija pamćenja, olakšava svesno življenje.

SAN O PRIRODNOM ČOVEKU

Kakav je to prirodni čovek? Čovek koji u potpuno­sti može da se izrazi. Veoma je pogrešno misli­ti da ćete se potpuno izraziti ako radite šta god vam je volja, da se ponašate kako vam najviše odgovara. To nije izražavanje sebe. Izražavanje sebe je kada tačno znate šta treba da uradite, u kom trenutku. Tada možete u potpunosti da iz­razite sebe. Tada činite u skladu sa svojom priro­dom i zakonima univerzuma.

Da biste upoznali prirodnog čoveka u sebi, po­trebno je da se oslonite na intuiciju i da je raz­vijate. Da razvijate unutrašnji osećaj, da budete svesni trenutka u kome se nalazite.

UNUTRAŠNJI OSEĆAJ – INTUICIJA

“Moć intuitivnog razumevanja bića pruža zaštitu do kraja vaših dana.” Lao Ce

Intuicija je povezana sa srcem. Razvojem srca, unutrašnjeg osećaja mira u sebi, razvijate i svoju intuiciju. Disanjem, mirnim i laganim pokretima širite svest, tada vidite šta radite i gde ste. Vežba­jući ćigong razvijate intuiciju. Tada više i osetite. Da bi se otvorila vaša prava priroda i da biste os­etili nešto iz samog središta svog srca, neophod­no je da se smirite i utišate. Vežbajući, dolazićete do intuitivnog razumevanja.

Intuicija se razvija tišinom i samoposmatranjem.

Intuicija se može javiti i vizuelno i auditivno, odnosno kao jasna slika, vizija nekog događaja koja se predočava pojedincu ili svojevrstan unutrašnji glas koji ga o nečemu obaveštava.

Intuiciju svi posedujete – svakome se bar jednom u životu desilo da neki događaj ili situaciju na neki način „predoseti“. Ipak, kod nekih ljudi je ova osobina snažno razvijena, dok je kod drugih tek primetna.

Intuicija je od velike pomoći u svakodnevici: često vas upozorava na opasnost ili neprijatnost, vodi u procesu donošenja odluka i pravljenja izbora, pomaže vam da rešite neki problem tako što vas direktno usmerava na rešenje i omogućava da preskočite niz koraka o kojima biste morali racio­nalno da razmišljate.

Intuicija se oslanja na srce, a ne na logičan um.

VIZUALIZACIJA – MAŠTA

Vizualizacija je stvaranje mentalne slike u umu svesnom namerom koja prikazuje ostvarenje vašeg sna, cilja. Kad se zamišljena mentalna slika neguje i zamišlja, u vašoj podsvesti spol­jašnji svet postaje odraz vašeg unutrašnjeg stan­ja i počinjete da se ponašate u skladu sa tom slikom. Vizualizacija je poznata u različitim kul­turama, istorijskim dobima i religijama. Poznata je i u svakodnevnom životu. Vizualizacija je, jed­nostavno rečeno, zamišljanje željene slike i rezu­ltata.

Brojni olimpijski pobednici, sportisti i slavne os­obe koriste se snagom vizualizacije.

Prirodno – abdominalno disanje vas uvodi u stanje relaksacije, umiruje vaš nervni sistem i povezuje vas sa sadašnjim trenutkom. Prazan um i mirno srce vam aktivira proces vizualizaci­je, usmeravajući vaše resurse na cilj koji je pred vama. Na zadatak koji ste sebi postavili.

Vizualizacijom, koristeći i maštu, možete da iskusite bilo koju situaciju koja bi se mogla dogo­diti u stvarnom životu.

“Mašta je važnija od znanja“, rekao je davno Al­bert Ajnštajn, tumačeći da je znanje u odnosu na maštu ograničeno. Može li vizualizacija da nas odvede „sa one strane znanja“ i da se nešto što intenzivno vizualizujemo na kraju zaista dogodi?

Može. Radi se o vežbama sa jakom vezom mentalnih slika, emocija, svesne namere i volje, koje usmeravaju osobu na svesnom i podsvesnom nivou prema ostvarenju cilja.

Vizualizaciju možete da koristite za različite cil­jeve i željene rezultate u poslu, ljubavi, zdravlju, međuljudskim odnosima.

Kako vežbati vizualizaciju?

Osmislite šta vam je cilj. Postavite taj cilj u svoj um. Zamislite sliku onoga šta želite da imate, ra­dite ili budete. Uključite sva čula – vidite tu sli­ku, čujete zvukove, osetite, dodirnite, omirišite, proizvedite ukus sa poznatim osećajem.

Važno je da zamišljate sebe da već imate to što želite, kao da je stvarno tu pred vama. A vaš nes­vesni um će se ponašati u skladu sa tom slikom i programirati vas za uspeh, spremiti vas za vaš put. Jer prvo ćete put preći u svojoj glavi, a za­tim ćete ga preći i u svom životu. Isprogramirajte svoj um za uspeh, a ne problem, patnju, neuspeh. Vežbajte svaki dan, najbolje pred spavanje. Vež­ba čini majstora.

Ideja Šekspirovog dela “San letnje noći” su maš­ta i osećaji – unutrašnje sile koje ljudi često ne primećuju, a ponekad imaju veliki uticaj na ljud­ske živote.

TRANSFORMACIJA

Transformacija ili preobražavanje. Preobraža­vanje čoveka se stalno dešava, to je bezgranična radnja. U potrazi za savršenim životom, životom bez patnje, bola, straha i sumnje, čovek je u sva­kodnevnoj transformaciji. Ono što je u čoveku savršeno je suština, bivstvovanje i ljubav. Sušti­na, bivstvovanje i ljubav sačinjavaju ljudsko biće, poseduju svoj sopstveni život koji počinje i za­vršava se u nevidljivoj svesnosti. Kada posma­trate svoj život unazad, primećujete da se vaš identitet nije promenio. Nemate sliku dešavanja, nemate telo, imate samo svest koja posmatra. To je identitet svesnosti koji je stalan u preobražaju toka stvari i dešavanja.

Čuang Ce je čvrsto verovao da život i smrt nisu ništa drugo do različiti stepeni kosmičke transfor­macije i da ne treba da se oduševljavate životom, niti da strahujete od smrti, već da ih jednostavno prihvatite kao različite korake velikog Puta.

UŽIVAJTE U ŽIVOTU

Jedini put je da uživate u životu. Nije važno kakav život živite. Važno je da ste u stanju da uživate u životu. Dišite. Dišite celim telom i celim umom. Disanjem otvarate srce, primećujete stvari oko sebe. Poboljšavate rad vaših čula. Budite oslon­jeni na svoju inuiciju. Verujte svojoj intuiciji. Veru­jte svom biću. Život je savršen baš takav kakav jeste.

Želim vam lepo leto!

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

SAN LETNJE NOĆI

PREDOČAVANJE 2021