in

RADOST KOJU DONOSI RAD NA SEBI

PIŠE: TANJA BURSAĆ AKA SAT SANGAT

Rad je sastavni deo ljudskog iskustva. Baš kao što fizički rad oslobađa naše telo, kada govorimo o radu o sebi, on oslobađa naš duh, pa i celo životno iskustvo.

Život generalno nije lak, a ljudsko biće sada živi period u kom se neminovno kristalizuju potreba i jaka volja za rezultatima koje dono­si rad na sebi. Za svaku odluku je potrebna energija, jaka volja, ali i hrabrost, pa tako i za odluku da krenemo ili se posvetimo radu na sebi. Nervni sistem sada, više nego ikada, od nas zahteva osveženje i snagu, telo ravno­težu, a ciljevi i ideje jasnoću, napominje dugo­godišnji učitelj kundalini joge i lični konsultant, Tanja Bursać.

Kada kažemo rad na sebi ili put samospozna­je, osećamo da taj put nije lak. Dobra vest je da život postaje lakši i radosniji tokom i nakon početnog procesa rada na sebi, u koji uvodi obuka iz duhovne nauke numerologije “Karam Krija”. Ova obuka podržava proces rada na sebi, unapređujući život u svakom pogledu.

U nekom ranom periodu, nije lako zamisliti ili se setiti da jednog dana možemo prevazići učestale životne poteškoće koje svako od nas ima.

Faze koje prethode odluci

Postoje tri glavne faze u rešavanju životnih po­teškoća.

Iskustvo koje prethodi prvoj od ove tri faze je otpor da prepoznamo težinu problema. Tada idemo kroz život verujući da se problem “ako on uopšte i postoji”, može sam od sebe rešiti, ili ga možemo sami rešiti onako “usput”.

Kao što znate, u nama postoje različiti otpori, a neki od najosnovnijih otpora su slični osećaju stida zbog toga što živimo određenu situaciju, osećaju krivice, ili možda, opet nesvesno, pre­bacujemo krivicu na neku drugu osobu itd.

Prva faza se sastoji u prepoznavanju proble­ma. Puno puta se dešava da negiramo ili odbi­jamo da sagledamo činjenice, nalazimo obja­šnjenja i izgovore, stavljamo stvari “pod tepih” dok vreme i život prolaze.

Dakle, prva faza je period u kom postajemo spremni da prepoznamo da imamo konkretan problem.

Druga faza je prihvatanje ove činjenice. To je trenutak kada odlučimo da prihvatimo činjen­icu da je određeni problem zaista prisutan u našem životu. Sada nam je već lakše da na miran način sagledamo realnost.

Poslednja treća faza je kada se složimo sa činjenicom da imamo situaciju koja je ozbiljna i koja zapravo zahteva naše delovanje. U ovoj fazi, više ne postoji negiranje, ne izbegavamo niti odbacujemo činjenicu da nešto nije u redu i zahteva našu posebnu pažnju. Postali smo, dakle, spremni da preduzmemo prvi korak ka unapređenju životne situacije. Sada je dobar trenutak da zatražimo pomoć stručne osobe koja nas može pravilno usmeriti i pomoći nam kroz proces rešavanja problema, bez obzira na to koliko vremena je neophodno da se ko­načno pronađe novi način delovanja i posma­tranja situacije.

Može se reći da ove tri faze čine jedan period kada se naš um igra sa nama samima. Tada se zapravo, verovali ili ne, u nama dešava ma­nipulacija ili iluzija.

Da bismo postali spremni da na autentičan način sagledamo svoj život, potrebno je da uvidimo vrednost mesta koje je oslobađajuće za nas i prepoznamo ga kao cilj cele proble­ matične situacije bez obzira na to o kojoj tema­tici ili životnom iskustvu je reč.

Uvek se treba setiti i važne činjenice da naše blagostanje, kao i njegov manjak, u ogromnoj meri utiču ne samo na naše celokupno životno iskustvo, već i na život nama najbližih, na našu porodicu.

U duhovnoj nauci numerologije, ne radi se o po­punjavanju problema, praznine, sebe ili drugih, već o načinu slušanja i izvlačenja novog pozi­tivnog oblika iz nas samih, to jest iz same nega­tivne napetosti.

Najveća svrha ove alatke je univerzalni model razumevanja ljudske prirode.

U kundalini jogi kažemo da smo mi duša koja je ovde da bi živela ljudsko iskustvo, a ne ljudsko biće koje živi duhovno iskustvo.

Druga vrlo korisna svrha se nalazi u situaciji kada su dve osobe uključene u pregovor, a sam taj pregovor ima specifičnu osobinu da menja stvari, donosi promene. Sve što se nakon toga događa je rezultat ovakve razmene.

U savremenom svetu, brojevi su prisutni u sva­kom polju – strukturu brojeva nalazimo bilo da posmatramo filozofski, ekonomski, sociološki, medicinski ili psihološki sistem.

Naši FIZIČKI, EMOCIONALNI I MENTALNI del­ovi, koje sami za sebe gradimo, stvaraju se od blokova koji imaju brojeve, numerisani su – da tako kažemo.

To znači da je kvalitet našeg fizičkog, emocio­nalnog ili mentalnog iskustva označen jednim brojem, različitim za svakoga prema datumu rođenja.

Ukratko, uloženi trud u ono što je od osnovnog značaja za naš život, a to je jasan uvid u naš unutrašnji svet koji donose rezultati rada na sebi, čini da ceo život pa i naši izbori dobiju dru­gačije dimenzije.

Iz tri decenije dugog dosadašnjeg ličnog iskust­va i rada u oblasti ličnog razvoja, Tanja podseća: “Rezultati rada na sebi su nešto što u esenciji našeg bića ostaje kao trajna vrednost. U široj perspektivi, oslobađamo se mesta koje je kao lavirint, nema ni početka ni kraja.”

Kada ovo shvatimo, tada sve okolnosti za ost­varenje našeg puta samospoznaje same stižu u naše životno iskustvo.

Sada je idealan trenutak da krenete ka sebi i za sebe, a ovo je savršena prilika koja će vas iznenaditi novim mogućnostima!

Saznajte više o obuci putem sajta www.kunda­linitcyoga.com

ŠTA MISLITE?

VERUJTE U USPEH

DA LI VOLITE SEBE?