in

OSNAŽNI, OHRABRI, INSPIRIŠI

PIŠE: MIA MEDAKOVIĆ
INTERVJU: ZORAN TODOROVIĆ
FOTOGRAFIJE: TIM COLLINS I IZ PRIVATNE ARHIVE

ZORAN TODOROVIĆ, VODEĆI MEĐUNARODNI COACH, GOVORNIK, VIZIONAR, AUTOR MNOGIH KNJIGA, AKTIVISTA U OBLASTI EVOLUCIJE LJUDSKE SVESTI. ZORANOVA VIZIJA I MISIJA SU „RAZVIJANJE ČOVEČANSTVA U KOJEM ČOVEK KORISTI SVOJ PUN POTENCIJAL I PRIME­NJUJE SVOJ SJAJ NA REVOLUCIONARNE PROJEKTE ZA NAJVEĆE DOBRO NAŠEG DRUŠTVA“. SMATRA DA TREBA DA BUDEMO NAJBOLJI SEBI KAKO BISMO CENILI I ONO NAJBOLJE U DRUGIMA.

ROĐENI BEOGRAĐANIN, NAKON ŽIVOTA NA KIPRU, DUBAJIU, VELIKOJ BRITANIJI, RUSIJI, ŠVEDSKOJ, DANASKOJ SVOJE SEDIŠTE I CENTAR JE NAŠAO NA IBICI.

Šta ti je doneo život na Ibici? Da li tvoj stil i način života približno odražavaju tvoje pravo biće?

Život na Ibici donosi mi iznenađenja na svakom nivou. Ibica je višedimenzionalno ostrvo koje obuhvata različite nivoe postojanja. Stoga, život ovde nije onakav kakav očekujemo, već onakav kakav nam je istinski potreban. Veoma sam za­hvalan Ibici što mi je pružila zajednicu ljudi iz ce­log sveta koji su probuđeni, svesni, sposobni i strastveni. Zahvalan sam što mi je podarila život­ne saputnike koji dele istu vibraciju, kao i izazo­ve i učenja koja su me učinila boljim, snažnijim i mudrijim. Moj stil i način života veoma su bliski mom pravom biću, koje je otvoreno, radoznalo i ljubavno.

Kako možemo i treba da sebe volimo bezuslovno?

Voleti sebe bezuslovno podrazumeva dubo­ko prihvatanje svih aspekata sebe – kako onih svetlih i pozitivnih, tako i onih tamnijih i man­je prijatnih. To znači da treba da gajimo ljubav prema sebi bez obzira na svoje greške, nedos­tatke i izazove. Kada smo u stanju da iskreno volimo i prihvatimo sebe onakvima kakvi jesmo, otvaramo put ka unutrašnjem miru i autentičnom ispunjenju. Ovo uključuje i prepoznavanje svojih jedinstvenih kvaliteta i talenata, kao i suočavanje s našim ličnim izazovima i rastom kroz njih. Vole­ti sebe bezuslovno je dugotrajan proces samos­poznaje i samoprihvatanja koji zahteva strpljen­je, samilost i saosećanje prema sebi.

Koji momenti osvešćuju čoveka da se počne baviti sobom i svojim duhovnim rastom?

Svi mi prolazimo kroz životne cikluse koje od­ređuje naša duša. Ti ciklusi donose promene koje nas podstiču na buđenje. Često čovek po­staje svestan na početku novog ciklusa, kada oseća unutrašnju motivaciju da krene u novom pravcu, pun hrabrosti i želje za avanturom. Ta­kođe, svestan postaje i kada oseti da nije u skladu sa sobom i svojim životnim ciklusom, što može izazvati krizu. Kriza ima moć da nas osve­sti i probudi, pokazujući nam da se sve prome­ne dešavaju iznutra, te da je duhovni rast jedini način za transformaciju, usmerenje i unutrašnji mir.

Kako se živi iz srca?

Da bismo živeli iz srca, prvo moramo naučiti da vladamo svojim umom. Naš inteligentni i krea­tivni um želi da vodi naš život, ali treba da shvati da su srce i duša pravi vodiči našeg postojanja, dok naš um treba da sledi njihove zapovesti i izvršava ono što nam nalažu srce i duša. Kada umirimo svoj um, usmerimo ga i kontrolišemo da sluša naš unutrašnji glas, tada jednostavno možemo da se povežemo sa svojim srcem. Pre­puštamo se osećanjima umesto mislima, koris­teći svoju emotivnu i duhovnu inteligenciju da nas vodi kroz život. Verujemo da su naše srce i duša mudri i da imaju odgovore na sva pitan­ja, izazove i mogućnosti koje nam život postavl­ja i pruža. Shvatamo da su srce i duša esen­cija našeg životnog puta, obdareni dubokom mudrošću i ljubavlju.

Kako da osvestimo naš talenat i misiju?

Kako bismo osvestili svoj talenat i misiju, prvo moramo duboko zaroniti u samospoznaju. To podrazumeva istraživanje naših unutrašnjih vrednosti, strasti i interesovanja. Kroz intros­pekciju, možemo otkriti šta nas zaista pokreće i ispunjava i razumeti svoju autentičnu svrhu. Kada se povežemo sa svojim istinskim životnim vrednostima i strastima, tada smo bliži otkrivanju svojih unutrašnjih talenata i pronalaženju svoje misije u životu. Osvestiti svoje talente koji nam pomažu da otkrijemo misiju svoje duše zahteva posvećenost samorazvoju, refleksiji i otvorenost ka sopstvenom unutrašnjem putovanju.

Motivicaoni si trener i pokrećeš ljude na svoj način. Da li se ljudi lako motivišu?

Razumijevanje da se motivacija razlikuje kod svakog pojedinca je ključno za efikasno vođen­je i motivisanje ljudi. Dok su neki prirodno skloni promenama i otvoreni su za nove izazove, drugi možda više preferiraju udobnost i stabilnost. Kao trener, suočavam se s izazovom pronalaženja načina da pomognem ljudima da pronađu svoju unutrašnju motivaciju za promene koje žele da ostvare. To često zahtijeva duboku introspekci­ju i rad na jačanju njihovih unutrašnjih resursa. Postavljanje ciljeva, podizanje samopouzdanja i pružanje podrške su ključni alati koje koristim kako bih pomogao ljudima da pronađu snagu i motivaciju za ostvarivanje svojih ciljeva. Takođe, važno je stvaranje sigurnog i podržavajućeg okruženja u kojem se ljudi osećaju osnaženo da istraže svoje potencijale i postignu željene promene. Kada postoji ovo okruženje i podrška, ljudi se lakše motivišu i ostvaruju svoje ciljeve.

Šta muči ljude u 21. veku?

U 21. veku, mnoge ljude muče različite stvari, ali se čini da je jedan od glavnih izazova ne­dostatak povezanosti. To se odnosi na poveza­nost sa samim sobom, sa drugima, sa planetom i sa čovečanstvom uopšte. Kada smo duboko povezani sa sobom, kada imamo harmoniju iz­među uma, tela i duha, mnogi problemi koji se javljaju kao simptomi nedostatka veze počinju da nestaju. Osećamo se povezani, osnaženi, hrabri, inspirisani i spremni da živimo najbolju verziju našeg života. Međutim, u savremenom svetu često smo distancirani od sebe i drugih, što može dovesti do osećaja usamljenosti, ank­sioznosti i nedostatka svrhe. Takođe, brzi tempo života, tehnološki napredak i društveni pritisci mogu dodatno otežati održavanje prave veze sa sobom i sa drugima. Zbog toga je važno da ra­dimo na jačanju naših veza sa samima sobom, kao i sa drugima i prirodom, kako bismo preva­zišli ove izazove i postigli dublji osećaj poveza­nosti i blagostanja.

Koje duhovne tehnike i sam primenjuješ na svom razvoju?

U svom ličnom razvoju koristim različite duhov­ne tehnike koje mi pomažu da ostanem urav­notežen i usredsređen. Jedna od tih tehnika je meditacija, koja mi pomaže da se povežem sa svojim unutrašnjim bićem, pronađem mir i smi­renost, kao i da razvijem svest o trenutku. Ta­kođe praktikujem tehnike disanja (breathwork), koje mi pomažu da oslobodim stres i napetost iz tela i dublje se povežem sa svojim unutrašnjim procesima.

Pored toga, redovno praktikujem ceremonije ili rituale koji mi pomažu da se povežem sa priro­dom i duhovnim svetom. Ove ceremonije mogu uključivati različite elemente poput paljenja sveća, korišćenja mirisnih biljaka ili kristala, pro­vođenja vremena u molitvi i kontemplaciji.

Važno za moj duhovni razvoj je da redovno vež­bam i održavam svoje fizičko zdravlje. Vežbanje kao što su joga, šetnje ili trening u teretani, po­maže mi da održim balans između tela i uma i da se osećam vitalno i energično.

Na dnevnom nivou, praktikujem jutarnji ritual pi­sanja dnevnika, gde postavljam jasne ciljeve za dan i reflektujem o svojim mislima i osećanjima. Cenim vreme koje provodim sa svojom porodi­com i prijateljima, jer me to ispunjava ljubavlju i podrškom, pomažući mi da ostanem povezan sa svojim najbližima.

Vizionar si. Koje su tvoje vizije i šta najlakše i sagledavaš i stavljaš kao važno za dalji napredak društva?

Moje vizije za dalji napredak društva proističu iz dubokog uvida u aktuelna dešavanja i prepoz navanja ključnih izazova sa kojima se suoča­vamo. Smatram da je naše društvo trenutno u fazi preobražaja i transformacije, gde je ključno usmeriti se ka duhovnom razvoju i odrastanju u skladu sa organskom realnošću.

Jedna od mojih vizija je da ljudi postanu sve više svesni svoje duhovne prirode i da težimo ka dubljem razumevanju sebe i sveta oko nas. Teh­nološka revolucija koja se događa, sa dolaskom veštačke inteligencije i digitalizacije, svakako je važna, ali smatram da mora biti uravnotežena sa duhovnim radom i razvojem.

Važno je da se fokusiramo na stvaranje balansa između tehnološkog napretka i duhovne svesti, kako bismo izgradili pozitivnu budućnost za sve nas. To uključuje promovisanje vrednosti poput empatije, ljubavi, solidarnosti i poštovanja pre­ma prirodi i svim živim bićima.

Takođe, smatram da je važno da se razvi­ja inkluzivno društvo koje poštuje različitosti i pruža prilike za sve ljude, bez obzira na njihovu pozadinu, pol, rasu ili veroispovest. Samo kroz zajednički rad na duhovnom odrastanju i izgrad­nji harmoničnog odnosa sa prirodom možemo stvoriti svet u kojem svi možemo prosperirati i živeti u skladu sa svojim najvišim potencijalima.

Koja je tvoja formula uspeha?

Moja formula uspeha zasniva se na holističkom pristupu koji obuhvata ravnotežu između ličnog razvoja, duhovnog rasta i ostvarenja ciljeva. U srcu ove formule leži duboko razumevanje sebe i svojih životnih vrednosti, što mi omogućava da jasno definišem svoju viziju i ciljeve.

Prvi korak u mojoj formuli je kontinuirani lični razvoj. To uključuje rad na sebi kroz različite du­hovne tehnike poput meditacije, breathworka i refleksije. Osim toga, važno je da se okružim inspirativnim ljudima i učim iz njihovih iskustava.

Drugi ključni element je postavljanje ciljeva i strateško planiranje. Definisanje jasnih i merlji­vih ciljeva pomaže mi da ostanem fokusiran i motivisan. Takođe, razvijam konkretne akcione korake kako bih postigao te ciljeve, uzimajući u obzir sve prepreke koje mogu nastati na putu.

Nadalje, verujem u važnost povezivanja sa drugima i izgradnju podržavajućih odnosa. Tim­ski rad i saradnja sa drugima omogućavaju mi da iskoristim snagu kolektivne inteligencije i da ostvarim veće rezultate nego što bih to mogao sam.

Ključni deo moje formule uspeha je i sposobnost prilagođavanja i fleksibilnosti. Razumem da su promene neizbežne i da je važno biti otvoren za nove prilike i izazove koji se mogu pojaviti na putu ka ostvarenju ciljeva.

Na kraju, istinski uspeh za mene podrazumeva ne samo postizanje spoljnih ciljeva, već i osećaj unutrašnjeg zadovoljstva, ravnoteže i ispunjen­osti. Kroz ovu celovitu perspektivu, nastojim da živim svoj život u skladu sa svojim vrednosti­ma, inspirišući druge i doprinoseći pozitivnim promenama u svetu oko sebe.

Tema majskog izdanja RYL magazina nosi naziv „Slava radu“. Kako doživljavaš svoj posao i da li ga slaviš na najlepši način?

Svoj posao doživljavam kao nešto više od običnog izvršavanja radnih zadataka. Za mene, posao predstavlja priliku da izrazim svoje talen­te, doprinesem zajednici i ostvarim lični i pro­fesionalni rast.

Prvo, slavljenje svog posla podrazumeva priz­navanje značaja svakog zadatka koji obavl­jam. Čak i u najmanjim aktivnostima, trudim se da pronađem zadovoljstvo i smisao. To može uključivati postavljanje ciljeva i rad na njihovom ostvarivanju, kao i proslavljanje postignutih uspeha, ma koliko mali bili.

Takođe, slavljenje posla podrazumeva prepoz­navanje kolektivnih dostignuća. Timski rad je ključan za uspeh, stoga je važno slaviti uspehe svih članova tima. To može biti kroz izražavanje zahvalnosti, organizovanje timskih događaja ili jednostavno deljenje radosti sa kolegama.

Slavljenje svog posla na najlepši način uključuje i razvoj kontinuirane zahvalnosti i prisutnosti u svakom trenutku. To znači da cenim i uživam u svakom aspektu posla, čak i u izazovnim situa­cijama. Kroz ovaj stav zahvalnosti, gradim pozi­tivnu radnu atmosferu i doprinosim svojoj sreći i zadovoljstvu kroz rad.

U suštini, slavljenje svog posla na najlepši način znači priznavanje svakog dana kao dara i prilike za rast i napredak. To je prilika da se svaki dan doživi kao poseban i vredan, doprinoseći ličnom zadovoljstvu i blagostanju na profesionalnom i ličnom nivou.

ŠTA MISLITE?

KOLO – MEĐUNARODNA UMETNIČKA KOLONIJA

LET’S DO IT THE BEST WAY