in

UVEK BUDI SVETLOST

PIŠE: VANJA SAVIĆ

isvanja@yahoo.com

Neka bude SVETLOST i bi svetlost. Nastali smo od božanske svetlosne energije, prvobitno sta­nje našeg bivanja je Centralno Jezgro našeg unutrašnjeg bića – kompresovanjem našeg Centralnog kanala, odnosno našeg unutrašnjeg zlatnog jezgra formiralo se naše fizičko telo. Svi imamo specifičnu vibratornu frekvenciju koja određuje kako ćemo živeti – da li ćemo biti re­aktivne ili kreativne ličnosti. Sva naša iskustva, emocije i događaji su samo informacije gde se nalazimo na našem životnom putu.

Ono što je najvažnije je da shvatimo i prihvati­mo da smo čista božanska energija, beskrajna svetlost.

To je put da ostavimo strahove i otpore iza sebe i vratimo se u jedinstvo sa Stvoriteljem univer­zuma. Naši atomi imaju jezgro i elektrone koji se okreću oko njega. Svaki od njih je jedan mali univerzum – u njih ulazi svetlost kosmosa i ide kroz naše celo biće.

Naša svrha je da tu svetlost primamo i širimo svuda oko sebe.

Pored ega i selfa – našeg ja, imamo duševni self.

Živeti nebo na zemlji u suštini znači evoluciju iz zaštićenog selfa, izlazak iz bola, patnje i stra­hova u duševni self, a to je naša duša.

Potpis naše duše je naša vibraciona frekvenci­ja, ona je u nama kada joj pristupimo, dišemo u skladu sa njom.

Postajemo jedno sa svim ljudima u našem živo­tu. Ništa nije pogrešno, ništa izgubljeno, ništa prekinuto, mi smo celovita svetlosna energet­ska bića koji u ovom periodu kosmičke istorije prelaze iz homo sapiensa u homo luminuosa, jer nam se razvijaju svetlosna tela. U tom pro­cesu, pomažu nam anđeli, arhanđeli i druga svetlosna bića. Bila sam tražilac univerzalne istine 20 godina i nisam ni primetila kad sam postala njen nosilac.

Moj put svetlosti i svesnosti je davno počeo, išla sam njime, zastajala i opet kretala dalje. Imala sam ispred sebe blistave ličnosti kao uči­telje – Ajlu, Olju, Nilofer, koje su me ohrabrivale i davale podršku da zakoračim u svoju svetlost.

A onda se pojavila Dr. Sue sa kojom sam vibri­rala na najvišem mogućem nivou. Otkrila mi je tajne svih mojih padova, napetosti i otpora. Duboko sam shvatila šta mi se događalo. Noći i noći sam provodila slušajući je i ponirala u beskrajnu istinu. Pojavila se u pravo božansko vreme za mene, otvarajući mi vrata koja sam zaobilazila. Sklanjala je velove sa mojih isku­stvenih sećanja i pomogla mi da budem biće svetla i živim svoju veličanstvenost. Otvorila sam se u potpunosti za prisustvo svoje duše, da još dublje slušam njen glas. Ona mi govori kroz srce, a u njemu pleše moji anđeli.

Dala sam sebi dozvolu da budem jednostavna i svesna postojanja viših dimenzija, oslobođena ograničenja koja me vraćaju unazad. Radost i mir, razumevanje i prihvatanje su bili put od ilu­zije do bića svetla da živim svoju veličanstve­nost.

Prepoznala sam svrhu i plan svoje duše, a to je da budem svetionik onim divnim bićima koji žele promene i transformaciju u najlepšem mo­gućem smislu. I zahvalna sam životu što mogu kroz metode kojima se bavim da pomognem ljudima da sklone velove, da pronađu svoj je­dinstveni put i hode njime. Menjajući sebe, me­njamo i naše drage i sve one koji su spremni da zakorače u Petu dimenziju, dimenziju duše. Budite sunce koje sija i pokreće lepotu, radost, istinu, mir, prihvatanje, razumevanje. Budite ta svetlost koja ste oduvek bili i bićete. Živite u vašem zlatnom Centralnom Jezgru koje vas povezuje sa univerzumom i planetom.

Vi ste to magično biće koje je odlučilo da dođe na zemlju sada i širi ljubav, znanje, istinu, sve­tlost i mir.

Vi jedini možete kreirati svoj život onako kako želite i sanjate. Vi ste božanska iskra u fizičkom telu koje je takođe energija, ali na nižim vibracijama. Vi ste jedini koji možete da razvijete svesnost postojanja i prepoznate životne lekcije kroz koje vas vodi vaša duša. Kroz vaš master kod duše, živite realnost koja ničim nije ograničena.

Kada sijate svetlost od koje ste nastali, uvek imate mir, saoseća­nje i spokoj, znajući u sebi da je SVE DOBRO I BAŠ TAKO KAKO TREBA DA BUDE.

Otkrijte i živite svoje duhovne darove jer su vam dati pri rođenju. Kada ih živite, vi ste u direktnoj vezi sa univerzumom koji vas voli i štiti. I ZATO BUDITE ONO ŠTO STE ODUVEK BILI, SADA JESTE I BIĆETE – LJUBAV I SVETLOST.

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

DISONANCA MARKA KUSMUKA

JA U SADAŠNJEM TRENUTKU