in

SUSRET SA SOBOM

PIŠE: LIDIJA NIKOLIĆ

Moje ime je Lidija Nikolić, rođena sam i živim u Herceg Novom. Moja životna priča je smjena uspona i padova, koji su ljudski i nemjerljivi po težini (ne postoji jedinica mjere za to), pa tu pri­ču ne mogu nazvati teškom, niti da me je neki neželjeni događaj u životu podstakao da budem ovo što jesam. Sigurna sam da moja priča može biti inspirativna onoliko koliko može biti bilo kog čovjeka koji ovo čita. Neke događaje iz života ponekad spomenem na seminarima koje držim, fokusirana na primjer rješenja, a ne problema. Ako sam ponosna na neku od snaga koju imam kao biće, onda je to sigurno istrajnost. Nikada nisam odustajala ni od sebe, ni od drugih ljudi.

Dugi niz godina bavila sam se pisanjem proje­kata kojima se apliciralo za dobijanje sredsta­va u cilju poboljšanju kvaliteta života određenoj ciljnoj grupi, edukacijom u istoj oblasti na temu kako napisati uspješan projekat kojim se može doprinjeti poboljšanju kvaliteta života u određe­noj sredini, te sa stotinama ljudi definisala mi­sije, vizije, ciljeve, aktivnosti i zadatke za opšte dobro, vjerujući da radim pravu stvar, vjerujući da sam jako dobra i požrtvovana osoba. Projekti su dobijali sredstva, ljudi bi stekli vještinu, ak­tivnosti bi se sprovodile, a rezultati su varirali. Mene je zanimalo zašto? Nakon nekog vremena i istraživanja koje sam radila, shvatila sam da projekti na kojima rade lično ispunjeni i srećni ljudi daju mnogo bolje rezultate i opšte dobro, bez obzira na vrijednost opredjeljenih sredsta­va. To je bio momenat u kom sam odlučila da se profesionalno preorijentišem, te da se bavim čovjekom. Krenula sam sa proučavanjem svih meni dostupnih učenja, tehnika i alata u oblasti ličnog rasta i razvoja, te ih sve na sebi prvo pri­mjenila i zapisivala rezultate. Afirmacije, vizuali­zacija, pričanje nove priče, meditacija, nisu alati koji su nastali danas, niti alati koji su nastali sa zakonom privlačenja, i ne mogu se primjenjivati po određenom šablonu i dati iste rezultate kod dvije različite osobe. Niti jedna tehnika ne može donijeti dugoročne rezultate, sve dok se čovjek ne sretne sam sa sobom i ne shvati šta ga u ži­votu vodi.

Zašto?

FOTO: PIXABAY.COM

Bez obzira na rasu, pol ili religiju kojoj pripada­mo, bez obzira na to gdje smo rođeni ili kako smo odgajani, mi, kao ljudi, imamo šest osnov­nih potreba koje pokušavamo zadovoljiti u na­šem svakodnevnom životu.

Svjesno ili nesvjesno, uvijek pokušavamo ispu­niti one potrebe koje su nam u tom trenutku ži­vota najvažnije.

Naš kvalitet života zavisi od načina na koji odlu­čimo da zadovoljimo te potrebe. Možemo ih za­dovoljiti na negativan (štetan način), pozitivan (osnažujući) ili neutralan.

Ako način na koji pokušavamo ispuniti te po­trebe nije u skladu s našim vrijednostima, onda ćemo doživjeti konflikte i nezadovoljstvo.

Kada uspijemo uskladiti naše potrebe s našim najvećim vrijednostima, tada ćemo se osjećati kompetentnim i ispunjenim.

Vrijednosti su ono što nam je u ovom trenutku života važno, ono čemu pridajemo najveći zna­čaj.

NAŠE POTREBE SU:

Sigurnost: sigurnost da možemo izbjeći bol i uživati u zadovoljstvu, potreba za sigurnošću, stabilnošću, udobnošću, pouzdanošću

Nesigurnost/raznolikost: potreba za nepozna­tim, promjenom, novim podsticajima, stimulaci­jama, izazovima

Značaj: osjećaj da smo jedinstveni, važni, po­sebni, potrebni i cijenjeni

Veza/Ljubav: jak osjećaj blizine ili sjedinjenje s nekim ili nečim, potreba za ljubavlju

Rast: proširenje kapaciteta, sposobnosti ili ra­zumijevanja sebe

Doprinos: osjećaj služenja drugima i usredoto­čenost na pomaganje, davanje i pružanje podrš­ke

Otkrivanje koje su nam potrebe najvažnije i kako ih pokušavamo zadovoljiti je prvi korak na putu ličnog razvoja, jer od toga zavise metode kojima ćemo se služiti na tom putu, prepoznati svoju osnovnu vibraciju.

Mogla bih reći da je 2009. godina obilježila moj život. Te godine mi je umrla majka. U skladu sa mojim tadašnjim uvjerenjima i običajima, nosi­la sam crninu. Protivno svim mojim uvjerenjima i običajima, skinula sam je nakon nešto manje od pola godine, po nagovoru djece, jer sam bila dobitnik nagrade za humanost, koju sam trebala primiti lično. Djeca su smatrala da ne treba da budem u crnini u momentu dodjele. Iste godine dobila sam i poklon – 30 minutni besplatni ko­učing sa Tonijem Robinsom, (isto je bio decem­bar, mjesec u kom sam rođena, tako da sam to doživjela kao dar svih darova), te dobila odgovor na pitanje: „Zašto ljudi rade to što rade?“ Mene je u tom momentu mog života vodila potreba za značajem i doprinosom, što je bilo daleko od moje slike mene kao dobre osobe i daleko od na­grade koju sam primila. Od 2009. do 2015. godi­ne, intenzivno sam radila na kreiranju programa koji sam nazvala „Susret sa sobom“ i koji sam do sada stidljivo predstavljala užoj publici. Sada sam se drznula i odlučila da „krenem u svijet“, pa kao prvi korak odabrala Novi Sad i Beograd, i odlučila da održim seminare pod istim nazivom. Zašto je važno sresti se sa sobom? Zato što samo onda kada znamo KO SMO MI (ponekad nam je potrebno da nas neko podsjeti na to), shvatimo šta nam je zaista važno (vrijednosti). Prepoznamo u sebi koje nas potrebe u ovom trenutku našeg života vode i kako one određuju naš život (shvatimo da nismo ništa krivi i osje­timo olakšanje). Prepoznamo svoje snage, sla­bosti, uvjerenja i darove. Razumijemo da je moć mogućnost da možemo. Popijemo gratis kafu, čaj ili vodu.

PITAMO se i OTKRIJEMO

Šta znači radim na sebi? Kako doći do stanja ljubavi kao stanja bića? Šta je energija stvaranja, visoka/niska vibracija?

SAZNAMO

Šta je zakon dijeljenja (prvi zakon univerzuma)? Sve što dijelimo, umnožava se.

OSJETIMO

Peak moment – trenutak najveće sreće i ispu­njenja (vježba).

Spremni smo da istinski dugotrajno poboljšamo kvalitet svog života u svim oblastima i doprine­semo opštem dobru. Ovo je moj način da Vas pozovem da se prijavite i učestvujete na semi­naru Susret sa sobom koji će se održati u:

Novom Sadu 23. 12. 2017. godine (mjesto ću naknadno saopštiti). Prijave možete sla­ti na adresu susretsasobomns@gmail.com

Beogradu 24. 12. 2017. godine, u hotelu JUMP INN. Prijave možete slati na adresu susretsaso­bombgd@gmail.com

Banja Luci 21. 01. 2018. godine. Prijave možete slati na adresu susretsasobom@gmail.com

Šibeniku 28. 01. 2018. godine. Prijave možete slati na adresu susretsasobom@gmail.com

Seminar počinje u 11 h i traje do 16 h (ponekad i duže, ako zaglavimo). Cijena je 22 eura. Hvala!.

Dobro došli!

Ko želi da pjeva, uvijek nađe pjesmu.

FOTO: PIXABAY.COM

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

KO ŽELI DA PEVA, UVEK NAÐE PESMU

MUST HAVE by EBLAN