in

POUZDAN POSLOVNI PARTNER

PIŠE: MIA MEDAKOVIĆ-TOPALOVIĆ
FOTOGRAFIJE: IZ ARHIVE AHK U SRBIJI

DORIS DANILOVIĆ, ZAMENICA DIREKTORA NEMAČKO-SRPSKE PRIVREDNE KOMORE, OBLAST ČLANSTVO, MANIFESTACIJE I KO­MUNIKACIJA, GOVORI ZA MAGAZIN RYL O OSNOVNOJ DELATNOSTI AHK U SRBIJI.

KOJA JE OSNOVNA MISIJA NEMAČKO-SRPSKE PRIVREDNE KOMORE – AHK U SRBIJI?

Osnovna misija Nemačko-srpske privred­ne komore je unapređenje privredne sarad­nje Srbije i Nemačke, podrška u poslovanju kompanijama članicama u Srbiji, kao i onim kompanijama koje imaju za cilj da izađu na srpsko ili nemačko tržište.

KO MOŽE I KAKO POSTATI ČLAN KOMORE? KOLIKO ČLANOVA IMATE U SVOM REGISTRU?

Komora trenutno broji 340 kompanija članica. Član može postati svaka kompanija koja je zainteresovana za saradnju sa nama kao in­stitucijom, kao i sa članovima Komore. Dakle, dobrodošla je svaka kompanija koja proceni da im asocijacija nemačko-srpskih privred­nika može poslužiti za unapređenje poslova­nja, za upoznavanje sa drugim kompanijama, i konačno, za razmenu mišljenja i iskustava.

KOJE AKTIVNOSTI ORGANIZUJETE ZA VAŠE ČLANOVE?

To je dugačak spisak. Za članove Komore organizujemo edukativne manifestacija kao što su seminari i radionice, zatim stručne konferencije na koje dovodimo zaintereso­vane kompanije iz Nemačke, pa se u okviru stručnih konferencija organizuju i B2B susre­ti. Komora organizuje i delegacijska i studij­ska putovanja u Nemačku, ali i brojne mani­festacije korisne za produbljivanje saradnje i networking kompanija članica. Godišnje or­ganizujemo preko 50 manifestacija i možemo se pohvaliti da smo u tom smislu najaktivnija bilateralna organizacija.

KAKO STE ZADOVOLJNI AKTIVNOSTIMA U PRVIH ŠEST MESECI POSLOVNE 2018. GODINE?

S obzirom na veliku posećenost naših mani­festacija, kao i na pozitivne reakcije članova, stičemo utisak da su naši članovi zadovoljni – to je naš prioritet.

KOJA NEMAČKA KOMPANIJA U SRBIJI SE POKAZALA KAO NAJVEĆI I NAJBOLJI PARTNER, ILI KOMPANIJA SA NAJBOLJIM USLOVIMA ZA ZAPOŠLJAVANJE?

Nezahvalno je isticati „jednu od“, jer je mnogo kompanija koje su, prema našim saznanjima, sjajni poslodavci. Prema nedavno sprovede­nom israživanju među građanima Srbije o nji­hovoj percepciji nemačke privrede i nemač­kog poslodavca u Srbiji, Nemac je ocenjen kao najbolji i najomiljeniji poslodavac u Srbiji.

Nemačka generalno važi za korektnog i po­uzdanog poslovnog partnera, a činjenica da nemačke kompanije u Srbiji ostaju dugi niz godina, ulažu u svoje zaposlene i nude sta­bilan posao, jeste jedan od bitnih faktora koji definišu nemačke kompanije kao najboljeg poslodavca.

JEDNOM GODIŠNJE AHK U SRBIJI ORGANIZUJE I POSEBNU MANIFESTACIJU, KOJA IZLAZI IZ OKVIRA ČLANSTVA I PRIVREDE – MULTIKONGRES SERBIAN VISIONS, PA MI OBJASNITE VEZU SA VAŠIM RADOM.

Da, AHK Srbija organizuje jedini multikongres u Srbiji, pod nazivom Serbian Visions.

To je vikend manifestacija sa 60 dvočasov­nih raznolikih događaja, besplatnim ulazom za sve posetioce. Sam naziv manifestacije Serbian Visions govori o tome da je reč i mul­tikongresu koji prezentuje „vizije za bolju bu­dućnost Srbije“ .

Serbian Visions okuplja nevladine organiza­cije, stručne asocijacije, institute, institucije, kao i kompanije, koje se, svako u svojoj bran­ši, zalažu za bolje sutra, pa je program cele manifestacije koncipiran tako da imamo „za svakog po nešto“, od privrednih tema kao što su digitalizacija, inovacije, franšiza, start up, preko filantropije, humanitarnog rada, obra­zovanja, zdravlja, umetnosti… jer znamo da civilni sektor ima važnu ulogu u unapređenju privrednog ambijenta, a samim tim i celoku­pnog ambijenta u Srbiji. Serbian Visions je mali doprinos Komore na tom putu.

TEMA JULSKO-AVGUSTOVSKOG IZDANJA RYL MAGAZINA JE „ŽIVOTNI ZEN“, A U POSLOVNOM DUHU, ZA VAS GA PREVODIMO KAO „POSLOVNI ZEN“. DA LI JE MOGUĆE POSTIĆI POSLOVNU RAVNOTEŽU U SVIM SEGMENTIMA?

Moguće je svakako, ali to nije lako postići.

S tim u vezi, ponovo bih se osvrnula na naše ciljeve i samu viziju multikongresa Serbian Visions: činjenica da ulažemo trud, da se an­gažujemo za društveno odgovorno poslova­nje, da ponekad žrtvujemo i nešto lično za­rad viših ciljeva, koji će u široj slici obezbediti dobrobit celokupnoj zajednici, dovodi do po­slovnog zena.

Ravnoteža između uložene energije i njenog daljeg dobrog reflektovanja daje nam taj ose­ćaj zen-a.

Smatram da u današnje vreme uspeh ne bi trebao da se meri samo brojkama i profitima, ta vremena su ipak prošla, uspeh bi trebao da se preslikava u svim segmentima života i po­slovanja. Nastankom multikongresa Serbian Visions želeli smo da damo „vetar u leđa“ drugim organizacijama, koje se zalažu za bo­lje sutra, da im obezbedimo veću vidljivost i istaknemo značaj njihovog aktivizma i anga­žmana u javnosti, bez ikakvog profita. To je za mene poslovni zen.

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

DA PROCVETA RADNO OKRUŽENJE

KADA NAS LJUBAV POKREĆE