in

POSAO KAO ŽIVOTNA MISIJA

PIŠE: ANIMA MUNDI
INTERVJU: TANJA TODOROVIĆ

FOTOGRAFIJE: IZ PRIVATNE ARHIVE

TANJA TODOROVIĆ, DIREKTOR ŠKOLE ZA OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE „ANTON SKALA“ IZ STARE PAZOVE, BAVI SE KONTINUIRANO EDUKACIJOM I REHA­BILITACIJOM DECE SA SMETNJAMA U RAZVOJU I OSOBAMA SA INVALIDITETOM.

DIPLOMIRALA JE NA DEFEKTOLOŠKOM FAKULTETU U BEOGRADU (FASPER) I STE­KLA ZVANJE DIPLOMIRANI DEFEKTOLOG – OLIGOFRENOLOG. U ŠKOLI ZA OSNOV­NO I SREDNJE OBRAZOVANJE „ANTON SKALA“ RADI OD 1996. GODINE, NAJPRE KAO DEFEKTOLOG – NASTAVNIK PREDMETNE NASTAVE. OD 2010. GODINE, OTKAD JE DIREKTOR ŠKOLE, PRUŽILA JOJ SE MOGUĆNOST DA OSTVARI VIZIJU KOJU IMA VEĆ DUGI NIZ GODINA. ŠKOLA JE SADA U MNOGIM SEGMENTIMA UNAPREĐENA I PROŠIREN JE DELOKRUG RADA, ODNOSNO USLUGA KOJE PRUŽA.

KADA NIJE U ULOZI DIREKTORKE, POSVEĆENA JE EDUKACIJAMA, TRANSAKCIO­NOJ ANALIZI, RAZLIČITIM TELESNIM PROCESIMA I TRETMANIMA (BARS, MTVSS, HIDŽAMA, DUBOKI PEAT, THETA HEALING, LIFE COACH), KOJI SU JOJ OMOGUĆILI DA SE DETALJNIJE I DUBLJE POSVETI ČOVEKU, SAMOM BIĆU. NAMERNO NAGLA­ŠAVA REČ „ULOGA“, JER NE VOLI STRIKTNO VEZIVANJE ZA POJAM I ŠABLON, UOBI­ČAJENO ZNAČENJE I TUMAČENJE REČI. ULOGA, JER TO NIJE SVE. VOLI DA DAJE SEBE U SVEMU U ČEMU JESTE I TU NEMA GRANICA.

KADA SI SHVATILA DA JE TVOJ POZIV RAD SA DECOM SA SMETNJAMA U RAZVOJU I OSOBAMA SA INVALIDITETOM?

Nakon završene srednje škole, prilično sam luta­la u pogledu svojih interesovanja i konačnog iz­bora kojim putem krenuti dalje, te sam u jednom trenutku razmišljala o karijeri u oblasti kostimo­grafije, čak istorije umetnosti… Svoju konačnu odluku da započnem školovanje na Defektološ­kom fakultetu, iz perspektive sadašnjeg vreme­na, donela sam gotovo preko noći. Naime, moja majka je svoju radnu biografiju i karijeru započe­la i završila kao defektolog u školi, najpre kao na­stavnik, a zatim i kao direktorka. Ta činjenica je, to sada shvatam, verovatno, u jednom trenutku, prevagnula u odabiru mog budućeg zvanja. Još kao dete i kasnije, kao mlada, bila sam zaintere­sovana i izrazito radoznala osoba i veliki deo vre­mena sam provodila u školi. Taj duh i atmosfera ljubavi, poverenja, bliskosti i poštovanja prema ličnosti deteta, sa svim poteškoćama koje ga op­terećuju, a koju sam osetila posmatrajući svoju majku u radu sa decom i kolegama, sigurno me je inspirisala i usmerila ka mom budućem pozi­vu. U životu nema slučajnosti, to i moja životna priča potvrđuje.

KOLIKO MINISTARSTVO PROSVETE IMA SLUHA ZA SVE TVOJE IDEJE KOJE UVODIŠ U ŠKOLU?

S obzirom na to da sam imala puno ideja, ali i jasnu viziju šta želim i hoću da učinim u smislu poboljšanja kvaliteta rada škole, zadovoljna sam koliko toga se do sada postiglo. Škola je proši­rila svoju delatnosti na oblast socijalne zaštite i zakoračila u oblast zdravstva, budući da su ta dva polja delovanja, kada su u pitanju deca sa smetnjama u razvoju, neraskidivo vezana. Narav­no, sve ovo je postignuto u saradnji sa Ministar­stvom prosvete, ali i lokalnom samoupravom, koja ima sluha za potrebe ove populacije mladih.

KOJE SI SVE AKCIJE POKRENULA SA SVO­JIM TIMOM U OKVIRU ŠKOLE?

Odgovor na ovo pitanje zahteva mnogo više pro­stora, zato ću pokušati da navedem one koje su za nas i naše učenike i korisnike najznačajnije.

Putem organizovanja humanitarne aukcije pred­meta poznatih ličnosti od strane Delta fondaci­je, škola je dobila kombi vozilo za prevoz naših učenika od kuće do škole, na šta sam posebno ponosna.

Još 2011. godine, o radu ŠOSO „Anton Skala“, kao i o socijalnim uslugama čiji je škola pruža­lac (Dnevni boravak za mlade sa smetnjama u razvoju „Iskorak“ i Pomoć u kući za decu sa smetnjama u razvoju i njihovim roditeljima“), sni­mljeno je jedanaest mojih autorskih emisija u produkciji RTV Stara Pazova. To je predstavljalo tada za sredinu iz koje potičem i u kojoj radim, zaista veliki kuriozitet. Emisije su informativnog, ali i edukativnog karaktera, i danas su veoma gledane.

U saradnji sa lokalnom samoupravom opštine Stara Pazova, škola je organizovala celodnevno druženje učenika sa našim najpoznatijim parao­limpijcima i učestvovanje u zajedničkim rekrea­tivnim aktivnostima. Ne moram da napominjem koliko je to značilo našoj deci. Takve trenutke oni nikada ne zaboravljaju.

Učenici škole, kao i korisnici socijalnih usluga, permanentno, godinama unazad, učestvuju u svim kulturnim i sportsko-rekreativnim manife­stacijama na lokalnom i republičkom nivou. Neke od njih su postale deo naše tradicije kao što su: „Novogodišnji bazar rukotvorina“ u Novom Sadu, izložbe i susreti sa školama našeg tipa u Beogra­du i gradovima širom Srbije, sportska takmiče­nja, takmičenja u oblasti tkanja i ručnih radova učenika i korisnika, „Defile prijateljstva“ u organi­zaciji Društva za afirmaciju invalida „Feniks“, čiji je naša škola suorganizator, kao i učešće na dru­gim susretima i manifestacijama koje vidljivost ove populacije dece i mladih podiže na viši nivo.

Osim toga, ŠOSO „Anton Skala“ ima kontinuiranu saradnju sa svim strukovnim udruženjima koja se bave problemima dece i učenika sa smet­njama u razvoju, kao i organizacijama vladinog i nevladinog sektora sa kojima pokrećemo mno­gobrojne akcije.

Strukovno udruženje Društva defektologa Srbije, fond „Miodrag Matić“, dodelio je školi Povelju u znak priznanja za izuzetan doprinos i postignute rezultate u unapređivanju defektološke teorije i prakse 2018. godine. To je prestižno priznanje u oblasti defektologije.

DECA IZ VAŠE ŠKOLE MOGU VREMENOM UPISATI I REDOVNE ŠKOLE, A U TOME IM PRISKAČE U POMOĆ EDUKATOR KOJI PRU­ŽA PODRŠKU KAKO DETETU, TAKO I UČITE­LJIMA I UČENICIMA U TIM ŠKOLAMA.

Naravno, deca iz ŠOSO „Anton Skala“ su u mo­gućnosti da u nekom trenutku nastave svoje dalje školovanje u tipičnoj školi i od tada imaju pravo na stručnu dodatnu podršku defektolo­ga naše škole, koji im kontinuirano pomažu u adaptaciji i savladavanju školskog programa i učestvuju u izradi individualnog obrazovnog pla­na (IOP), zajedno sa timom stručnjaka iz tipič­ne škole u koju je učenik upisan. U timovima za izradu IOP-a, defektolozi naše škole imaju ključ­nu ulogu. Osim podrške učenicima, defektolozi takođe pružaju stručnu podršku i pomoć i njiho­vim roditeljima i nastavnom osoblju, uključenom u vaspitno-obrazovni proces.

Činjenica na koju smo, kao škola za vaspitanje i obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, izuzetno ponosni je to što smo defektologa, kao podršku učenicima u tipičnoj školi, uveli još pre trideset godina i, u tom smislu, bili pioniri u ovoj oblasti.

Značajno je istaći i to da su i deca koja pohađaju tipične škole, a imaju poteškoće u razvoju, kori­snici svih usluga koje ŠOSO „Anton Skala“ pruža, a to su „Pomoć u kući za decu sa smetnjama u razvoju i njihovim roditeljima“ i Holistički rehabi­litacioni centar „Oslonac“.

UČESTVUJEŠ I PIŠEŠ PROJEKTE U KOJIMA SE OBRAĆAŠ EU I APLICIRAŠ NA MNOGO PROGRAMA KAKO BI POBOLJŠALA SITU­ACIJU I STANJE VAŠE ŠKOLE. PREUZIMAŠ ODGOVORNOST I TRAŽIŠ REŠENJE. DA LI SE DO REŠENJA STIŽE LAKO? ŠTA STE SVE OSTVARILI I REŠILI PUTEM PISANJA PRO­JEKATA?

Kada čovek pred sobom ima jasan cilj i viziju, do rešenja se dolazi lako. Ko u čuda veruje, čuda se dešavaju.

Svoje prve korake u smislu apliciranja za projek­te EU učinila sam još pre desetak godina, jer sam već tada imala viziju da škola u kojoj radim bude pružalac stručne pomoći i usluga koje nisu obu­hvaćene redovnim vaspitno-obrazovnim progra­mima.

„Dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju od 18 do 27 godina“ otvoren je i uspeš­no radi od 2011. godine u okviru ŠOSO „Anton Skala“. Projekat je finansirao Fond za socijalne inovacije u saradnji sa UNDP-om.

Projekat „Pomoć u kući za dec sa smetnjama u razvoju i njihovim roditeljima“ je sada stalna socijalna usluga i predstavlja specifičnost naše lokalne sredine. Projekat je bio u okviru progra­ma IPA, koju je sprovela i finansirala delegacija Evropske unije u Srbiji u partnerstvu sa Ministar­stvom rada, zapošljavanja i socijalne politike, a uz podršku UNICEF-a.

Godine 2016. otvaram, takođe putem projekta, socijalnu uslugu na koju sam posebno ponosna, a to je „Holistički rehabilitacioni centar“. To je specijalizovani prostor za uspešno sprovođenje rehabilitacionih i terapeutskih aktivnosti. Cen­tar čine senzorna soba za stimulaciju, senzorna soba za relaksaciju i slana soba za haloterapiju. Projekat je finansirala Evropska unija.

Iste godine, škola je dobila novi izgled, izvršeni su kompletni građevinski radovi na rekonstrukci­ji i adaptaciji škole. Projekat je finansirala Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodina.

Prošle 2018. godine, realizovan je projekat „Asi­stivna škola“. Cilj projekta je izgradnja kapaciteta tehničkih i ljudskih za upotrebu asistivne tehno­logije u obrazovanju kako bi se poboljšali uslovi učenja, života i rada dece i mladih sa smetnjama u razvoju i njihovo suštinsko uključivanje u širu društvenu zajednicu.

U saradnji sa „Delta fondacijom“, organizovana je akcija prodaje ličnih predmeta poznatih lič­nosti iz oblasti kulture, sporta i umetnosti u cilju prikupljanja sredstava za kupovinu kombi vozila kojim se prevoze deca od kuće do škole, kao i opremanje tekstilne radionice najsavremenijim mašinama za šivenje.

Svi projekti su održivi kao organizacione jedinice škole u redovnom finansiranju od strane opštine Stara Pazova.

OSNOVALA SI I HOLISTIČKI REHABILITA­CIONI CENTAR ZA DECU, ORGANIZOVALA PREVOZ DECE OD KUĆE DO ŠKOLE U TRI OP­ŠTINE. DA LI SI ZADOVOLJNA POSTIGNU­TIM?

Prvenstveno mi je bitno da su zadovoljni učeni­ci i korisnici. To su inovativne usluge. Holistički centar je spojio koncept tela, duha, celokupnog bića kao jedinstvo. Tako se posmatra i pristupa svakom detetu u holističkom centru. Što se tiče prevoza dece, kombi svakodnevno dovozi decu u školu i vraća ih kući, a obuhvata sve naše đake koji žive u tri različite opštine, što olakšava poha­đanje nastave deci i njihovim roditeljima.

U KOM PRAVCU ĆE SE RAZVIJATI DALJE ŠOSO „ANTON SKALA“?

Škola „Anton Skala“, osim svoje osnovne delat­nosti, postaće i servisni Resurs centar, koji će se baviti dijagnostikovanjem, obukom i iznajmljiva­njem asistivnih tehnologija za podršku tipičnim školama. U planu je i razvijanje novih socijalnih usluga. Imamo pripremljen projekat „Senzorni terapeutski vrt“, koji bi trebao da bude „univer­zum“ u kome bi se sadilo autentično drveće iz raznih zemalja, aromatično bilje. Deca bi nego­vala drveće i bilje i učila da poštuju i neguju ra­zličitost. Takođe, imali bi nove obrazovne profile kao što je baštovanstvo, cvećarstvo. Cilj nam je da sve preraste u socijano preduzetnistvo, da mladi budu zadovoljni sobom, osete benefit kroz ovakav vid angažovanja. Za ovaj projekat nam je potrebna podrška i pomoć u vidu donacija, jer su nam finansije ograničene i trenutno ne po­stoji otvoren konkurs koji bi podržao ovu ideju. Vrata naše škole su uvek otvorena i za razmenu iskustva sa kolegama iz drugih zemalja, naročito Engleske, u kojoj se to već uveliko radi. Imamo puno planova i radujemo se svim novih oblicima i bojama koje će škola dobiti, uz sjajan i neproce­njiv tim ljudi koji u njoj radi i živi.

KADA SI VAN ŠKOLE, KAKO OTPUŠTAŠ NAGOMILANI STRES? NEDAVNO SI BILA NA TAJLANDU. KAKVA ISKUSTVA DONOSIŠ SA DRUGOG KRAJA SVETA?

Uvek imam osećaj, gde god odem, da je to me­sto moj dom. Dom je zapravo u meni. Tajland, lju­di, hramovi, mesto moći, neverovatna energija. Zahvalna sam na tom iskustvu. Njihova životna filozofija mi je izuzetno bliska. Spoznala sam nji­hovu budnost, svesnost, otvorenost i prihvatanje različitosti. Oni svi imaju osmeh na licu, daju lju­bav, a ljubav se uzvraća ljubavlju. Tamo deca ne plaču, psi ne laju. Oni su deo prirode i ta priroda im donosi sklad i istinski mir kome i ja težim.

ŠTA TI PUTOVANJA DONOSE?

Sve ono što materijalne stvari nisu mogle da mi nadomeste, to je donelo svako putovanje. Uvek sa putovanja donosim poseban osećaj i emocije koje sam doživela i širim ih dalje. Putovanja nam uvek donesu promenu. Ako smo otvoreni, ne vra­ćamo se isti.

TEMA MAJSKOG IZDANJA RYL MAGAZINA NOSI NAZIV „NEKA SVEMIR ČUJE NEMIR“. DA LI TE NEMIR POKREĆE I KOLIKO UNIVERZUM ČUJE SVAKU NAŠU ŽELJU I POMAŽE JOJ U REALIZACIJI?

Koliko god da sam naučila, uradila, postala bli­ska sa sobom, uvek mogu i želim da odem ko­rak dalje. Danas znam da se to najbrže dešava kada se uskladim sa sobom, onim zbog čega sam ovde i došla na prvom mestu, sa svojom svrhom. Na putu sam, tražim, tragam, otkrivam, zalutam, pa se vratim. Univerzum uvek ima na­čin da mi pokaže kada se krećem u pogrešnom smeru. U svakom slučaju, shvatila sam da su lekcije ok, je sam razvila veštine, znanja i vrline koja su mi potrebne da dođem do ispunjenja, re­alizacije. Nikad ne odustajem prerano, nikad se ne dvoumim, jer znam da ću dobiti odgovor koja je moja suštinska svrha. S obzirom na to da sam božansko biće, kao i svi mi, ne poistovećujem se sa ulogama koje igram u životu. U jedno sam sigurna, da nijedan posao koji radim nije samo moj posao, nego moja misija, jer sam sve to ja.

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

NEKA SVEMIR ČUJE TVOJ NEMIR

PLATNO KAO OGLEDALO NEBA