in

PLES UNIVERZUMA U NAMA

Ana ŽikićPIŠE: DR ANA ŽIKIĆ, LEKAR KINESKE TRADICIONALNE MEDICINE
PHOTO: PIXABAY.COM

Tradicionalna kines­ka medicina je veliko i staro područje koje može dugo da se istražuje i o kome može dugo da se piše. Zah­valjujući svojim rezultatima u preventivi oboljenja i efi­kasnosti prilikom lečenja oboljenja, održala se sve do danas.

Ipak, čini se da se rit­movi kojim je čovek živeo tada i sada umnogome razlikuju. Kako mudrost drevnih Kineza primeni­ti danas, u vreme opšteg ubrzanja, kada se čini da mnogo stvari treba uraditi, savladati, pa i naučiti sva­koga dana. Kako uskladiti privatni, društveni, poslovni život, a pri tome ostvariti i održati integritet fizičk­og, mentalnog i emotivnog zdravlja. Ostati u balansu, ne čini se kao lak put.

E, zato treba zastati i reći DA mudrosti drevnih Kineza.

Oni nas uče tome da smo sastavni deo velike celine, da sve što se deša­va spolja, po istim zakoni­tostima se dešava i unutar nas. Misli se pre svega na odnos yina i yanga, kao os­novnih zakona polariteta, zatim sistema pet eleme­nata, odnos qi-ja (vitalne energije) i krvi… U zakonu pet elemenata, svi elemen­ti su međusobno povezani, utiču na rast jedni drugih, ali u isto vreme i ograniča­vaju jedni druge. Ovaj za­kon koji se drugačije može nazvati i Zakonitost Pet Pokreta, uči nas da je sve u prirodi u pokretu, i da je naše da se uskladimo sa tim pokretom. Uostalom, i u nama je sve u nepresta­nom pokretu, za trenutak zastanite i primetite.

U međusobnom kru­gu povezanosti drveta, va­tre, metala, zemlje i vode, svega ima dovoljno, i sve je usklađeno. Danas je pop­ularno reći da je sve oko nas oslikavanje onoga što je u nama, i sa stanovništa kineske medicine u nama je – izobilje. Svega ima dovolj­no, i u skladu sa potrebama se i troši i stvara. Naše je da to izobilje očuvamo. Un­utrašnji feng-shui odraziće se na spoljašnji.

Kako?

Posvetiti se sebi i shvatiti da smo odgovor­ni za naše zdravlje. Negu­jmo sebe. Dok čitate ove redove, približavamo se proleću kome odgovara el­ement drveta. Kako drvetu treba nega da bi raslo, tako je i sa nama.

Kineska tradicionalna medicina Vam pruža ra­zličite načine da se bavite sobom. Ako to radite kao lekar, predivno je, jer kroz upoznavanje sebe, više možete pomoći drugima, i počinjete pacijenta da posmatrate u sklopu svih simptoma koje ima, u sk­lopu svih okolnosti koje su trenutno aktuelne u njegovom životu.

Ali, ne morate biti lekar da sebi kažete DA. Onda se upoznavanje sebe kroz kinesku medicine pretvara u divan put gde upoznajete više sebe i svo­je potrebe, dan Vam posta­je ispunjeni, kreativniji, a kako je rečeno na početku da smo deo prirode, kroz upoznavanje sebe, postaje­mo svesniji i bolje razume­mo svoje okruženje.

RITAM.

Naše telo ima ritam od 24 časa, ali i ritam koji prati godišnji ciklus od pet godišnjih doba (proleće, leto, kasno leto, jesen i zima). Shvatimo gde se nalazimo. Rođeni smo sa određenim zalihama vi­talne supstance, koja se kod žena menja u ciklusima od 7, a kod muškaraca u ciklusima od 8 godina. Ona se vremenom i troši, tako da je pažljivije treba trošiti, ali isto tako i nadoknađivati.

Nekada je to lako, poštujemo prirodni ri­tam. Noćni san je važan,

jer samo preko njega dobijamo “noćni yin”, koji se ne nadok­nađuje na isti način dnevnim spavanjem. Yin je važan aspekt koji je povezan sa fluidima i tkivima našeg tela, krvlju… Re­dovan i kvalitetan san je važan da bi se obnovile određene supstance koje se troše tokom dnevnih aktivnosti. Nesanica se uglavnom vezuje sa poremećaje shena (duha, spirita) i ukazuje na postojanje disbalansa. Ako pos­toji problem da se utone u san, uglavnom se povezuje sa aku­mulacijom vatre u telu. Nemirno spavanje može da ukazuje na nagomilavanje neke vrste pa­togena u telu ili na deficijenciju. Lako buđenje, a teško vraćanje u ponovan san, ukazuju obično na deficijenciju slezine i jetre. Na ovaj način, upoznajete se sa jezikom simbola Vašeg tela.

ISHRANA.

Redovna, i naravno – ne preskakati doručak. Zašto je to tako? Tada se ishranjuje el­emenat Zemlje, koji je aktivan u to doba dana, i obrok u bilo koje drugo doba neće ga ojača­ti na isti način. Ako je doručak neadekvatan ili neredovan, posle određenog vremena javlja se slabost elementa Zemlje, što se može manifestovati simpto­mima nadutosti stomaka, nere­dovnom ili kašastom stolicom…

Postoji podela namirnica na tople i hladne, za svaku se zna koji meridijan aktivira, a vodi se računa i o ukusu namirnica, kako svaki ukus pokreće qi u određenom pravcu.

Tako na primer, kada nam je hladno, treba uzeti namer­nice koje pokreću i greju qi, pa

bi predlog bile namirnice poput cimeta, crnog bibera, đumbira…

EMOCIJE.

Budite prijatelj sa svojim emocijama. Nije slučajno reče­no – kada osećamo, tada živimo. Dakle, dobro je iskusiti i smeh i tugu, i preveliku radost i povre­meno briznuti u plač…Tako up­oznajemo sebe. Prema kineskoj tradicionalnoj medicini, disbal­ans nastaje kada jedna emo­cija jako dominira, kada je ne možemo “savladati“ ili je duže vremena prisutna. Kako pos­toji povezanost između orga­na i emocija, ovo se vremenom može reflektovati i na disbal­ans organa. Strahovi se vezuju za bubrege, radost za srce, bes za jetru, zabrinutost za slezinu, tuga za pluća. Kako kineska me­dicina govori o neraskidivoj pov­ezanosti organa i emocija, ovo bi značilo da disbalans organa vremenom može da dovede do određenog emotivnog stanja.

POKRET.

Kako je sve u pokretu u nama i oko nas, dobro je man­ifestovati pokret u vidu fizičke aktivnosti. Drevni Kinezi pre­poručuju vežbe Qi Gonga, TaiQi Quana, Ba Duan Jinga…

Kada oslušnemo sebe bolje, videćemo da se i u nama odvija ples Univerzuma, a naše je samo da zaplešemo zajedno sa njim.

Pojmovi korišćeni u tek­stu se vezuju za pojmove kineske tradicionalne medicine

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

JA VS. VODA

DIVAN DAN – 1. ROĐENDAN RYL-a