in

PLAN PUTA I RAZVOJA U 2021. I 2022.

PIŠE: NINA FILIPOVIĆ

Ključna tema životnog stila i radnog procesa svih nas 2021. godine koja je u toku i 2022. godine, koja je uveliko na vratima nam ukazuje da naš radni i privatni dan inicira plan puta i razvoja, da svaki proces nekog puta uključuje strategiju kojom planiramo neke aktivnosti, da iste aktivnosti i ciljevi mogu biti ostvarene sa dobro kreiranim planom našeg puta.

Svaki dan kroz plan bolje pleše kroz prevenciju koja se nadogradjuje na predvidjanje i saznanje da smo kreatori plana.

Izazov, kroz uvide koji nam je Covid pružio ukazuje da se procesi rada usmeravaju ka digitalnom smeru razvoja gde je RYL magazine odavno u koraku sa ovim izazovima odgovorio na kreativan način rada, gde naše radno mesto može biti gde god mi odlučimo, stoga doprinosi kreativnijem ostvarenju plana.

Kada želimo da napravimo neki plan dana ili posla umesto da se sami bavimo kreiranjem istog, sada u skladu sa digitalnim razvojem možemo to uraditi preko softvera roadmape, recimo clickup.com, productplan.com, instagantt.com i mnogih drugih, napraviti našu mapu aktivnosti koje vode do ostvarenja ciljeva, što je sjajan vodič naših aktivnosti koji olakšava proces ostvarenja ciljeva.

Primer slike Media Plana:

Definiciju kojom ćete razumeti ovu temu smo preuzeli: https://www.productplan.com/learn/roadmap-basics/

Ključne karakteristike mape puta su da je:

  1. Plan visokog nivoa, koji definiše sveobuhvatni strateški cilj i obuhvata glavne korake planirane za postizanje tog cilja. Sama lista karakteristika neće obuhvatiti ili artikulisati strateško razmišljanje iza izgradnje proizvoda na specifičan način. Za kreiranje važeće mape puta za proizvod potrebno je ispričati kohezivnu priču pokazujući kako će se sve teme i pojedinačne karakteristike spojiti i rezultirati proizvodom koji ispunjava specifične ciljeve kompanije.
  2. Komunikacioni alat koji pomaže u prenošenju strategije proizvoda.

 

Šta saopštava lista karakteristika? Osim stavki na listi, ne mnogo. Zbog toga je za dobru mapu puta potrebno jasno i koncizno strateško obrazloženje za uključivanje bilo koje karakteristike.

Postoje mape za potrebe izrade nekog proizvoda, procesa rada, bezbednosne mape, mentalne mape, HR mape, mnoge druge i kao takve doprinose efikasnijem procesu postizanja ciljeva organizacije i samog čoveka privatno.

Osnovne funkcije menadžmenta su: planiranje, organizovanje, vodjenje, kordinacija, kontorola koje su važne u svakodnevnom kreiranju do ostvarivanja istog plana.

Dve osnovne vrste planiranja su: Strategijsko i operativno.

Strategijsko planiranje je u funkciji ostvarivanja naše misije kao razloga postojanja i vizije kao načina da se ostvari misija. Operativno planiranje konkretizuje našu misiju i viziju kroz operativno vodjenje posla na dnevnom nivou.

Operativno planiranje bavi se detaljima u granicama definsianog okvira kroz pravila ponašanja.

Planom se odredjuju i neophodna materijlna sredstva i kadrovi za ostvarenje predvidjenog cilja.

Fleksibilnost u planiranju izražena je kroz više varijanti planova i predstavlja osnovni mehanizam od mogućih iznenadjenja u budućnosti.

Budžet se formira za svaki plan u delu u kojem se utvrdjuju izdaci neophodni za sprovodjenje planiranih aktivnosti.

Ove funkcije odgovaraju funkcijama menadžmenta u drugim granama delatnosti i važne su kod izrade svakog plana i programa, čovekovih aktivnosti privatno.

Osnovni elemenatI sistema menadžmenta koji se mogu primeniti na naš svakodnevni život i uključuju izradu svakog plana:

  1. Filozofija – predstavlja shvatanje da će uvek postojati izazovi, rizici, pretnje i spremnost na postavljanje organizacionih i ličnih standarda.
  2. Politika – definiše način na koji će se postizati ciljevi, ona podrazumeva da su jasno izražene odgovornosti, gde se ukazuje da su organizacija i pojedinac posvećeni razvoju samih procesa u svaki aspekt delovanja kroz razvijanje veština i znanja.
  3. Procedure – predstavljaju ono što menadžment želi zaposleni urade kroz jasna uputstva, sredstva za planiranje, organizovanje i kontrolu i da bi iste uspele menadžment sistem se predstavlja šemom: Plan-Do-Check-Act ili Plan-Do-Check-Adjust.
  4. Postupci – predstavljaju stvarna dešavanja na radnom mestu, zato je važno da budu dobro osmišljeni, primenjeni i uključuju preduzimanje aktivnosti kada se uoči problem, gde se akcenat stavlja na prevenciju svih aktivnosti.

Na osnovu navedenog moramo uključiti faktore koji utiču elemente svakog plana razvoja, ali i čoveka kao pojednica svakodnevnom životnom stilu:

  1. Strategija- obuhvata dugoročne ciljeve i predstavlja svojevrsni putokaz koji treba slediti u dužem vremenskom periodu
  2. Implementacija – odnosi se na uvodjenje i kontrolu neophodnih alata i metoda rada, dizajniranje brenda, fabrike, proizvoda, opreme, kanala promocije, kao i njihovo servisiranje i zato je važno da se obezbedi spremnost u slučaju nepredvidjenih dogadjaja.
  3. Ljudski faktor je najvažniji deo organizacije i važan je u komunikaciji izmedju svih zaposlenih na svim nivoima.

Za rešavanje ovih izazova uvode se procesi upravljanja ljudskim resursima, ukazuje važnost razvijanja i širenja bezbednosne kulture. Velika pažnja se poklanja stalnoj obuci zaposlenih, njihovoj motivaciji kroz simetričnu komunikaciju.

  1. Povratna veza ili feed back treba da obuhvati upravljanje rizicima, ali i istraživanje svih dogadjaja koji su se desili jer je njihov osnovni cilj da se utvrde uzroci, greške i situacije koje su dovele do nepredvidjenih dogadjaja, da bi se preduzele mere i da bi plan koji smo vodio do ostvarenja naših ciljeva i zadataka.

 

Lični razvoj je nezaobilazan aspekt poslovanja i svakog plana jer se prožima na sve aspekte organizacije i stila življenja svakog pojedinca, odnosi se na sve operacije i promene u okruženju, zato je bitno da se integriše na svim nivoima menadžmenta i samog čoveka, jer utiče na ostvarivanje strategije, politike i ciljeva organizacije i samog pojedinca.

Da bi čovek kao ljudski faktor mogao da ostvaruje zadatke svakog plana puta, moramo se osvrnuti na njegov neopipljiv standard što znači njegove potrebe i htenja, stoga je važno napomenuti da se današnji čovek udaljio od svojih osnovnih potreba u toku procesa samog rada, a akcenat se stavlja na samoostvarenje kroz zapostavljanje odnosa i samog zdravlja kao važnih elemenata ljudskog kapitala.

Da bi čovekova produktivnost bila bolja u toku procesa bilo koje operacije ove godine i svake naredne, nakon odlaska sa posla koji traje nekad i više sati, da bi se izbegle ljudske greške, važan deo procesa rada je uvođenje redovne fizičke aktivnosti u skladu sa čovekovim indivdualnim karakteristikama, zatim upravljanje ljudskim resursima koji osim puke selekcije i administrativnog dela posla mora uključiti socijalnu komponentu, a to je razgovor sa zaposlenima kako se osećaju tokom procesa rada. Rad na njihovoj kreativnoj strani ličnosti kroz motivaciju i razvoj. Važan deo razvoja je lični razvoj koji uključuje doživotno učenje.

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

MOJ ISKORAK

RUKMINI RESORT