in

FOKUS NA CILJ I REZULTAT

INTERVJU PRIPREMILA I VODILA: MIA MEDAKOVIĆ
FOTOGRAFIJE: JYSK ARHIVA

IVAN PROTEGA, RETAIL MENADŽER I ČLAN UPRAVE KOMPANIJE JYSK ZA ZEMLJE ZAPADNOG BALKANA GOVORI ZA RYL MAGAZIN. NJEGOVA INSPIRATIVNA KARIJERA I ZNANJE MALO KOGA OSTAVLJAJU RAVNODUŠNIM. ČOVEK SA VIZIJOM HRABRO KORAČA U SVETU GDE OPSTAJU SAMO NAJBOLJI. IVAN PROTEGA JE TO DOKAZAO I POTVRDIO KROZ SVOJ NAČIN RAZMIŠLJANJA I POSLOVANJA.

JYSK KOMPANIJA JE OSNOVANA KAKO BI KUPCIMA PRUŽILA SJAJNU PONUDU, SKANDINAVSKU ESTETIKU I ŠIROKI ASORTIMAN PROIZVODA. LIDER NA TRŽIŠTU PAŽLJIVO PRAVI SVAKI SVOJ KORAK, U SREDIŠTU PAŽNJE JE KUPAC ČIJE MIŠLJENJE IM ZNAČI. KONTINUIRANO ISTRAŽUJU TRŽIŠTE KAKO BI SPREMILI NAREDNE KORAKE I ODGOVORILI POTREBAMA KUPACA.

KAKO JE IŠLA VAŠA UZLAZNA KARIJERA DO POZI­CIJE RETAIL MENADŽERA U KOMPANIJI JYSK? ČIME SU POPLOČANE STEPENICE USPEHA?

Svoju karijeru u kompaniji JYSK sam započeo pre gotovo 13 godina. Po mnogima je moja ka­rijerna priča jedna od najinspirativnijih, s obzi­rom na to da je moj put započet studentskim poslovima. U relativno kratkom vremenskom periodu, promenio sam nekoliko pozicija, te sam imao priliku da stičem poslovna, ali i me­đuljudska iskustva u više zemalja. Poslednjih pet godina radim na poziciji retail menadže­ra i člana uprave kompanije JYSK za zemlje Zapadnog Balkana. Paralelno sa svim napre­dovanjima sam završio studije, a uskoro se nadam i završetku doktorata koji bi trebalo da bude samo još jedna od stepenica u mom aka­demskom obrazovanju. Prilika kakvu sam do­bio u kompaniji JYSK nije nikakav izuzetak i mi imamo izreku – donesi predanost i čekaju te mogućnosti. To znači da su pred svim našim zaposlenima jednake mogućnosti, prilike za usavršavanje i napredovanje na više pozicije.

KOJA JE VAŠA FORMULA USPEHA?

Veliki deo danske poslovne kulture je pravo­vremeno planiranje i ako zaista imate dobar poslovni plan, ulazite puno spremniji, mirniji i sigurniji u ostvarivanje zadatog cilja. Posled­njih godina mnogo češće nailazimo na okol­nosti na koje moramo da reagujemo i da prila­godimo planove u hodu. Svedočimo tome koli­ko budućnost može da bude neizvesna i koliko spoljni faktori utiču kako na poslovanje tako i na naše poslovne odluke. Uz to je jako važno sve vreme ostati fokusiran na cilj i rezultat koji je potrebno postići i, naravno, uvek razmišljati jedan korak unapred. Takođe, moram posebno da istaknem da svaki uspeh čine ljudi. U pre­vodu to znači – ako se okružite sposobnim lju­dima, ako ulažete u njih i učinite njihov posao zanimljivim, uspeh je neizostavan.

ŠTA BISTE PORUČILI MLADIM MENADŽERIMA KOJI SU NA SLIČNIM POZICIJAMA NA KOJIMA STE I SAMI BILI? OD ČEGA NE SMEJU DA ODUSTAJU U POSLOVANJU?

Tu bih izdvojio orijentisanost na rezultat, odlučnost i fokus na ljude. Ono što ne sme­mo da zaboravimo na svom karijernom putu je odakle smo krenuli i da pokušamo maksimalno da razumemo sagovornika i da se “stavimo u njegove cipele“. Mno­go će jasnije razumeti drugu perspektivu i biti uspešniji u donošenju odluka kada uz sebe imaju motivisan tim.

PRE 11 GODINA, PRVA PRODAVNICA JE OTVO­RENA U SUBOTICI. DANAS JYSK IMA 41 PRODAVNICU U 27 GRADOVA ŠIROM SRBIJE I VEĆ SE PLANIRA OTVARANJE NOVIH. KADA POGLEDAMO UNAZAD, VIDIMO KONTINUIRANI RAZVOJ, KADA POGLEDAMO KA BUDUĆNOSTI, ŠTA MOŽEMO DA OČEKUJEMO?

Trenutno u svetu poslujemo sa 3200 pro­davnica, a zadali smo cilj od 5000. Na tom putu ostvarenja našeg cilja, veliki udeo ima i srpsko tržište koje vidimo kao potencijal sa prostorom za rast.

Kontinuirana ekspanzija stvara lokalne pri­like i čini nas dostupnijim kupcima.

Vizuelni koncept prodavnica se značajno promenio od otvaranja naše prve prodav­nice u Subotici. Uz spomenuta otvaranja, tu je i fokus na preuređenje postojećih pre­ma novom inspirativnijem, skandinavskom konceptu.

Onlajn trgovina na globalnom nivou posta­je sve više i više popularna, a u skladu sa tom činjenicom JYSK konstantno ulaže u unapređenje svog onlajn poslovanja i nudi različite mogućnosti kupcima za kupovinu ili rezervaciju artikala putem interneta.

DONELI STE NA PROSTOR REGIONA DUH SKAN­DINAVSKOG MINIMALIZMA KOJI SE LAKO UKLOPIO U NAŠU ESTETIKU.

Naša kompanija je osnovana sa idejom da kupcima pružamo izvanrednu ponudu.

Od prve televizijske reklame s osnivačem Larsom Larsenom, JYSK se povezuje sa pružanjem izvrsnih ponuda i velike vred­nosti za plaćeni novac.

Kao međunarodna kompanija, kupujemo velike količine proizvoda kako bismo osi­gurali konkurentne cene. Da bismo ostali dosledni tome, neprestano razvijamo svoj asortiman kako bismo kupcima ponudili ši­rok izbor proizvoda za uređenje enterijera i eksterijera u duhu prepoznatljivog skan­dinavskog minimalizma koji su kupci u do­maćinstvima širom regije prigrlili. To jasno dokazuju i naši poslovni rezultati, kao i po­zitivne reakcije kupaca.

KOJE NOVE MODELE U POSLOVANJU I PONU­DI STE UNELI NA TRŽIŠTE U SRBIJI?

Kao u svakom poslu, ljudi su ključ uspeha. Odnos prema našim zaposlenima jedna je od ključnih vrednosti naše skandinavske kulture. Smatram da je dvosmerna komu­nikacija veoma bitna u stvaranju idealnog poslovnog odnosa bez obzira na hijerarhi­ju.

Svaki dan nastojim da razgovaram sa na­šim zaposlenima kako bih dobio povratne informacije gde možemo i moramo biti bo­lji!

Postoji i ceo niz benefita koji nas izdvajaju. Na primer, tri puta godišnje zatvaramo sve prodavnice. Tri su velika razloga: JYSK Party, Family day i poslednji dan u godini kako bismo se pripremili za proslavu Nove Godine. Na našoj godišnjoj žurci prisu­stvuje više od 1100 zaposlenih iz Srbije i ostatka regiona i svi zajedno proslavljamo uspešnu godinu iza nas, dok Family day svi naši zaposleni provode u zajedničkom druženju sa svojim porodicama i kolega­ma. Uz navedeno, u kompaniji smo jako ponosni na izražen takmičarski i timski duh. Organizujemo interna takmičenja u kojima najbolji timovi dobijaju nagrade po­put bonusa i zajedničkih druženja u obliku putovanja i večera. Svake godine, najbo­lji menadžeri prodavnica (store manage­ri) imaju mogućnost osvajanja službenog auta na korišćenje u poslovne i privatne svrhe, a svi zaposleni u prodavnici ostvaru­ju bonuse čiji iznos zavisi od rezultata koji ostvari ceo tim. Prošle finansijske godine je taj bonus bio veći od 50 miliona dinara za zaposlene u prodavnicama i ono što je bitno naglasiti je da on nema ograničenja.

Posebno bih izdvojio naš JYSK razvoj­ni program. Cilj nam je da menadžerske pozicije popunjavamo kroz interna napre­dovanja, pa su tako osmišljeni razvojni programi koji našim talentima omoguća­vaju da kroz rad sa svojim mentorima i pohađanjem edukacija napreduju na više pozicije. Svake godine broj polaznika ra­zvojnih programa raste i sada je iza nas već šest generacija zaposlenih koji su svo­ju karijeru započeli kao prodavci, a danas su menadžeri koji upravljaju svojim timo­vima. Kod nas su napredovanja učestala, pa se veoma često događa da pojedinci sa pozicije prodavca prelaze na pozicije zamenika menadžera prodavnice ili čak menadžera prodavnice (store managera). U kompaniji JYSK nam je bitno da prazne pozicije popunimo prvenstveno talentima koje već imamo u svojim redovima, a tek onda da tražimo van kompanije. Upravo zato, od trenutka kada osoba uđe u JYSK (nezavisno od pozicije), pružamo joj mo­gućnost i uslove za razvoj i u određenom trenutku dajemo priliku da pokaže šta zna, odnosno da pređe na „stepenicu“ više. Eto i ja sam primer da je to zaista tako.

IAKO ONLAJN KUPOVINA PREDSTAVLJA SVE VEĆI TREND U SVETU I KOD NAS, IPAK STE SE ODLUČILI ZA OTVARANJE NOVOG KONCEPTA XL PRODAVNICE U NOVOM SADU. DA LI JE IDEJA ZA TAKVU VRSTU PRODAVNICE NA 1400 M2 DONELA I REZULTATE?

Mi u kompaniji JYSK verujemo u balans iz­među fizičkih prodavnica i webshopa. Naši skandinavski koreni temeljno određuju na­čin na koji poslujemo. Kompanija je fokusi­rana na razvoj, nova otvaranja i preuređe­nja prodavnica.

Što se tiče XL koncepta, od uobičajenog formata JYSK prodavnica ga razlikuje veća kvadratura, što kupcima omogućava bolju preglednost i značajno širi asortiman. Iako je poslednjih godina prisutan trend rasta kupovine putem webshopa, za neke odlu­ke kupci preferiraju da isprobaju proizvo­de, naročito ako se radi o komadima na­meštaja poput kreveta ili fotelje. Upravo je ovakav XL format idealno rešenje za njih, tako da u budućnosti planiramo širenje tog koncepta na još neke od gradova.

BLISKI SU VAM I DRUŠTVENO ODGOVORNI PROJEKTI, KAO I ODRŽIVO POSLOVANJE PO KOJEM STE POZNATI.

Uz jasnu poruku da svi kao pojedinci ima­mo priliku da napravimo velika dela za društvo u kojem živimo, JYSK je postavio ambiciozne ciljeve kada je reč o održivosti.

RECITE NAM NEŠTO VIŠE O INICIJATIVAMA KOJE SU VAM U FOKUSU.

Imamo ambiciozan plan da do 2030. godi­ne prepolovimo emisije stakleničkih gaso­va koji nastaju snabdevanjem električnom energijom i grejanjem trgovina, distributiv­nih centara i kancelarija.

Paralelno radimo na povećavanju efika­snosti naših objekata, prelasku na obnov­ljive izvore električne energije, kao i na postepenom izbacivanju fosilnih goriva iz upotrebe. Takođe podstičemo i naše par­tnere u lancu snabdevanja i transportu da nam se pridruže u naporima da do 2050. godine u svim aktivnostima postignemo nultu emisiju ugljenika.

Naš cilj je da se fokusiramo na preduzima­nje više od ravnopravnog udela odgovor­nosti kada je reč o klimatskim promenama, razvoj proizvoda izrađenih od ekološki pri­hvatljivih sirovina, kao i smanjenje količine ambalaže i recikliranje otpada.

Odgovornost je veća s obzirom na to da radimo na razvoju rešenja i tražimo pošto­vanje svih definisanih standarda, a da se pri tome ne dogode značajnija odstupanja u troškovima koji utiču na krajnju cenu pro­izvoda. Preduslov je i dalje da naši kupci dobiju bolja i održivija rešenja uz cenovne ponude na koje su navikli.

Nešto kratkoročnije – do 2025. godine, sve drvo koje se koristi za JYSK proizvode i ambalažu, kao i sav pamuk za tekstilne proizvode, sertifikovaće vodeće nevladine organizacije poput Forest Stewardship Co­uncil (FSC) i Better Cotton Initiative (BCI). To uključuje i recikliran i organski pamuk sa sertifikatom Global Organic Textile Standard (GOTS).

GDE VIDITE SEBE I JYSK U NAREDNIH PET GODINA?

Vrednosti koje kompanija JYSK ima u svom poslovanju su vrlo bliske, odnosno gotovo identične mojim ličnim vrednosti­ma. Okruženje u kojem imate slobodu da donosite odluke koje generišu vrhunske re­zultate, a uz sve to imate mogućnost da se edukujete i hijerarhijski razvijate, dovoljan je motiv za dalji doprinos i želju za postiza­njem novih rekordnih rezultata iz godine u godinu. Mi na području Zapadnog Balka­na, za koji smo sada odgovorni, još uvek imamo prostora za napredovanje, uprkos tome što nas većina svrstava kao lidera na ovim tržištima, a sve su to novi izazovi koje treba savladati. Poučeni dosadašnjim iskustvima, uspeh uopšte nije upitan.

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

SVE STRANE CVETA

PRATI SVOJ BLAGOSLOV