in

ONLINE POSLOVANJE

PIŠE: ANIMA MUNDI
INTERVJU: SONJA
ĆETKOVIĆ
FOTOGRAFIJE: DAMIR VUJKOVIĆ

SONJA ĆETKOVIĆ, DIREKTORKA SAJTA POSLOVI INFOSTUD, DIPLOMIRALA JE MARKETING MENADŽMENT NA EKONOMSKOM FAKULTETU U SUBOTICI. TOKOM STUDIJA, POČELA JE DA RADI U INFOSTUDU, BAŠ U VREME KADA JE FORMIRAN ODELJAK S PONUDOM RADNIH MESTA. U POČETKU HONORARNO, KAO STUDENTSKI POSAO, ALI NAKON STUDIJA I BRZOG RAZVOJA KOMPANIJE, ODLUČILA JE DA OSTANE U FIRMI I NASTAVI DA RAZVIJA PRVI SAJT ZA ZAPOŠLJAVANJE U SRBIJI. DANAS VODI STRATEŠKI RAZVOJ POSLOVA INFOSTUD I TIM OD OKO 70 LJUDI, U NASTOJANJU DA POZITIVNO UTIČE NA TRŽIŠTE RADA U SRBIJI I NAJEFIKASNIJE I NAJKVALITETNIJE SPOJI POSLODAVCE I TRAŽIOCE POSLA.

POSLOVI INFOSTUD JE OSNOVAN 2000. GO­DINE, ODELJAK ZA POSLOVE POSTOJI OD PO­ČETKA 2003. I MOGLI BISMO REĆI DA JE PRED­STAVLJAO „ONLINE OGLASNE TABLE“, TAČNI­JE POSREDNIKA IZMEĐU KANDIDATA I POSLO­DAVACA. RASTOM I USLOŽNJAVANJEM SER­VISA I USLUGA SADA NIJE VIŠE SAMO SAJT, VEĆ SISTEM KOJI NUDI LOGISTIKU I PODRŠKU OBEMA STRANAMA U ZADOVOLJAVANJU NJI­HOVIH POTREBA. DA LI STE MOGLI OČEKIVATI TAKAV RAZVOJ?

Teško je bilo predvideti da ćemo razviti ovoliki sistem kakav imamo sada, ali je bilo jasno da jak potencijal postoji. Ubrzo nakon što smo kre­nuli sa odeljkom za Poslove, osetio se lep rast. Trenutak je zapravo bio idealan, jer je tada in­ternet bio u fazi razvoja i širenja u Srbiji. Ljudi koji su tražili posao su prvi osetili sve predno­sti traženja posla preko interneta, a poslodavci su imali podeljene stavove. Srećom, određeni broj poslodavaca ipak je odmah verovao u nove trendove i internet priču, a mi smo radili dobar posao, pa su se ostali priključili vremenom.

Prateći svakodnevno trendove s jedne strane, a potrebe tržišta s druge strane, uvodili smo nove servise, usluge i sadržaje, i za poslodavce i za kandidate. Danas pružamo sveobuhvatnu podršku klijentima u regrutaciji, selekciji i em­ployer brandingu, a kandidatima u celom proce­su traženja i promeni posla i građenju i promeni karijere.

KAKO PRATITE TRENDOVE U ONLINE POSLO­VANJU?

Čitamo puno i istražujemo – kako trendove u online poslovanju, tako i trendove u regrutaciji i uopšte u HR-u. Od 2008. godine smo deo me­đunarodne grupacije, pa puno iskustava razme­njujemo sa kolegama iz drugih evropskih zema­lja, koji rade sličan posao kojim se i mi bavimo. Ipak, mislim da je jako važno da smo na pravi način trendove prilagođavali domaćem tržištu, jer često se desi da tržište još nije spremno za nešto što je trend negde u svetu. Birali smo do­bar način da edukujemo tržište i menjamo na­vike, ali uvek u domenu sposobnosti tržišta da apsorbuje neku novinu.

KAKO POSTATI POŽELJNI POSLODAVAC – DA LI JE „DOBAR GAZDA“ OPET U MODI?

Srpsko tržište rada je danas najdeficitarnije u poslednjih 15 godina. To poslodavci osećaju svakog dana i postalo je neophodno da više pa­žnje posvećuju tome kako se njihovi zaposleni osećaju, jer je to jedini način da ih zadrže, a i da privuku kvalitetne ljude u svoje kompanije. Si­gurno da se nisu još svi osvestili, ali bih rekla da se trend okreće u korist zaposlenih i da će u narednim godinama sve više kompanija brinuti o tome kakav imidž imaju kao poslodavci.

Ako želi da postane poželjan poslodavac, ključ­no je da kompanija dobro osluškuje i da prikupi informacije, na prvom mestu, od svojih zapo­slenih – kojim aspektima rada su zadovoljni, a kojim ne, šta ih motiviše i angažuje, a šta demo­tiviše. S druge strane, važno je da sazna kakva je percepcija tržišta o njoj kao poslodavcu. Na taj način, kompanija će spoznati svoje snage i svoje slabosti. Tada treba da počne svoje snage da ističe i komunicira u javnosti, a slabosti da popravlja i pretvara u snage. Tako će unapre­đivati zadovoljstvo i lojalnost svojih zaposlenih, kao i percepciju tržišta, i privlačiti kvalitetnije zaposlene.

ŠTA JE SUŠTINA „EMPLOYER BRANDINGA“?

Suština employer brandinga je upravo u stvara­nju poželjnog mesta za rad i tek tada komunici­ranjem svojih prednosti i snaga prema javnosti. Rekla bih da je kompanija postigla sjajan rezul­tat kada njeni zaposleni počnu da šire dobar glas o njoj kao poslodavcu. To je suština. Mar­keting je samo jedan deo priče, koji ima smisla ako postoji kvalitetna suština.

A KAKO DO OBUČENOG I OBRAZOVANOG KA­DRA?

Odgovor nije lak, pogotovo sada, kada je puno obučenog i obrazovanog kadra otišlo iz Srbije, a oni koji su ostali uglavnom imaju posao. Ako kompanija želi da privuče kvalitetne kandidate, mora da se zapita zašto bi takvi kandidati došli da rade za nju. Prošlo je vreme kada kandidat treba da bude srećan ako ima bilo kakav posao. On danas može da bira. I moći će sve više. Zbog toga je ključno da kompanije posvećeno rade na unapređenju internih procesa i uslova kako bi postale poželjni poslodavci.

KOJA JE DEFINICIJA TVOG POSLOVNOG USPE­HA?

Na prvom mestu, to je žar i energija da svi kao tim radimo dobar posao, da uvek budemo sve bolji u tome što radimo. Na drugom mestu, to je sposobnost da se menjam, da učim iz svojih i tuđih grešaka i tako stvaram bolje sisteme, pro­cese, odnose i usluge. Ne mislim da sve znam najbolje. Mislim da sinergija tima uvek pobeđu­je.

KAKO FUNKCIONIŠE TIM KOJI VODIŠ?

Moj tim brzo raste i zato se menja i način na koji funkcioniše. Ima nas 70-ak i različiti smo. Ta različitost stvara odlične rezultate, ali nosi i svoje izazove. U svakom slučaju, imamo sistem u kojem ljudi imaju autonomiju u obavljanju svog posla, u kojem donose odluke koje se tiču njihove ekspertize i posla koji rade. Svi smo ka­rike u lancu isporučivanja kvalitetne usluge i svi smo podjednako važni. Trudimo se da stvorimo i održimo atmosferu u kojoj ljudi imaju želju da dođu da posao, daju svoj maksimum, a da se pri tome osećaju dobro, cenjeno i ispunjeno. Mi­slim da u tome uspevamo.

Ulažemo puno u zaposlene, u njihov profesio­nalni, ali i lični rast i razvoj. Verujemo im i trudi­mo se da im to pokazujemo na različite načine. I važno nam je da budu dobro. I privatno i poslov­no. Ne može jedno bez drugog.

TEMA FEBRUARSKOG IZDANJA RYL MAGAZI­NA JE „SVA LICA LJUBAVI“. ŠTA JE ZA TEBE LJUBAV?

Ljubav je srž. A ja volim da volim.

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

ROMANTIČNA LJUBAV

SPOZNAJA