in

MENTALNO – EMOCIONALNI DETOX

PIŠE/FOTOGRAFIJE: ANIMA MUNDI

VESNA DANILOVAC, ZAVRŠILA JE MEDICIN­SKI FAKULTET U NOVOM SADU, A NAKON TOGA SEDAM GODINA RADILA SA PACIJEN­TIMA KAO LEKAR OPŠTE PRAKSE. USAVR­ŠAVALA SE U PR-U, MARKETINGU, NLP-U U BERLINU, KOUČINGU, ENERGETSKIM ME­TODAMA. POSEDUJE DVADESET PETOGO­DIŠNJE SPECIJALIZOVANO TRENERSKO ISKUSTVO U OBLASTIMA KOMUNIKACIJE, LIČNOG RAZVOJA, USPEHA, POSLOVNOG KODEKSA, EMOCIONALNE INTELIGENCIJE I KORPORATIVNIH KOMUNIKACIJA, KOUČING I ENERGETSKIH METODA. KONSULTANT JE IZ OBLASTI LIČNOG I PROFESIONALNOG RA­ZVOJA, MARKETINGA, PR-A I KORPORATIV­NIH KOMUNIKACIJA. OSNIVAČ JE AGENCIJE “SPIRITUS MOVENS”, PREDSEDNIK MEĐU­NARODNIH EVROPSKIH ASOCIJACIJA IN-A I ICN-A ZA SRBIJU.

U SVOM RADU SA KLIJENTIMA, VESNA KO­RISTI OKO 70 RAZLIČITIH TEHNIKA, SHODNO NJIHOVOJ POTREBI.

U TRENDU JE BAVITI SE DETOKSIKACIJOM TELA, VODITI RAČUNA O ISHRANI, UZIMATI DETOX, SMOOTHIJE ILI NEKE SUPLEMENTE. MEĐUTIM, ŠTA JE SA MENTALNO-EMOCIO­NALNIM DETOXOM? “ON JE DANAS NEOP­HODAN SVIMA”, ISTIČE NAŠA SAGOVORNI­CA.

ŠTA SE PODRAZUMEVA POD MENTALNO-EMOCIONALNIM DETOXOM?

Mentalno-emocionalni detox je praktičan, interaktivni edukativni trening, u cilju oslo­bađanja od potisnutih, nezdravih i toksičnih misli i emocija iz vaše podsvesti. Različitim pristupima, metodama i znanjima upoznaće­te načine nastanka, neutralizacije i elimina­cije „mentalno-emocionalno đubreta“, depo­novanog u vašoj podsvesti tokom svih prote­klih godina života, u kojem se nalaze „otrovi i bolovi vaše duše“. Ustajale negativne misli i emocije razaraju fizički nivo organizma, uzro­kujući različite simptome i bolesti.

Ovakav detox program je deo holističkog pri­stupa i pomaže u pronalaženju ravnoteže i unutrašnjeg ispunjenja na emocionalnom, duhovnom, mentalnom i fizičkom nivou. Po­država vas u potrazi za vašom svrhom i ispu­njenjem, uklanjajući ograničavajuća uverenja i priprema je za otkrivanje i stvaranje novih pogleda, izbora i mogućnosti, koji doprinose kvalitetnijem i zdravijem življenju. Postiže se promena koja će se odraziti na vaše zdravlje, komunikaciju, motivaciju i raspoloženje, po­sao, partnerske veze, odnose sa drugima…

KOLIKO PROŠLOST BLOKIRA PROTOK ČISTE ENERGIJE I STVARA „UNUTRAŠNJU DEPONIJU“?

U procesu detoksikacije, nije dovoljno samo zdravo se hraniti i čistiti telo i, pritom, nesve­sno izbegavati pogled u dublje delove sebe. Potreba za čišćenjem nije samo na fizičkom nivou i, zbog zdravlja, neophodno je da za­ronite duboko. Dubinsko čišćenje podsve­sti ima snažan uticaj i na vaš život i na vaše zdravlje.

Mnogi bolni i neugodni događaji iz prošlosti, iza kojih stoje strahovi, sukobi, nerešeni od­nosi, očekivanja, osećaji krivice, besa… ne­maju uticaj samo u trenutku kada se odvijaju. Nakon mnogo vremena, oni mogu negativno uticati na telesne sisteme i lagano i postupno u njima izazivati progresivne funkcionalne poremećaje i, na kraju, fizičku bolest. Povre­meno ova „unutrašnja deponija“ zaslužuje pažnju. Potrebno ju je očisititi, reorganizova­ti, uravnotežiti, zameniti stare informacije no­vim – podržavajućim, kako bi osoba pronašla sklad sa autentičnim delom sebe i ostvarila kvalitetan i ispunjen život u svim aspektima

KOLIKO ČOVEK MOŽE DA KONTROLIŠE EMOCIJE?

Jedna trećina ljudi može da upravlja svojim emocijama. Kada dobijemo informaciju, mi delujemo emotivno, pa onda razumom, jer da nije tako, bili bismo jako racionalni. Ta spo­sobnost čini emocionalnu inteligenciju i sa­mosvest da se upravlja svojim emocijama. Dve trećine ljudi ne može da upravlja svojim emocijama, ali mogu da nauče ukoliko žele.

Mi se formiramo kao bebe i živimo u jednom okruženju, a emocije koje su dominantne po­staju deo nas i ugrađuju se u naš DNK, u naše ćelije, mi se na njih naviknemo, bez obzira da li su one pozitivne ili negativne. Kada odra­stemo, često se nađemo u situaciji koja je drugačija od one u kojoj smo odrastali, pa se osećamo drugačije.

KO SU VAŠI KLIJENTI?

Moji klijenti su: 85 % žene, 15% muškarci, deca, studenti, oni koji nemaju dovoljno si­gurnosti, ljudi koji su uspešni i neuspešni, ljudi koji su imali traume, anksiozne, panične napade, duboke depresije, depesivni, zavisni­ci, ljudi sa poremećajem u ishrani (bulimija, anoreksija), ljudi koji strahuju od javnog na­stupa, koji žele da definišu svoje ciljeve.

KAKO I GDE NASTAJU BOLESTI?

Gotovo svi simptomi i bolesti nastaju i ne­staju u vašoj glavi. Nema neizlečivih bolesti, ima samo neizlečivih ljudi. Organizam se ljuti i boli onda kada nešto u vama nije u ravnote­ži. Vaša prava priroda jeste da budete srećni i zdravi. Svakim ignorisanjem loših raspolože­nja, vi odstupate od svoje prave prirode. Duša se buni, telo pati i, kroz različite simptome, upozorava vas da se zaustavite i nešto pro­menite.

Ukoliko:

 • Osećate kao da za sobom vučete teret kojeg se ne možete rešiti;
 • Osećate da želite promenu;
 • Imate različitu akutnu ili dugotrajnu simptomatologiju;
 • Želite da saznate povezanost doživlje­nog sa uzrocima simptoma;
 • Vaš dan teško započinje;
 • Niste motivisani;
 • Želite da se oslobodite toksičnih obra­zaca, anksioznosti, strahova, unutrašnjih konflikata…;
 • Želite bolje razumeti sebe i svoje po­stupke;
 • Želite bolje upravljati svojim emocija­ma;

Termin, satnica, mesto održavanja obuke za mentalno-emocionalni detox

 • 9 – 10. decembra 2017. godine, od 09:30 h do 16:00 h;
 • Beograd, Cetinjska 4.

 

U svakom od nas postoji uspešan čovek. Svako od nas poseduje sve resurse da posta­ne najbolje što može biti. Samo nas fizičke predispozicije ograničavaju, i ukoliko oseti­mo da ne možemo doći do svojih potencijala, mi smo blokirani. Ovo je lična transformacija i razvoj za ostvarenje uz podršku – to je pro­ces koji pravi dobru pozitivnu promenu.

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

REIKI KAO PUT ISCELJENJA

ASTROHEALING