in

DRESS FOR SUCCESS

PIŠE: ANIMA MUNDI
INTERVJU: SANDRA ABRAMOVIĆ

FOTOGRAFIJE: IZ PRIVATNE ARHIVE

SANDRA ABRAMOVIĆ, OSNIVAČ/IZVŠNI DI­REKTOR ORGANIZACIJE DRESS FOR SUCCESS BELGRADE – OBUČENA ZA USPEH.

PO VOKACIJI JE INŽENJER, A TOKOM SVOJE DUGOGODIŠNJE KARIJERE RADILA JE NA TE­LEVIZIJI I U NOVINAMA, MARKETINGU, ADVER­TAJZINGU, PRODUKCIJI SPOTOVA, KREIRANJU SAJTOVA, BAZA PODATAKA I MOBILNIH APLI­KACIJA. OD 2010. JE INTENZIVNO U CIVILNOM SEKTORU I BAVI SE LJUDSKIM PRAVIMA U OD­NOSU NA POLOŽAJ NACIONALNIH MANJINA. RADI NA RAZVOJU IT TEHNOLOGIJA, KAO I NA PROMOCIJI SRPSKIH USLUGA I PROIZVODA NA BLISKOM ISTOKU. OVO DUGOGODIŠNJE ISKU­STVO IZ CIVILNOG I POSLOVNOG SEKTORA JOJ JE DALO MOGUĆNOST I ZRELOST DA 2016. I ZVANIČNO POSTANE NOSILAC INTERNACIO­NALNOG PREDSTAVNIŠTVA DRESS FOR SUC­CESS BELGRADE – OBUČENA ZA USPEH.

KOJA JE OSNOVNA IDEJA KONCEPTA „DRESS FOR SUCCESS BELGRADE – OBUČENA ZA USPEH“?

Organizacija Dress for Success World Wide postoji od 1997. godine, od kada pruža podršku ženama u 160 gradova, u 30 zemalja, i važi za globalnog lidera u ekonomskom osnaživanju, zapošljavanju i poslovnom oblačenju žena. Do sada je osnaženo više od milion žena širom sve­ta. Osnovna ideja koncepta Dress for success Belgrade – Obučena za uspeh je osnaživanje i pružanje podrške ženama iz ekonomsko i soci­jalno osetljivih grupa radi postizanja ekonomske nezavisnosti i ravnopravnosti, kao i pružanje po­drške ženama u snalaženju u poslovnom ambi­jentu, kroz kontinuiranu podršku, obezbeđivan­jem razvojnih alata za napredovanje. Ovaj pro­gram ženama pruža mogućnost ostvarivanja ekonomske nezavisnosti kroz unapređenje znanja, veština i sposobnosti za rad i poboljšan­je svog položaja na tržištu rada.

ODAKLE SI DONELA FRANŠIZU I KAKO SE ONA RAZVIJA U SRBIJI?

Franšizu sam donela iz Amerike, odnosno gla­vno sedište je u Njujorku. Kod nas je zvanično otvorena tokom 2016. godine, a počela je sa ak­tivnostima od kraja 2017. godine. Nisam uvek zadovoljna kako se razvija, ali posmatrajući naše okolnosti, za jednu novu, nama nepozna­tu organizaciju, mislim da smo dosta uradili na prepoznatljivosti na tržištu Srbije. Šira javnost je već upoznata sa našim postojanjem i de­lovanjem, što je za prvu godinu postojanja sas­vim dovoljno.

KAKO IZGLEDA JEDAN DAN RADA SA ŽENAMA?

Nije lako, jer smo još na početku, ali smo sreć­ni da radimo posao koji volimo, jer radimo na osvešćivanju šire javnosti o statusu i položaju žena u društvu. S druge strane, radimo direktno sa ženama kojima je potrebna podrška u vidu samopouzdanja, zapošljavanja i poslovnog ob­lačenja.

Žene koje dođu u Dress for Success dobijaju be­splatno poslovno odelo, kozmetiku, obuću i na­kit, a zatim i priliku da pohađaju programe koji će im pomoći da najpre ojačaju samopouzdan­je, a zatim pronađu i zadrže posao. Sa njima u kontinuitetu rade psiholog, pravnik, trener, edu­kator, stilista i mnogi drugi.

U našu organizaciju žene dolaze isključivo po preporuci neke od neprofitnih organizacija i dru­gih referentnih institucija. Svaka klijentkinja radi sa ličnim volonterom, „personal shopper“, koji joj pomaže da odabere poslovno odelo. Ona, međutim, može da računa i na svu ostalu po­dršku oko pripreme za pronalaženje posla, što uključuje i pisanje biografije i motivacionog pis­ma, simulaciju intervjua, i druge programe. Žene koje žele dalje da unaprede svoje profesionalne veštine, sposobnost za rad ili finansijsku pisme­nost, imaju priliku da pohađaju i dodatne pro­grame. Najzad, kad pronađu posao, klijentkinje mogu da se vrate u Dress for Success i dobiju poslovno odelo za celu radnu nedelju.

Tokom 2018. godine, realizovali smo pilot pro­jekat sa 25 žena u vidu kontinuiranih edukati­vnih radionica za nezaposlene žene iz socijal­no ugroženih grupa. Cilj programa su bile pro­fesionalno specijalizovane radionice kroz koje se pružala podrška ženama pri zapošljavanju, poslovnom oblačenju i snalaženju u poslov­nom okruženju. Radionice su se sprovodile u ciklusu od 10 modula, na kojima su osetljive i teško zapošljive kategorije žena stekle znanje neophodno da postanu konkurentnije na tržištu rada. Posebno smo ponosni kada smo organi­zovali događaj sa učešćem žena iz programa, koje su ponele profesionalna odela za zaposle­ne žene. Korisnice su se osećale mnogo srećnije i bili su samouverene, sa velikim osmesima, koje su prošetale crvenim tepihom i ponele modele modnih kuća i kreatora, potvrdivši sebi i javnosti da vrede. Mi ćemo ih podržavati i javnosti priz­nati da i dalje postoji velika potreba za većim brojem žena u Beogradu da iskoriste moguć­nosti, da ostvare svoj puni potencijal i da organi­zacija Dress for Success bude ponosna na ono što one mogu postići.

ŠTA TI JE BIO MOTIV KADA SI POKRENULA „DRESS FOR SUCCESS“?

Od 2010. godine, kontinuirano pratim misiju Dress for Success World Wide i proučavam nji­hov širi aspekt delovanja u Americi, sa gledišta društveno-ekonomskog i socijalnog konteksta. Brzo sam uvidela da je ovakav koncept neopho­dan i u Srbiji, koji nudi razvoj ekonomske neza­visnosti žena koje su u nepovoljnom položaju, kroz pružanje profesionalne podrške i poslovne odeće, kao i kroz alate za razvoj karijere, koji po­mažu ženama da napreduju u radu i životu. To je bio koncept osnaživanja žena kroz zapošljavan­je i snalaženje u poslovnom ambijentu. Shvatila sam da je od velikog značaja imati takav ino­vativni program u Srbiji i na području Balkana. Tokom našeg razvojnog procesa, čvrsto sam verovala da ćemo uspeti da uživamo poverenje i gradimo saradnju sa zvaničnim državnim insti­tucijama, relevantnim organizacijama civilnog društva, poslovnim sektorom i donatorima, koji imaju za cilj društveno odgovorno poslovanje i tako organizaciju Obučenu za uspeh prepozna­ti kao partnera kome mogu verovati, i sa kojim mogu ostvariti respektabilne rezultate u oblasti zaštite ženskih prava i njihove ekonomske sta­bilnosti na različitim osnovama.

Ono što me je primarno motivisalo je saznanje da želim pomoći značajnom broju žena i obno­viti njihovo samopouzdanje, da ih uverim da je danas pravi trenutak za sve one koje još nisu ra­zumele i prihvatile – „da smo svi jednaki i da nas pol ne čini ni boljim, ni slabijim, ni jačim”.

Malo je žena uspelo, svojim radom i trudom, da obezbedi svoje mesto pod suncem koje zaslužu­ju. Na prvi pogled, i „ja“ sam samo obična žena u senci muškaraca, ali mogu svojom energijom, radom i stavom da menjam ne samo sebe, veći svoju zajednicu. Sve je samo pitanje organizaci­je i naše sopstvene svesti o tome koliko je jak osećaj odgovornosti prema sebi i zajednici. U obavezi smo da budemo disciplinovani, bez mo­gućnosti da budemo besposleni. Oduvek sam imala osećaj da sam „ja“ ta koja je trebalo nešto da inicira, da pruži nešto društvu, da bih mogla očekivati zauzvrat bar mali delić kao vrstu zah­valnosti. I tada sam shvatila, kao što sam danas dobila priliku da to svakodnevno pokažem kroz sopstveni rad i uticaj kroz organizaciju Dress for Success u Beogradu. Ovo je za mene, većsada, veliki uspeh.

SA KIM SVE SARAĐUJEŠ?

Do sada smo vrlo brzo naišli na pozitivan odziv za saradnju i podršku, i to sa nezavisnim insti­tucijama, nacionalnim i lokalnim institucijama, privrednim sektorom, civilnim društvom, mediji­ma, kao i modnim kućama i kreatorima, kao što su poverenica za zaštitu ravnopravnosti, opšti­na Savski venac, KPMG, Nacionalna služba za zapošljavanje, Privredna komora Srbije, Knauf Insulation, Narodno pozorište, Evropski pokret Srbije, Oriflame, Cream of Scandinavia, PS, Su­zana Perić, Aleksandra Ranković, Tabanica, Ana Popović shoes i mnogi drugi. Obučena za us­peh nastoji da zatvori jaz između zajednice i formalnih nacionalnih sistema. Pokušavamo da utičemo na politiku i praksu na nacionalnom i lokalnom nivou kroz ojačani i koordinirani za­govarački rad, sa fokusom na žene. U ovom ciklusu, vrlo je važno uključivanje privrednog sektora kao trećeg sektora, kroz koji se razvija društveno-korporativna odgovornost kompani­ja i privrednika.

Organizacija je uspela da privuče pažnju javnos­ti, ostvari saradnju i sa državnim i sa privrednim sektorom, i nadam se da ćemo i ubuduće imati dobar odziv, jer potreba za ovakvom organizaci­jom ne samo da je velika, nego je presudna za mnoge žene u Srbiji, koje su bez samopouzdan­ja, s minimalnim očekivanjima i mogućnostima za bilo kakvu promenu nabolje.

DA LI PROCES OSNAŽIVANJA ŽENA IDE LAKO? GDE IMAJU NAJVIŠE NEVERICE, A GDE JE VERA JAKA?

Žene u Srbiji i dalje zauzimaju nezavidno mesto u društvu, suočavaju se sa jedinstvenim nizom nepremostivih prepreka, koje i dalje ometaju njihov evolutivni razvoj. Problemi sa kojima se žene suočavaju su sveobuhvatni, dodiruju got­ovo svaki aspekt javnog i privatnog života, od nedostatka pristupa najosnovnijim sadržajima, kao što su poslovi, obrazovanje, socijalna da­vanja. Statistike pokazuju da su naše žene u veoma teškom položaju, tako da je i rad sa nji­ma na početku zahtevan, jer nisu prilagođene na promene, zbog višedecenijskog društvenog patrijarhata, koji je ukorenjen na ovim prostori­ma.

Žene koje su se, sticajem različitih okolnosti, našle na životnoj ili društvenoj margini – bilo da su trpele nasilje u porodici, živele ispod nivoa si­romaštva, probijale se kroz život kao samohrane majke ili pripadnice diskriminisanih manjina – znatan su deo populacije i najrazvijenijh država sveta, pa i u Srbiji. Suštinska razlika je u tome što je u razvijenim zemljama stepen podrške i volje da se ovim ženama pomogne neuporedivo izraženiji nego kod nas.

Žene koje se nalaze u problemu neophodno je prvo ohrabriti i osnažiti, a zatim im pomoći da se pripreme za pronalaženje posla. Iskustvo, naime, dokazuje da su posao i ekonomska ne­zavisnost jedini faktori koji suštinski menjaju život ovih žena.

Najinteresantniji deo je kada žene same spoz­naju da je jaka žena ona koja veruje u sebe i ima snage da opstane u skladu sa svojim ciljevima i vodećim idejama i prenese ovaj motiv na sve druge žene.

TEMA JANUARSKOG IZDANJA RYL MAGAZINA NOSI NAZIV „ZAVRTI KOMPAS, POKRENI S(V) E“ . DA LI MISLIŠ DA SI OVIM PROJEKTOM POKRENULA SVE? SVET?

Naravno da mislim da sam pokrenula javnost u Srbiji, i skrenula pažnju, bar u jednom segmentu, na položaj i status žena kod nas. U perspektivi mi je ideja da postanemo prepoznatljivi, kao što smo i prvi probili tržište u oblasti ekonomskog osnaživanja i poslovnog oblačenja žena. Sve zajedničke napore ćemo uložiti da uspostavimo snažnu organizaciju Dress fos Success Belgrade – Obučena za uspeh, koja će biti prepoznatljiva u zemlji, regionu, ali i globalno. Jedan od os­novnih ciljeva je da se kreira EU platforma Dress for Success, evropska mreža u kojoj bi se pošto­vali svi evropski principi i standardi, a samim tim i olakšao razvoj ka EU integracijama.

FOTO: PIXABAY.COM

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

IGRA SVETLOSTI I BOJA

STIL JE ODEVENA ČOVEKOVA MISAO