in

DO YOU SPEAK ENGLISH? SPRECHEN SIE DEUTSCH?

PIŠE: ANIMA MUNDI
FOTOGRAFIJE: IZ PRIVATNE ARHIVE

MICHELA BERNACCA, DIREKTOR ŠKOLE STRA­NIH JEZIKA BERLITZ U BEOGRADU. ROĐENA JE U AZIAGU U ITALIJI, STUDIRALA RUSKI I ENGLE­SKI JEZIK NA UNIVERZITETU U PADOVI, NAKON ČEGA JE STEKLA MASTER DIPLOMU IZ EVROP­SKOG PRAVA, TAKOĐE NA UNIVERZITETU U PADOVI, KAO I MASTER NA MEĐUNARODNIM STUDIJAMA, NA DIPLOMATSKOJ AKADEMIJI U BEČU. RADILA JE KAO PROJEKT MENADŽER ZA PHILIPS INTERNATIONAL, TELEKOM AUSTRIJA I KOMPANIJU OMV U BEČU. U BEOGRAD DOLAZI 2002. GODINE, A 2004. GODINE PRETAČE SVO­JU LJUBAV PREMA STRANIM JEZICIMA KROZ OTVARANJE ŠKOLE STRANIH JEZIKA BERLITZ. ŽENA SVETA U JEZICIMA KOJI POKREĆU SVET.

Koliko je danas važno znati više stranih jezika, a ne samo jedan?

Danas je jako važno znati više stranih jezika, jer njihovo poznavanje otvara mnoga vrata. U Evro­pi, pored engleskog, znanje nemačkog i ruskog jezika može biti ogromna prednost prilikom tra­ženja posla.

Otvorite svoja vrata, u poslovnom smislu, zna­njem stranih jezika. Znanje je uvek neprocenji­vo.

Kada je idealno vreme da se počne učenje stra­nog jezika?

Idealna situacija je da dete odrasta sa dva je­zika. To se dešava kada jedan roditelj govori sa detetom drugi jezik, ili ako dete ide u dvojezičnu školu. Studije su pokazale da do 15. godine dete može lako može da nauči bilo koji jezik i da ga govori bez stranog akcenta.

Da li svi učimo jezik na isti način? Koji je naj­lakši?

Postoje različite vrste inteligencije i različiti na­čini učenja jezika. Neki ljudi su više vizuelni, a drugi muzički, tako da mogu pravilno ponoviti zvuk bez čitanja ili pisanja. Shodno tome, svako ko počne da uči strani jezik mora da vidi na koji način mu odgovara učenja jezika. U Berlitzu pri­stupamo i podržavamo sve vrste učenja jezika, ali i ohrabrujemo da se jezik više govori, nego da se piše gramatički korektno.

Kids Camp Berlitz svakog leta organizuje okupljanje dece, koja ceo dan imaju aktivnosti i zabavu na engleskom jeziku. Kakva su vaša iskustva i kakve rezultate dobijate na kraju sva­kog kampa?

Letnji kamp je prilika da deca čuju i upotrebe en­ gleski jezik, ne samo u okvirima učioni­ce, na času, već kroz različite zabavne i edukativne aktivnosti. Na ovaj način, deca nesvesno usvajaju reči i izraze i motivisana su da ih upotrebe kako bi se sporazumela, dogovorila, učestvo­vala u igrama, napravila neki umetnički predmet ili izvela zabavni eksperiment. Rezultati ovakvog načina učenja su fantastični, jer se jezik uči kao sredstvo kojim se postižu drugi ciljevi, kao što je slučaj sa maternjim jezikom. Imamo decu koja se vraćaju u Kids Camp sva­ke godine. Moj sin, koji ima 11 godina, voli ovaj naš Kids Camp i uvek mi daje povratnu informaciju kako da budemo još bolji sledeće godine. Njegove naj­draže aktivnosti su umetnost i veštine.

Koji su najtraženiji kursevi jezika u Berlitzu?

Engleski jezik za sve nivoe, kao i biznis veštine na engleskom i nemačkom je­ziku.

Ko su polaznici vaše škole?

U Berlitz dolaze ljudi svih profesija, ra­zličite životne dobi. Imamo decu od 4 godine i starije ljude koji žele da una­prede svoje jezičke veštine iz različi­tih razloga. Imamo takođe VIP osobe, koje uzimaju individualne časove, ili direktore kompanija, koji umesto da idu u inostranstvo, žele da uzmu Total Immersion Courses, nedelju dana in­tenzivnog učenja, 12 sati, uključujući i ručak.

Kako vidite dalji razvoj Berlitz škole stranih jezika?

Rrazvoj našeg centra u Beogradu ap­solutno vidim isto kao što se pokazao razvoj u svakoj razvijenoj zemlji na svetu, gde Berlitz ima oko 600 centara. Razvoj centra će se, prema tome, ubu­duće kretati u dva smera: u vrsti nasta­ve koju polaznici traže i u traženom ni­vou koji će polaznici želeti da postignu.

Vrsta nastave koja se traži će više nego do sada trebati da bude fleksibilna – zbog rastućeg priorite­ta dužnosti na poslu. Polaznici imaju sve bolje pozicije na poslu, sve više njih želi još veće pozicije nego pre. To znači da su im poslovni prioriteti veći, da više putuju, duže ostaju na poslu, preuzimaju odgovornosti koje imaju za posledicu nepredviđeno ulaganje vre­mena. Ali zato mogu da usavršavaju potrebni novo stranog jezika koristeći online programe, umesto da moraju da izdvajaju vreme da fizički dolaze na časove u neki centar. Berlitz će u Srbi­ji, kao i svugde u svetu, davati sve više online časova, za šta već postoje savr­šeno razvijeni Berlitz programi!

Traženi nivo nekog stranog je­zika će biti mnogo viši nego do sada. Pre dvadesetak godina je bilo uobiča­jeno da ljudi u svoje biografije stavljaju informacije poput „vozačka dozvola B kategorije, poznavanje rada na računa­ru, korišćenje engleskog jezika“. Takve stvari se danas podrazumevaju i nepotrebne su u biografijama, pošto se to od svakog zaposle­nog najmanje očekuje. Kod poznavanje jezika se očekuje da zaposleni, ili onaj ko traži posao, navede tačno postignut nivo tečnosti stranog jezika, koristeći evropsku CEF skalu. Dok su ni­voi A i B1 preniski za većinu poslovnih pozicija, očekivaće se da zaposleni postignu nivo B2 ili C kako bi bili konkurentni sa svojim isto-pozi­cioniranim kolegama u stranim preduzećima. Očekujemo da Berlitz polaznici postave ove ni­voe (B2 ili C) kao cilj svog učenja.

FOTO: PIXABAY.COM

Berlitz škola stranih jezika proglašena je, proš­le godine, za najbolju školu stranih jezika u Evropi. Samo vi znate koliko ste uložili da bu­dete najbolji.

Revizija kvaliteta se vrši svake godine i zahte­va puno pripreme. Kad nam inspektori dođu u kontrolu, oni provedu nedelju dana u Beogradu u Berlitzu. Oni su Nemci i uglavnom provera­vaju da li sve funkcioniše u skladu sa ISO 9001 sertifikacionim procedurama. Međutim, to nije samo pitanje uprave. Mi radimo cele godine na poboljšanju i pratimo kvalitet nastave. Efektiv­no i efikasno učenje je naš najveći prioritet.

Tema oktobra meseca RYL magazina su stiho­vi Mike Antića „Daljinu dišem. Blizinu dišem.“ Šta je, po vama, svet koji se diše?

Rođena sam i odrasla u planinskoj regiji, tako da je za mene šuma svet koji diše život, sveži­nu i pozitivnost. Šuma je mističan svet gde sve diše – biljke, životinje, vazduh i svetlost.

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

SNAGA KARAKTERA NA SLIKARSKOM PLATNU

FABRIKA DOBRIH KADROVA