in

USPEŠNI LIDERI

PIŠE: IVANKA NOVAKOVIĆ
FOTO: IZ PRIVATNE ARHIVE

Liderstvo je zanatska katego­rija. Možda zvuči grubo ova­ko izrečeno, ali je zasta tako. I to ne znači ništa ružno. Za mene je i medicina zanatska kategorija i advokatura i ar­hitektura, ništa drugačije od stolarstva na primer. Ja pod zanatom smatram sve ono što u sebi sadrži puno zna­nja, puno veština i jednu dozu autentične lične kreativno­sti koja se ne da naučiti već dolazi iz suštine našeg bića i stalnog rad ana ličnom upo­znavanju i samo-razvoju.

Ono bez čega liderstva nema su: vizija, komunikacija i do­nošenje odluka.

Zašto bez vizije nema lider­stva?

Ima puno lidera jako zainter­sovanih za svoje saradnike koji puno vremena provode sa njima, rade sa njima, razvi­jaju ih, rešavaju tekuće pro­bleme sa njima, ali nemaju vi­ziju. Pitate ih “gde su krenuli” u tom radu sa svojim ljudima, pitate ih kako izgleda njihova idealna budućnost za godinu, dve, tri…a odgovora nema već se najčešće vrate na tekuće probleme sa kojima se u radu suočavaju, objašnjavaju vam kako je teško, kako ima puno problema, pričaju o opcijama rešenja…deluju jako posveće­no, sigurno i jesu, ali oni nisu lideri.

Oni gledaju u drveće ne vi­deći šumu. Opasnost toga je da ceo tim može da se nađe u pogrešnoj šumi, baveći se pogrešnim temama, rešava­jući pogrešne probleme jer su se ti problemi prosto tu zatekli i treba ih rešiti.

Lider prvo sagleda šumu u kojoj se nalazi iz jedne više perspektive i onda donese odluku je li to prava šuma, treba li se njome baviti ili tre­ba iz nje što pre izaći i otići u neku drugu šumu i tamo pre­dano raditi.

Ako želite da prepoznate li­dera pitajte ga “u šta gleda” i kuda je krenuo, kako izgleda najlepša moguća budućnost ka kojoj ide. Ako umesto vi­zije budućnosti priča o teku­ćim problemima koje rešava, to nije lider.

Tek nakon vizije dolaze komu­nikacija i donošenje odluka.

Ta dva atributa izdvajaju uspešne od manje uspešnih lidera.

Često umem da kažem da je svaki lider profesionalni ko­munikator.

Lider nikada ne radi sam, uvek radi sa ljudima, obraća se ljudima, usmerava ljude, motiviše, ohrabruje, ili nekad prekoreva, preusmerava… svejedno šta je u pitanju lider nužno mora da komunicira. Da bi ta komunikacija bila uspešna potreban je jedan preduslov: da voli ljude, da je iskreno i autentično zain­teresovan za ljude i da uži­va u radu sa ljudima. Mnogi nemaju ove sklonosti i zbog toga postaju eksperti a ne li­deri, što je jednako vredno.

Samo autentična potreba za rad sa ljudima, volja i želja da se učini nešto što u drugim ljudiskim životima ostavlja traga vodi ka liderstu.

Treći oslonac liderstva je taj da lider stalno i u kontinui­tetu donosi odluke. A pred­sulov za donošenje odluka je hrabrost i obazrivost kao polaritet kojim vrhunski lideri umeju da upravljaju a spoj ta dva vodi ka mudrosti.

I to je to.

Deluje jednostavno 🙂

Za mnoge i jeste.

Pitaju me rađaju li se lideri. I ja kažem: da!

Ima onih baš rođenih lidera. Kako ih prepoznajemo? Tako još od malih nogu pokazuju neku inicijativu da nešto pro­mene, da nešto novo uvedu, probaju…to znači da imaju viziju nečeg novog. Okupljaju druge oko sebe da to sprove­du, pričaju im o tome šta žele da urade, ubeđuju, vode ka tome i naravno donose puno odluka na tom putu…čak i ako je ta vizija kojku su zami­slili da naprave teren na male goliće i imaju gde da igraju fudbal.

Ali čak i takvima nije na od­met da uče i o ciljevima i o komunikaciji i o donošenju odluka i unaprede svoje vešti­ne liderstva, ili će ih neki koji se nisu “rodili kao lideri” ali su vredni i posvećeni u uče­nju ovog zanata prestići. Ima mnogo takvih koji sa velikom predanošću i posvećenošću uče sve te razne veštine iz ove tri kategorije i postaju uspešni lideri.

A oni najuspešniji?

E, oni imaju nešto posebno. To nešto se zove self leader­ship ili liderstvo nad samim sobom. To su oni koji shvate da tek kada sebe vode kroz ži­vot na pravi način tada mogu da vode i druge. To su oni koji stalno preispituju svoj životni pravac, put kojim su krenuli, način kojim idu tim putem… oni koji sebe iznova i iznova istražuju i menjaju jer znaju da je promena jedina kate­gorija koja nam osigurava kontinuitet i prosperitet. Jer liderstvo, ako ga sagledamo iz najšire perspektive, uvek je put ka promeni…

Gde ste vi na putu liderstva?

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

MY LEADERSHIP STYLE

DEKODIRANJE U PRAVCU OŽIVLJAVANJA