in

SCHOOL & SCHOOL

PIŠE: MIA MEDAKOVIĆ
INTERVJU: NEVENA LUKI
Ć
FOTOGRAFIJE: PR

NEVENA LUKIĆ, VLASNICA I DIREKTOR „SC­HOOL & SCHOOL“ EDUKATIVNOG CENTRA ZA DECU U BEOGRADU. ROĐENA U UŽICU, PO OBRAZOVANJU JE DIPOMIRANI EKO­NOMISTA. NAKON ZAVRŠENIH OSNOVNIH STUDIJA U BEOGRADU I MASTER STUDIJA U FRANCUSKOJ, VRAĆA SE U SRBIJU, GDE NE­PUNIH 10 GODINA RADI PRVO KAO FINAN­SIJSKI KONSULTANT I TRENER, A POTOM SPECIJALISTA U OBLASTI FINANSIJSKOG KONTROLINGA. PROŠLE GODINE DONOSI ODLUKU DA KORPORATIVNI SVET ZAMENI PREDUZETNIČKIM VODAMA, I OTVARA „SC­HOOL & SCHOOL“.

KAKO SI SE ODLUČILA DA OTVORIŠ SCHOOL & SCHOOL, MULTIDISCIPLINARNI EDUKATIVNI CENTAR ZA DECU UZRASTA OD 4 DO 14 GODINA?

Pre nego što sam se odlučila na ovaj korak, moj posao i ekspertiza su bili u domenu unapređe­nja i razvoja biznisa, firmi, a kako je vreme pro­lazilo, sve sam više želela da kroz svoj posao doprinosim razvoju čoveka, živog bića. Trenizi i predavanja koje sam držala su mi jasno poka­zali da u edukaciji pronalazim svoje ispunjenje, da me taj segement moga rada najviše „hrani iznutra“. Sa druge strane, želja da radim sa de­com kod mene je bila prisutna godinama, ali sam je uvek doživljavala kao jako lepu maštari­ju, jer kako ja kao ekonomista, finansijski struč­njak koji nema dodirnih tačaka sa edukacijom dece, da se zanosim tim idejama? A onda sam pre više od godinu dana sebi dala dozvolu da maštam, da poverujem da to može biti! Nedu­go potom sam i saznala za franšizu School & School, prepoznala se u toj ideji i shvatila da otvaranjem School & School u Beogradu mogu da spojim svoje dve ljubavi: edukaciju i decu, kao i da kroz ovaj koncept svoj rad mogu da stavim u službu edukacije i razvoja dece.

KAKO VIDIŠ DANAŠNJE ŠKOLSTVO, ODNOSNO ŠTA SC­HOOL & SCHOOL TREBA DA PRUŽI DECI?

U School & School verujemo da je širok spek­tar disciplina najbolji put pripremanja dece za buduće životne i profesionalne izazove. Vešti­ne koje deca u School & School izučavaju su kombinacija esencijalnih nauka i savremenih tehnologija.

Kroz naše programe, deci pružamo širok di­japazon ličnih iskustava koja razvijaju vešti­ne kritičkog razmišljanja, osećaj znatiželje i mogućnosti rešavanja problema uz razvijanje kreativnih rešenja. Ohrabrujemo ih i da greše, jer neuspeh je deo uspeha, a pokušavanje deo učenja. Naš sistem učenja smo postavili na principu “Uradi i Probaj“: Ono o čemu se govori potrebno je videti, ono što se vidi potrebno je praktično probati. Tokom rada sa decom, oba­vezno se koriste sva tri + jedan dodatni stil uče­nja: auditivni (zvuk), vizuelni (slika), kinestetički (dodir i kretanje) i repeticija (ponavljanje) kao pridodati stil učenja. Razlog je jednostavan – ne možemo pristupiti svima na isti način. Svi smo drugačiji!

Uz naše programe, jednako su nam važni i am­bijent i atmosfera u školi. Oni su jedinstven pa­ket svega onog što mi predstavljamo: sreća, veselje, pozitivna energija, ljubav, zadovoljstvo, vera u ono čime se bavimo. To je ono što želi­mo i da učenici osete u našoj školi i u našem odnosu prema njima. Poštovanje koje ukazu­jemo deci kao da su odrasli je naša dodatna vrednost koju negujemo.

KOJE PROGRAME DECA MOGU DA POHAĐAJU?

U ovom trenutku, u okviru School & School deca mogu pohađati naš produženi boravak, koji je kombinacija rada na domaćim zadacima, sa­vladavanja školskog gradiva i raznih edukativ­nih i kreativnih radionica.

U večernjim terminima, klincima nudimo više do 10 različitih edukativnih kurseva koji traju tokom cele školske godine (3D Animacija, Han­dcrafts, Art & Dizajn, Programiranje i Robotika, CSI Forenzika, Kreativna Fizika, Bio Lab, Školi­ca Parfema i Kozmentike, Biznis Škola), kao i tri za naše malce od 4 do 6 godina: Lego Art & Dizajn, Lego Inženjering i Lego Think Tank.

A kada dođe vreme raspusta, družimo se na Zimskoj i Letnjoj školi!

SCHOOL & SCHOOL JE VELIKA PODRŠKA RODITELJIMA.

Zaista želimo da nas roditelji tako percipiraju, jer izazovi sa kojima se i roditelji i deca danas suočavaju verovatno nikada nisu bili veći. Druš­tevene mreže i razni sadržaji koji su deci danas tako lako dostupni, a mogućnost kontrole sve manja, neminovno dovode do toga da deca sve više postaju njihovi konzumenti na štetu onog vrednijeg: njihove mašte, kreativnosti, razigra­nosti, originalnosti. Svesni toga da oni definitiv­no odrastaju u drugačijem ambijentu i okruže­nju, u School & School želimo da im ponudimo i drugačiju perspektivu, perspektivu u koji su oni kreatori, a ne konzumenti. Kreatori nekog umet­ničkog dela, nekog digitalnog sadržaja, nekog eksperimenta… kreatori svoje budućnosti.

Upavo iz toga razloga, naša osnovna misija u School & School je da osmišljavamo kreativno i podsticajno obrazovno okruženje za decu i tinej­džere, a onda posmatramo, otkrivamo i razvija­mo njihov talenat, ohrabrujući ih na svesno pro­nalaženje izvora vlastite sreće i svrhe. Učimo ih da budu svoji, orginalni. Naš cilj nije otkrivanje talentovane dece, nego otkrivanje talenata kod svakog deteta.

EDUKATIVNI CENTAR PRUŽA MOGUĆNOST DA PUTEM FINIH, PRIMENJENIH I TEHNIČKIH NAUKA DECA PRONA­ĐU SVOJU NADARENOST I STRAST PREMA ODREĐENOJ DISCIPLINI.

Program School & School je baziran na konceptu višestrukih inteligencija, tako da deca imaju mo­gućnost da se susretnu i sa finim i sa primenje­nim i sa tehničkim naukama, istražujući i otkriva­jući gde leže njihova interesovanja i talenti, što će im kasnije olakšati odabir akademske i profe­sionalne karijere.

Stoga, prvi cilj ovakog holističkog pristupa obra­zovanju jeste omogućiti učenicima prostor i vre­me tokom kojeg će imati mogućnost da pronađu svoju strast, a nastavnicima mogućnost da nepo­srednom opservacijom prepoznaju nadarenost učenika za određene discipline i aktivnosti. Drugi cilj je otkriti, razvijati i negovati dečji talenat. Tre­ći cilj je izgraditi samopouzdanje učenika. Četvrti cilj je pružiti neophodnu edukativnu i pedagoš­ku podršku učenicima u njihovom samostalnom izražavanju. Peti cilj je usmeriti učenike na pravi put.

Evo jednog svežeg primera! Našu Zimsku školu, koju realizujemo preko zimskog raspusta, poha­đala je devojčica sa izraženom naturalističkom inteligencijom. Bilo je prelepo videti na koji način ona komunicira sa prirodom, bilo da je reč o sne­gu, biljkama, kučićima. Njoj je to tako prirodno, jednostavno je deo nje, njenog bića. Dati vetar u leđa njihovoj jedinstvenosti i podstaći ih da osta­nu verni sebi, usmeravajući njihov dalji obrazovni i razvoji put u skladu sa tim, naš je glavni zadatak i razlog zašto smo tu.

DANAS KADA SE ZBOG KORONE SUZBIJAJU REDOVI, GASE FIRME, OTVARAJU DRUGE, ODAKLE HRABROSTI DA SE UĐE U OVAKO VELIKI I ZAHTEVAN PROJEKAT?

U mom slučaju, ovaj projekat je bio želja srca. Ve­rujem da je i hrabrost došla sa istog mesta. Raci­onalnih razloga da odustanem je bilo jako puno i bilo su zaista validni, korona je samo bila jedna od stavki na toj listi, ali u ovom slučaju, odustati je značilo reći ne jednom autentičnom delu sebe. To nije bila opcija, cena tog odustajanja bi bila previsoka.

A što se tiče same veličine i zahtevnosti projekta, postala sam je do kraja svesna tek po otpočinja­nju celog projekta. Vrlo brzo sam shvatila da sve moje pripremne radnje, analize, kalukacije, pla­novi nisu mogle da obuhvate kompleksnost re­alnog projekta. Tako da sada kroz iskustvo učim.

SIGURNA SAM DA ĆEŠ KROZ SVOJU ŠKOLU SAZREVATI I RASTI KAO I SAMA KOMPANIJA. DA LI POSTOJI STRAH ILI JE TO VELIKI IZAZOV?

Na samom startu, da se razumemo, nije posto­jao strah, već strahovi, množina. Tek si na počet­ku, jako je puno posla najrazličitije prirode, shva­taš koliko toga ne znaš, a nije baš da znaš kako i kada ćeš sve to uspeti da naučiš, snalaziš se u svemu tome kako znaš i umeš i na sve to, kao pli­ma, podižu se raznorazni strahovi, sumnje, nesi­gurnosti. I svaki dan ustaješ i nastavljaš da radiš, ali i oni se isto tako svaki dan podižu sa tobom. Taj period zaista nije bilo ni najmanje prijatan ni lak za izneti! Onda se okreneš posle par mese­ci, shvatiš da je i pored svega ogroman posao opremanja škole i postavljanja firme urađen i da na mestu onih strahova stoji novostečena sna­ga i iskustvo. Shvatiš da si „prvi razred“ završio i malo porastao. Sada idemo dalje. U sledeći ra­zred, da porastemo još malo.

Na tom istom početku sam mislila da može dru­gačije, da može brže, želela sam da preskočim neke razrede, da se u kratkom roku i firma i ja nađemo u ovim „višim“ razredima. Sada učim da poštujem taj proces sazrevanja i rasta koji iz toga proističe. Da ga poštujem i da mu verujem. E, to je taj veliki izazov!

ŠTA JEDNA MLADA OSOBA TREBA DA POSEDUJE KAKO BI UPLOVILA U PREDUZETNIČKE VODE?

Jaku veru, pre svega u sebe i ono što želi da do­nese na tržište. Koliko god misliš da veruješ pre nego što kreneš, tek kada se točak zakotrlja, kre­ću testovi, razne situacije koje ljuljaju samopouz­danje, ali i koje jačaju tu veru. Jer u suprotnom, dižeš ruke i predaješ se. Potrebna je i spremnost da se nosi sa velikom dozom nezvesnosti, nepo­znatog, sa ciklusima uspona i padova, puno str­pljenja, prihvatanja, istrajnosti i fleksibilnosti. Ja sam vrlo brzo shvatila da za ovu avanturu nema prave ili konačne pripreme. Ja nisam bila spre­mna, postajem spremna dok plivam. A iz toga se rađaju i nastaju neke jako lepe stvari!

GDE VIDIŠ SEBE I SCHOOL & SCHOOL ZA PET GODINA?

Velika mi je želja da School & School postane svojevrsna platforma koja će okupljati ljude sa različitim znanjima, veštinama, iskustvima, sa ci­ljem da se deci na jednom mestu ponude različiti vidovi edukacije i proizvoda, koji će im služiti kao podrška na putu njihovog odrastanja u ispunje­ne, radosne mlade ljude koji žive svoje talente i darove.

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

LICE I NALIČJE LIMA

ČAROLIJA MAŠTANJA I STVARANJA