in

NA DOŽIVOTNOM PUTOVANJU

PIŠE/FOTOGRAFIJE: ANIMA MUNDI
INTERVJU: MARJAN JANJIĆ

MARJAN JANJIĆ, DIPLOMIRANI EKONOMISTA, ROĐEN U VRANJU, ŽIVI I RADI U PARIZU. SVO­JU KARIJERU JE ZAPOČEO KUPOVINOM PRVE KOMPANJIE 1993. GODINE U RODNOM GRADU. NAKON STUDIJA, KUPUJE DRUGU KOMPANIJU U PARIZU, GDE ŽIVI I RADI NEKOLIKO GODINA. U TOM PERIODU JE U PREDSEDNIŠTVU ASOCIJACIJE SRBA FRANCUSKE I POSLANIK U SKUPŠTINI DIJASPORE. KARIJERU JE NASTAVIO U BEOGRADU KAO SAVETNIK, A KASNIJE DIREKTOR SEK­TORA JEDNE STRANE FIRME I GENERALNI DIREKTOR JE POSLEDNJA POZICIJA U SRBIJI PRE ODLASKA U AFRIKU. KAO PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA, RUKOVODI PROJEKTIMA U VIŠE OD DVADESETAK DRŽAVA, SA NEKOLIKO HILJADA LJUDI I BILIONSKE VREDNOSTI, KOJI SU OD KA­PITALNOG ZNAČAJA ZA CEO AFRIČKI KONTINENT. ZAVRŠIO JE TRI SPECIJALIZACIJE, OD KOJIH MU «PROJEKTNO-INVESTICIONI MENADŽMENT U PRIMENJENOJ EKOLOGIJI» MNOGO ZNAČI. OD KOMERCIJALNIH PROJEKATA, NAJDRAŽI MU JE FINALE DAVIS KUPA 2010. GODINE, KADA JE SRBIJA POSTALA EKIPNI ŠAMPION SVETA U TENISU. TRENUTNO PIŠE NEKOLIKO KNJIGA I INVE­STICIONIH PROJEKATA U PARIZU. VOLI PRIRODU I ZDRAV NAČIN ŽIVOTA. ŠARMANTAN, KOMUNI­KATIVAN, USMERIO SE NA SAVETOVANJE U POSLOVANJU I USPEŠAN JE BUSINESS COACH.

ŠTA TI JE DONEO ŽIVOT U PARIZU? PREDNOSTI I MANE.

Život u Parizu mi donosi znanje, iskustvo i vrhunski stil života. Završavam poslovnu školu sa tri smera: menadžment, marketing i finansi­je. Kupovinom kompanije stičem međunarodno iskustvo i rad u multikulturalnoj sredini. Stil života svetske metropole pune muzeja i do­gađaja ne treba mnogo opisivati. Ali jedan pri­mer iz 1998. godine, u toku svetskog prvenstva u fudbalu – tri tenora, Plácido Domingo, Lucia­no Pavarotti & José Carreras, na jednom mestu. Takvih događaja je veoma malo u celom svetu, to su prednosti velegrada. Što se tiče mana – nostalgija, odvojenost od dragih ljudi, svoje do­movine i svega što se u srcu nosi.

KADA SI SHVATIO DA SE U TEBI RAZVIO OZBILJAN BUSINESS COACH?

Kupovinom kompanije u Parizu, za potrebe svojih klijenata počinjem sa pisanjem poslo­vnih planova. U tom periodu, počinjem i sa deljenjem svog iskustva i znanja kroz različite vrste saveta. U to vreme, nisam naplaćivao savete. Povratkom u Beograd, završavam spe­cijalizaciju i master iz oblasti spoljne trgovine i počinjem sa radom na poziciji savetnika u Sa­vezu računovođa i revizora Srbije. Oblast koju sam pratio je devizno poslovanje i spoljna tr­govina. To je prva pozicija gde primam platu za konsultacije, pisanje članaka i seminare. Mislim da je ta pozicija donela potvrdu moje orijenti­sanosti ka rezultatima i najveću materijalnu i krivičnu odgovornost.

KOJE TEME VOLIŠ DA OBRAĐUJEŠ U BIZNISU?

Najinspirativnije teme su mi marketing i pro­daja, prodaja je jedini sektor koji donosi novac. Završio sam tri smera sa ciljem pripreme za poziciju generalnog direktora da bih razumeo sve sektore kojima rukovodim. Imao sam sreće da se oprobam u većini poslovnih oblasti. Kla­sični organizacioni poslovi i finansije su mi brzo dosadili, jer nemaju izazova, promena i nisu kreativni.

Oduvek me je najvise privlačila prodaja, jer tako sam i krenuo sa MLM-om.

FOTO: ANIMA MUNDI

KO SU TVOJI KLIJENTI?

Najveći broj su preduzetnici koji dolaze zbog prenatrpanosti poslom i nedostatka vreme­na. Kada zaposle par ljudi, a nisu imali obuku iz oblasti rukovođenje i upravljanja, dolazi do blokade. Uz malo tehnika planiranja i delegi­ranja, sve se to jako brzo prevazilazi. Druga grupa su prodavci. Uglavnom dobijam prepo­ruke od bivših zaposlenih, kojima sam rukovo­dio, držao obuke i radionice iz oblasti prodaje. Nijhov najveći izazov je šlag na torti u prodaji ili zaključenje prodaje. Savladavanjem desetina tehnika o zaključenju, oni jednostavno postaju šampioni u prodaji, bez obzira koji proizvod ili uslugu nude. Treća grupa su umetnici, pisci, slikari, advokati, sa kojima uglavnom radim brendiranje i osnovne korake marketinga. Uglavnom se sve svodi na promociju i po­većanje proizvoda i usluga. Četvrta su ruko­vodioci velikih multinacionalnih kompanija. Po Paretovom odnosu, njih je 20 % i donose 80 % prihoda. Ali su oni najdisciplinovaniji i rezultati su vidljivi takoreći odmah. Njihov najveći izazov je planiranje rezultata, ili peta generacija «time management»-a, koju ja objašnjavam u svo­jim onlajn seminarima, koje trenutno snimam u studiju i u knjizi koju pišem na tu temu. Peta grupa su vlasnici grupa kompanija, koji ima­ju ljude koji vode te kompanije, ali oni žele da pruže bolju kontrolu i podršku svojim izvršnim direktorima. Kod njih je uglavnom rad na sebi, „mindset“ i promene kreativnog mišljenja. Pri­mena metafizičkih zakona i duhovna dimenzija rada na sebi.

KAKO JE IZGEDALA TVOJA PROŠLOST, KAKO SADAŠNJOST, A KAKO ĆE BUDUĆNOST?

Učiti, učiti i samo učiti! Kako reče Lenjin.

Prošlost: traganje za znanjem, za novim veš­tinama, novim navikama. Mnogo pokušaja, loših odluka, padova, gubitaka svake vrste. Ali nakog svakog pada, bivaš sve jači i donosio bih bolje odluke u budućnosti zbog iskustva. Sadašnjost: pažljivo i aktivno slušanje, konti­nuirano učenje, istraživanje, pomeranje granica, svakodnevno biti bolji od prethodnog sebe. Filozofija «MaxIng» – pružati maksimum konti­nuirano. U svakom pogledu, svakog dana, sve više napredujem. Budućnost: učenje i investi­ranje u ljude, ideje i projekte. Povećavanje slo­bode u smislu mesta da mogu biti gde poželim, u smislu vremena da mogu da ga koristim kako želim i sa kim želim. I život pun putovanja i specifičan stil života, rekao bih, kraljevski način života.

OD KADA SI SVESNO NA PUTU LIČNOG RAZVOJA I ŠTA JE TO ZA ČIME TRAGAŠ?

Početkom svesnog ličnog razvoja smatram 1989. godinu. Moj prvi susret sa MLM-om, tada dobijam neku literaturu i krećem na doživot­no putovanje. Najveći uticaj su imale i knjige i seminari Brajana Trejsija i ostalih popularnih autora, koje svakodnevno čitam i pratim na društvenim mrežama. A odgovor na pitanje za čim tragam je sadržan u metafizičkim zako­nima. Prvi put ih otkrivam 1989. na kaseti gde Džim Ron pominje dva metafizička zakona. Od tog trena, počinjem da svakodnevno tragam i trenutno pišem knjigu sa objašnjenjem oko 500 metafizičkih zakona, ali izdvojio bih pet reči: Istina, Energija, Ljubav, Duša i Misli. Tragam za istinom kroz etimologiju i energijom kroz sve pojavne oblike, ali me svetlost, voda i reč najviše vuku ka drevnoj srpskoj religiji i ka Bogu. Ljubav je naslov knjige koju pišem, ali je tema toliko opširna, na osnovu knjiga koje čitam, da ne znam da li ću uspeti da je završim u ovom životu. Duša, potrebe Duše, njene želje, mogućnosti, dogovori sa drugim Dušama. Misli su oblast koju dugo proučavam, oblast koja me fascinira i inspiriše na dalja istraživanja.

KOJE JE TVOJA FORMULA USPEHA?

Odluka, Veliki San, Vizija, Misija, Ciljevi, Pla­novi, Navike, AKCIJA, REZULTATI, rukovođenje i upravljanje rezultatatima. Smatram da je 80 % uspeha u nama samima i zavisi isključivo od nas. Ko smo i šta želimo. Preostalih 20 % privlačimo svojim mislima i vibracijama kroz ljude, događaje i okolnosti. Zato insistiram na radu na sebi i na početku od sebe. Kada kre­nemo menjati sebe i pogled na sebe, okolnosti oko nas počnu da se menjaju. Prvenstveno definisati: Sistem vrednosti koji daju Uverenja, iz kojih imamo Očekivanja, koja prelaze u Stav i, na kraju, u Ponašanje. Krenimo od Odluke da istrajemo na putu uspeha, bez obzira na pre­preke i brzinu napredovanja. Kreirajte knjigu odluka, krenite od manjih, lakših i lako dos­tižnih. Zapisujte svakog dana jednu odluku. Možete ih iščitavati jednom dnevno, ali ih se pridržavajte!!! U knjizi „Moj San“ opisujem dru­gi korak ka uspehu. Sanjati otvorenih očiju, sanjati velike snove. Veliki san možete sanjati stalno, ali san možete i odsanjati za nekoliko minuta. Odlučiti tačno šta želite od svog života. Ne treba gubiti mnogo vremena kao što sam ja na pisanje knjige o svom snu. Pretvoriti san u Viziju. Projektujte sebe u period od 5 do 10 godina u budućnosti. Napravite listu ko želite biti za 10 godina, koje osobine želite posedova­ti. Lična misija ili Svrha je ono što ti želiš da napraviš od svog života. Kao što slikar dobije belo platno, svakodnevnim odlukama i akci­jama mi povlačimo poteze, koji na kraju budu remek-delo. Ciljevi moraju biti zapisani da bi se razlikovali od želje i da budu vremenski oroče­ni. Karakteristike 3P: Pozitivni u Prezentu i u pr­vom licu jednine Ja. Ciljevi bi trebali biti i smart. S.M.A.R.T. se sastoji od engleskih reči: Specific – Measurable – Achievable – Relevant – Timely (Specifičan – Merljiv – Ostvariv – Relevantan – Vremenski definisan). Napisati Akcioni plan i onda u sedmodnevnom planeru blokirati vreme za aktivnosti i pratiti rezultate. Što se Navika tiče, istako bih proaktivnost, samodisciplinu, upravljanje energijom – po mom iskustvu, naj­bitniji proces i najmanje poznat koncept. Pri tome mislim na duhovnu, emotivnu i umnu energiju, dok se najčešće govori o fizičkoj, kao što su san, ishrana, fizička aktivnost, upotreba vode, disanje i tako dalje. Planiranje vremena – postoji više metoda, od kojih preporučujem ABCDE Brajana Trejsija i Drugi kvadrant Stive­na R. Kavia iz knjige Sedam navika uspešnih ljudi, a detaljnije ću pisati o tome u nekom od narednih brojeva. Na kraju, neki od Alata za podizanje vibracije: Vizualizacija, Zahvalnost, Afirmacije. Najbitniji od svih koraka je AKCIJA, jer sve ostale komponente mogu biti savršene, ali bez Akcije ništa se ne dešava. Samo akcija dovodi do rezultata, svi ostali koraci su samo priprema za akciju. Ali većina ljudi se umori u pripremama. I, naravno, nagraditi sebe za svaki rezultat, bez obzira na njegovu veličinu.

TEMA JANUARSKOG IZDANJA RYL MAGAZINA JE «ZAVRTI KOMPAS, POKRENI S(V)E».

Kao izviđač sa 35 godina iskustva, okrećem azimut na 0 stepeni i pokrećem se u pravcu Ve­likog «S» (pravcu severa) ili «SucceSS».

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

JUST NJEZVANOVA!

GALERIJA BORIS