in

VETROVI MOG ŽIVOTA

PIŠE: UROŠ NEŠOVIĆ

Stihovi “Godine se vetru ne broje, koliko god on brzo sazrevao” otvaraju vrata dubokom fi­lozofskom razmišljanju o karakteru vremena i sazrevanja i kako se oni odražavaju na prirod­ne pojave i ljudski život. Ove reči podstiču nas razmišljanje o odnosu između godina, iskustava, promene i večnosti. Vetar kao simbol stalne pro­mene i dinamičnosti često koristimo da nas pod­seti na suštinu vremena. Vetar se ne zadržava i ne stari, on se neprestano kreće, menja pravac i brzinu. Kroz analogiju sa vetrom, shvatamo da i godine, iako se broje i prolaze, ne mogu sma­njiti dinamičnost ljudskog sazrevanja. Sazreva­nje kao proces koji se ne meri samo vremenom, oblikuje iskustva, suočavanje sa izazovima i učenje. Vetar nosi sa sobom mirise, zvuke i tajne raznih mesta, na sličan način kao i iskustva koja stičemo i koja tokom sazrevanja ostavljaju trag u našim životima. Da li možemo suditi o nečijoj zrelosti samo na osnovu broja godina? Naravno da je to nemoguće. Ljudi se razvijaju na različite načine i različitim brzinama i važno je razumeti individualnost promena i unutrašnji razvoj svake osobe. Često ljudi brže sazrevaju zbog životnih okolnosti ili ličnih promena i odluka. Neke osobe mogu steći duboko razumevanje života i sebe samih u relativno kratkom vremenskom perio­du, dok druge mogu prolaziti kroz mnogo godina bez takvih saznanja.

Vetar mog života, ponekad blagi letnji povetarac, a ponekad divlja beogradska košava, donosio je i unosio razne promene, čineći da nekad brže, a nekad sporije sazrevam kroz vreme. Svaka od tih promena bila je na sebi svojstven način spe­cifična i izazovna i davala mi je šansu za stalni lični rast i razvoj. Vremenom sam naučio da se nosim sa vetrom života, trudeći se da ga uvek upotrebim u svoju korist – i kada je donosio rado­sne i srećne, ali i ne baš tako prijatne promene.

Sve ove promene koje je vetar mog života no­sio su bili ozbiljni izazovi i učile su me odgovor­nostima, ciljevima i prioritetima. Nekad su to bile promene profesionalne prirode, kao što su promene posla, koje su uvek bile u kontekstu traženja boljih poslovnih prilika i napredovanja kroz karijeru. Vremenom sam od pripravnika, diplomiranog mašinskog inženjera, postao isku­sni project manager sa solidnim međunarodnim iskustvom. Nekada su bile porodične, kao što je dolazak dece, koje vam definitivno preokre­nu život. Nekad vrlo izazovne zdravstvene, kao što su operacija kolena usled sportske povrede za vreme moje juniorske košarkaške karijere u Partizanu ili preživljavanje respiratora za vreme kovida u dalekoj Saudijskoj Arabiji, zahvaljujući entuzijazmu, brizi i stručnosti sjajnih arapskih le­kara. Danas kao rekreativac, posle velikih osci­lacija u kilaži, uspeo sam da postignem pristojnu formu i solidno zdravlje svog tela, prestavši da pušim, baveći se rekreativno dizanjem tegova, džogingom, biciklizmom i plivanjem. Nekad su to bile kulturološke i društvene promene, kao i vrlo dinamične geografske, koje su mi donele bogatstvo da sam imao prilike da pored Srbije, živim i radim na Malti, u Kazahstanu i Saudijskoj Arabiji. Na kraju, tu su i promene emocionalne prirode, koje su svakako uvek ključni faktor koji utiče na način na koji živimo, donosimo odluke i razvijamo se. Stres, radost, sreća, tuga, strah, anksioznost, ljutnja, za­ljubljenost i strast, kao emocionalne promene koje su me pratile i koje je vetar mog života vrlo dinamično smenjivao, učinile su da steknem zavidan nivo emocionalne inteligencije i sposobnost prepoznavanja, razumevanja i upravljanja emocijama, kao i donošenja odluka u komu­nikaciji s drugima.

U dubljem smislu, ovaj stih sugeriše nam da je ključni faktor u sazre­vanju sposobnost učenja i prilagođavanja. Vreme samo po sebi nije dovoljno za sazrevanje, važan je i način na koji koristimo to vreme. Lju­di mogu brže sazrevati kroz aktivno suočavanje s životnim lekcijama, traženje novih iskustava i razmišljanje o sopstvenom rastu. Uvek sam težio tome da sve što radim, žargonski rečeno, radim „kvalitetno“ – od igranja košarke, project managementa, do ljubavi voljene osobe.

Vetar i ljubav kao simboli večnosti i dubokih promišljanja čine naša ljudska iskustva bogatijim i značajnim. Kroz njih, možemo bolje razu­meti suštinsku prirodu vremena, sazrevanja i neprolazne i večne le­pote ljudskog postojanja. Kao što vetar nema početak ni kraj, tako je i ljubav konstantna i večna sila u našim životima. Ova analogija ističe beskrajnost i neprolaznost tog divnog osećanja. Bez obzira na izazove i promene kroz koje prolazi, ljubav ostaje nepokolebljiva i nevezana za vreme. Iz ličnog iskustva mogu da posvedočim da me je ljubav uvek činila boljim, kvalitetnijim, bogatijim i ispunjenijim čovekom. Tu pre sve­ga mislim na romantičnu ljubav prema partneru, ali i na ljubav prema deci, prijateljima, sebi, kao i ljubav prema bogu. Bez ljubavi definitivno nema života.

Nakon dosadašnjih pola veka raznoraznih promena koje je donosio vetar mog života, mogu da zaključim da su one prirodan deo mog rasta i razvoja. One su mi pomogle da učim, stičem nova znanja i veštine, jačam samopouzdanje, prilagođavam se mnogim promenama, gledam na život iz novih perspektiva, razvijem emocionalnu otpornost kako bih se nosio sa stresom i nepredvidivim događajima, otvorim vrata no­vim prilikama, ostvarim svoje snove, rastem i napredujem kao osoba i shvatim da su godine zaista samo broj.

Godine se mogu brojiti, ali koliko kvalitetno ih koristimo, koliko radimo na sebi i kako sazrevamo i transformišemo se kao osobe, mnogo je važnije od samog broja.

ŠTA MISLITE?

NOVA SLIKA, NOVI IZAZOV

DUŠA NA PLATNU