in

U KVANTNOJ MEDICINI JE PRONAŠLA SVOJ SMISAO RADA

PIŠE: MIA MEDAKOVIĆ
INTERVJU: MIRJANA POPOVIĆ MILOSAVLJEVIĆ
FOTOGRAFIJE: ARHIVA BICOMED CENTAR

www.bicomedcentar.com

DR MIRJANA POPOVIĆ MILOSAVLJEVIĆ, DOKTOR MEDICINE, LEKAR OPŠTE MEDICINE, DOK­TOR KVANTNE MEDICINE, AKUPUNKTURE, FITOTERAPIJE, A NAJVREDNIJE OD SVEGA – MAJ­KA TROJICE PREDIVNIH DEČAKA MATEJA, MARKA I LUKE.

DIPLOMIRALA JE NA MEDICINSKOM FAKULTETU U BEOGRADU 2000. GODINE. TOKOM STAŽI­RANJA, UPOZNAJE SE SA KVANTNOM MEDICINOM KOJA JOJ DAJE ODGOVORE NA BROJNA MEDICINSKA PITANJA I ODLUČUJE DA SE NJOM I BAVI. ODLAZI U DOHU (KATAR), ZATIM U DUBAI I ABU DABI (UAE). U DUBAIJU JE 2013. BILA JEDAN OD INICIJATORA ODRŽAVANJA ME­ĐUNARODNE KONFERENCIJE INOVATIVNIH TEHNOLOGIJA U BIOREZONANTNOJ MEDICINI. ZATIM ODLAZI U SAD GDE RADI NA MEDICINSKOM FAKULTETU UCONN, U DRŽAVI KONEKTI­KAT, DO 2020. GODINE, KADA DOLAZI U BEOGRAD, NASTAVLJAJUĆI USAVRŠAVANJE U OBLA­STIMA INTEGRATIVNE MEDICINE.

OSNOVNA KARAKTERISTIKA DR POPOVIĆ MILOSAVLJEVIĆ JE ŠIROK PRISTUP I OGROMNA POSVEĆENOST PACIJENTU.

VEĆ DVE GODINE RADI U BICOMED CENTRU, VUKA KARADŽIĆA 2, BEOGRAD.

BICOMED CENTAR JE SPECIJALIZOVANI HOLISTIČKI CENTAR KOJI KOMBINUJE KVANTNU TEHNOLOGIJU, ZNANJE I ISKUSTVO U CILJU OČUVANJA ZDRAVLJA I PREVENCIJE BOLESTI, USMEREN NA PRIMENU NAJSAVREMENIJIH TEHNOLOGIJA U DOMENU KVANTNE I NANO TEHNOLOGIJE, RAZVIJENIH NA NAUČNIM INSTITUTIMA U NEMAČKOJ I RUSIJI.

Iako si završila medicinski fakultet u Beo­gradu, tvoj lekarski put je išao u nekom dru­gom pravcu. Pravi smisao lečenja videla si u kvantnoj medicini. Kako to?

Moje opredeljenje za studije medicine je pro­izašlo iz velike želje da dam svoj doprinos u očuvanju onoga što je za čoveka najvrednije, njegovog zdravlja, kao i u izlečenju ukoliko je ono narušeno. Znači, prevencija i ozdravljenje, ne samo lečenje. Kako su studije odmicale, shvatila sam da je pored velikih dostignuća u savremenoj medicine mali procenat bolesti koji se zaista leči, a ogroman procenat su stanja kojima se ne zna tačan uzrok i leče se samo simptomi. U okviru predmeta farmakologije, upoznala sam se sa brojnim štetnim efektima medicinskih preparata koje u lečenju koristimo. To me je činilo tužnom i tragala sam kako da ispunim svoju svrhu i istinski pomognem čove­ku. Kada ne odustajete od svog cilja, putevi su mnogi, ali vi pronalazite svoj. Na moju veliku sreću, odmah nakon završetka studija, upo­znajem se sa kvantnom medicinom zahvalju­jući našem akademiku dr Antoniju Skokljevu i shvatam da sam pronašla ono za čim sam tra­gala. Biorezonantna dijagnostika i terapija je potpuno bez štetnih efekata, neinvazivna, bez kontraindikacija, primenljiva u svim starosnim grupama i gotovo svim stanjima. Deluje se na uzrok, na samu izmenjenu ćeliju, odnosno nje­nu izmenjenu frekvenciju, vraća je u optimalno stanje. Po mom mišljenju, to je metoda izbora za terapiju dece jer je jako prijatna, deca nema­ju strah i rado dolaze kod nas. Biorezonantna metoda je takođe idealna u prevenciji, jer ske­niranjem celog organizma imamo uvid u stanja koja su u predispoziciji i na njih možemo na vreme delovati i sprečiti bolest.

Radost koju svakoga dana doživljavam kada mi nasmejana lica saopšte da problem koji su imali više ne postoji je neizmerna i to je moja “plata” od “posla”, odnosno ljubavi koju živim. U kvantnoj medicini sam pronašla sve ono za čim sam tragala, zato sam tu.

Kako da u današnje vreme podignemo imu­nitet i na najprirodniji način zaštitimo sebe?

Sa naprednim razvojem tehnologije, nauke, industrije, danas smo izloženi velikim izazovi­ma da bismo imali snažan imunološki sistem. Uspeh je osigurati zdravu, balansiranu ishranu, sa povrćem i voćem koje je sveže i nije tretira­no pesticidima. Ne bismo olako trebali pose­zati za brzom, procesuiranom hranom, optere­ćenom aditivima i konzervansima, veštačkim bojama i aromama. Skratiti vreme izloženosti elektronskim uređajima, naročito bitno za decu u razvoju i koristiti protektore od elektronskog zračenja, što i preporučujemo u našem centru. Imati dovoljno kvalitetnog sna i redovnu fizič­ku aktivnost. Boraviti u našoj lepoj prirodi na čistom vazduhu i biti u okruženju dragih ljudi, razgovarati, deliti osmeh, sreću, imati pozitivan stav prema svemu i tako umanjiti efekte stresa koji verno prati ubrzani razvoj civilizacije i veli­ki je neprijatelj našeg imuniteta. Ukoliko je sve navedeno teško postići, redovan dolazak na biorezonantnu terapiju nesumnjivo će doprineti podizanju i održavanju snažnog imuniteta kod odraslih, a posebno kod dece.

Na koji način kvantni tretmani pomažu u tome?

Kvantnim tretmanima u našem centru detek­tujemo opterećene organe, sisteme organa, utvrđujemo opterećenost organizma toksinima, patogenima, stresom, hroničnim umorom, hro­ničnim bolestima koje iscrpljuju organizam i, shodno tome, radimo terapije. Tretiramo čove­ka i ceo njegov organizam dovodimo u stanje psiho-fizičke ravnoteže kada on idealno funkci­oniše – u idealnoj koncentraciji se luče hormo­ni, neurotransmiteri, produkcija i odnos krvnih i imunih ćelija – sve je u optimumu, imunitet je dovoljno jak da nas štiti od patogena i ostalih stresogena.

Svi programi kvantne medicine kojima se tretiraju različita stanja, opterećenja, infek­cije i drugo, praktično utiču da se imunitet pojača. Koji su to programi i da li se oni ra­zlikuju od osobe do osobe?

Kada se suočavamo sa akutnim infekcijama, bolnim stanjima, povredama, bolestima košta­no-zglobnog sistema, poremećajima rada kar­diovaskularnog sistema, razvojnim poremeća­jima kod dece, bolestima endokrinog sistema, kožnim oboljenjima, gojaznošću, bolestima za­visnosti, depresijom, anksioznim stanjima i da ne nabrajam dalje, postoje specifični programi ili sekvence više programa namenjenih nekom stanju. Kombinacija programa je gotovo neo­graničena i testiraju se individualno za svakog pacijenta prema reakciji njegovog organizma. Pre aplikacije svakog programa, proveri se da li je taj program u rezonanci sa ćelijama orga­nizma koji tretiramo, odnosno da li mu je potre­ban. Terapija je strogo individualna i to je bitna karakteristika biorezonantne metode.

Šta slabi naš imunitet?

Konstantno opterećenje toksičnim materijama iz vode, vazduha, hrane, nedovoljan unos ne­ophodnih minerala, vitamina, nedovoljna fizič­ka aktivnost, izloženost lošim odnosima u za­jednici, izolovanost od društva, mnoge stresne situacije iscrpljuju našu životnu energiju i sla­be imunitet. Ipak, sve ono što ima loš uticaj na naše fizičko telo je mnogo manje u poređenju sa emotivnim stresom koji mnogo brže razara imuni sistem.

Zašto se neko više razboljeva od drugih?

Bitni faktori su životne navike, sredina u kojoj živimo, genetska predispozicija, a najbitnije od svega navedenog je naša mentalna, emotiv­na i duhovna snaga. Genetska predispozicija procentualno ima mnogo manji uticaj u odnosu na dejstvo faktora sredine, a opet sve to skupa mnogo manje utiče od nefizičkog dela našeg bića. Odgovor se nalazi u tome. Koliko se sta­ramo o fizičkom zdravlju, bitnije je starati se o čistoti i zdravlju duše.

Zbog čega vam se najviše javljaju pacijen­ti? Šta ih najviše muči?

Veoma je duga lista različitih stanja zbog ko­jih nam se pacijenti obraćaju. U ovom periodu, najveći je broj virusnih i bakterijskih infekcija respiratornih organa, urinarnog trakta, digestiv­nog trakta, artritisi, neuropatije, kožne bolesti, poremećaji krvi, kardiovaskularna oboljenja, gljivična oboljenja, poremećaji rada štitne žlez­de, pankreasa, prostate. U velikom porastu su autoimuna oboljenja, alergije, kao i anksiozna i depresivna stanja.

Obično kad smo bolesni, energetski padne­mo i kroz emocije. Da li kvantna medicina ima uticaja i na naša emotivna stanja? Kako to rešavate u Bicomed centru?

Različite emocije imaju svoje frekvencije na ko­jima deluju. Na našem Bicom Optima aparatu poslednje generacije imamo četiri velike grupe programa kojima regulišemo različita emotivna stanja. Mogu se koristiti udruženo sa drugim programima za određena zdravstvena stanja i rezultati su fantastični, bilo da se radi o emoci­jama koje opterećuju i potrebno je osloboditi ih se kao što su strah, tenzija, ljutnja, trauma, ili su to specijalna stanja gde se uspešno radi na usredsređivanju koncentracije, pažnje, emotiv­ne relaksacije.

Tema decembarskog jubilarnog izdanja RYL magazina nosi naziv “100 puteva, jedan cilj”. Da li se prepoznajete u toj rečenici?

Da, prepoznajem se i u tome vidim apsolutnu lepotu, kreativnost, neodustajanje, upornost, veru u ono čemu hodite. Put do cilja kojim se vodite u životu nije lak, nije ni pravolinijski, ne­kada vas sačeka sa preprekama ili je potpuno zatvoren. Bitno je da su ciljevi jasni a name­re časne, ne treba odustati i otvoriće se neki novi putevi. Ne menjati svoju suštinu, hrabro koračati i prigliti svaku teškoću na putu i ona će vas ojačati. Suština je živeti u svakom trenut­ku, uživati u procesu ostvarivanja cilja koji vas vodi.

ŠTA MISLITE?

101 Poena
Upvote Downvote

HVALA TI, HVALA TI, HVALA TI

PRVIH PEDESET