in

(R)EVOLUCIJA

PIŠE: IVANA PAVIĆ, ASTROLOG, NUMEROLOGY, REIKI PRAKTIČAR

Saturn u Vodoliji je najprostije rečeno revolucija čovečanstva. Promena sveta kakav nam je do sada bio poznat i rađanje novog doba u kom se neguje drugačiji sistem vrednosti koji je do sada samo retkima bio poznat. Saturn se pono­vo vraća u znak Vodolije sredinom decembra i tu će i ostati naredne dve i po godine. Od marta do juna nam je na kratko pomogao da zavirimo u budućnost i podsetio nas da je neophodno da se odvojimo od svih oblika krutosti, strepnje, krivice ili svega onoga starog i neupotrebljivog što je odavno prestalo da nam koristi u našem svakodnevnom životu. Načini poslovanja i živo­ta će morati da se promene i da idu u korak sa novonastalim okolnostima. Svet će se brzinom svetlosti promeniti za 360° i rodiće se novi obli­ci zanimanja, reformisati državne vlasti i upra­ve, promeniti sistem obrazovanja i svi zastareli obrasci načina života i rada. Pitanja lične od­govornosti i slobode su u prvom planu. Svako od nas će imati zadatak da odgovori na pitanje šta je za njega lična sloboda i izazov kako da je stvori u svetu koji se sada turbulentno menja. Jak stelijum u znaku Jarca nas već par meseci vuče unazad i videli smo da je sav taj početni entuzijazam i nalet energije na kratko morao biti zaustavljen da bi nam ponovo, od kraja godine i sa prelaskom Jupitera u znak Vodolije, povratio u potpunosti veru i nadu u čovečanstvo i stavio u fokus solidarnost, povezivanje i sve bitne soci­jalne, ekološke i društvene teme. Potreba da bu­demo samostalni u svom poslu, ali i da naučimo kako da s poverenjem izgubimo stabilno tlo pod nogama, nešto je što nas Saturn ove godine uči. Tu je da nas oslobodi od mentalnih kočnica koje nas blokiraju da ostvarimo svoj pun potencijal.

Saturn u Vodoliji je energija komunizma, zajed­ništva, duh solidarnosti. Stavlja naglasak na ljudske vrednosti i baca u drugi plan sve ono što nas kao ljude razdvaja, otuđuje, udaljuje jedne od drugih. Stvara svest o tome da nismo jedini, već da je svet jedno. Pokreće bitna pitanja za očuvanje planete kao što su pitanja ljudskih pra­va, ekologije i zaštite životne sredine.

Ovaj Saturn ne podnosi konzervativno ponašan­je, isključivost, gnuša se raznih oblika nasilja, netrpeljivosti, mržnje i diskriminacije na osno­vu rase, pola, vere, nacionalne pripadnosti. On ne zna za razlike i ima čovekoljubivu prirodu. Talentovan je za spajanje starog i novog, ide u korak sa vremenom, prati trendove, sam ih stvara. Ljudi će imati potrebu da se osamostale, povežu sa svojim hobijima i od njih naprave po­sao – imaćemo potrebu da radimo nešto novo i drugačije ili da radimo za sebe i time opsta­nemo u eri koja nam dolazi. Ezoterija i psiholo­gija će procvetati, ali će se razviti i novi načini učenja i prenosa znanja, jer ovaj Saturn preds­tavlja reformaciju obrazovnog sistema. Odba­cuje zastarelo i neupotrebivo znanje, odvaja bitno od nebitnog i povezuje ljude preko mreže.

Saturnov prelazak u znak Vodolije budi revolu­cionare koji se bore za slobodu. Snaga kolektiva i energija solidarnosti, povezivanje čovečanstva „preko mreže“, kao i potpuno novi izgled sveta su namera i zadatak ovog Saturna. Naglasak stav­lja na povezivanje sa drugima, ali i povezivanje sa darovima sopstvene duše.

Ulaskom u znak Vodolije, Saturn će ponovo na­praviti kvadrat prema Uranu u Biku. Odnos ove dve planete u aspektu kvadrata govori o raznim oblicima građanske neposlušnosti zbog mera, zakona, propisa i kontrole državnog aparata koji preti da ugrozi građanske slobode. Energije će prouzrokovati stanje nemira, besa i frustracije, straha za ličnu slobodu i bezbednost. Na indi­vidualnom planu možemo biti besni, frustrirani i nemirni jer nemamo nikakvu kontrolu nad no­vonastalim okolnostima. Kvadrat nas uči da se borimo i u uslovima haosa održimo fokus jer je apsolutno sada nemoguće postići 100% stanje mira i uma.

Ovaj aspekt govori o povezivanju prošlog i budućeg i u stanju je da iz pozicije prošlosti vidi budućnost. Sve što je do sada važilo više ne važi i aspekt Saturna i Urana govori o turbulent­nim vremenima za čovečanstvo, koje će dovesti do potpunog preokreta u ljudskoj svesti. Vero­vatno će biti i promena na nivou države, vlasti, naroda koji se budi i buni. Saturn je u Vodoliji i to je vreme u kom više ne želimo da budemo slepi posmatrači okolnosti, već da budemo njihov aktivan deo. Da se zauzmemo za sebe i jasno i glasno suprotstavimo svemu onome što je izgubilo smisao ili što nam na neki način smeta. Potreba da se menjamo i da menjamo je u ovoj, a i u naredne dve godine, prenaglaše­na, tako da sve ono što se dešava na globalnom planu vraća korak unazad i pomaže da zaista prepoznamo kvalitet sebe. Saturn će tražiti od nas da budemo inovativni, originalni i da se povežemo sa našim načinom izražavanja koji može da funkcioniše u ovom svetu. Poslovi na internetu, tehnologija, medicina, pa i sve nove i moderne nauke, uključujući psihilogiju i ezoteriju, biće u fokusu. Humanitarna udruženja i organi­zacije, kao i sve one organizacije koje se bave bit­nim socijalnim temama, takođe će u narednom periodu procvetati. Ovaj aspekt budi revoluciona­re koji se zajedno i samoorganizovano bore za slobodu. Saturn će nam pokazati kolika može da bude snaga kolektiva i kakvo delovanje ima en­ergija solidarnosti i na koji način, u novonastalim uslovima haosa, možemo da zaštitimo i sebe i planetu. Videli smo da ova godina nije prošla na­jmirnnije na svetu i da je za planetu potrebno da se uspori i kolektivno očisti. Baš zato imamo još dva meseca da se usporimo, odmorimo, razmis­limo šta je ono što možemo svetu da ponudimo i iznedrimo nove načine i ideje kako da u njemu zajedno opstanemo.

Kada Uran i Saturn sarađuju, čovek lako prihvata svoje karmičke obaveze i zadatke – do slobode se dolazi trudom, radom i preuzimanjem odgov­ornosti. Ali to sada ne ide tek tako i lako jer iako kvadrat tera na akciju, on stvara haos i blokira njenu realizaciju.

Stvara se novi sistem pravila i kolektivne odgovo­rnosti, pa bahatost, gramzivost i pohlepa u ovom svetu nisu nešto što može i treba da opstane. Sve ono na šta smo navikli moraće da se prome­ni i učićemo kako da se prilagodimo novonasta­lom svetu. Ovaj tranzit je početak revolucije sves­ti koja se dešava na globalnom planu. Princip samoodrživosti je u narednom periodu osnova novih vrednosti koje treba da negujemo u svetu koji se sada brzinom svetlosti menja.

ŠTA MISLITE?

TEK JE TRENUTEK ZASE

NADA