in

HYART PROJEKAT HOTELA HYATT REGENCY U BEOGADU

PIŠE: MIA MEDAKOVIĆ
INTERVJU: ZAFIRIS LAMPADARIDIS
FOTOGRAFIJE: ARHIVA HYATT REGENCY BEOGRAD

ZAFIRIS LAMPADARIDIS, GENERALNI DIREK­TOR HOTELA HYATT REGENCY BEOGRAD, ZAPOČEO JE SVOJU KARIJERU U GRAĐE­VINSKOJ INDUSTRIJI 1994. GODINE I BIO JE ANGAŽOVAN NA MNOGOBROJNIM INTER­NACIONALNIM PROJEKTIMA U SEKTORU ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE U GRČKOJ. U HOTELIJERSTVU JE OD 1999. GODINE. RADIO JE U RUMUNIJI, POLJSKOJ, GRČKOJ, A PROTEKLIH 10 GODINA ŽIVI I RADI U BEOGRADU. TOKOM 2017. POSTAO JE GE­NERALNI DIREKTOR HOTELA MERCURE BEL­GRADE EXCELSIOR, GDE JE VELIKIM RADOM DOPRINEO OTVARANJU I UPRAVLJANJU PR­VOG ACCOR HOTELA U SRBIJI. OD APRILA 2021. ZAFIRIS LAMPADARIDIS JE GENERALNI DIREKTOR HOTELA HYATT REGENCY BEO­GRAD.

HOTEL HYATT REGENCY BEOGRAD JE OD NEDAV­NO KRENUO SA UMETNIČKIM PROJEKTOM HYART U KOJEM JE NA JEDINSTVEN NAČIN USKLADIO LEPOTU UMETNIČKIH DELA SAVREMENIH SRPSKIH UMET­NIKA SA DUGOGODIŠNJOM TRADICIJOM HOTELA HYATT REGENCY BEOGRAD. KAKO STE DOŠLI NA IDEJU I ŠTA JE VODILJA OVOG KONCEPTA?

Umetnost predstavlja neiscrpni izvor inspiracije, koji stvara nove dimenzije oplemenjujući stvar­nost i proširujući naše vidike. Samim tim kroz je­dinstveni koncept HyArt projekta kroz koji u na­šem gandioznom lobiju prezentujemo umetnička dela srpskih umetnika, svakog meseca iznova težimo povezivanju sa lokalnom zajednicom. Fuzijom vrednosti kojima se vodimo, nastojimo da pružimo podršku umetnicima i uvažimo nji­hov fantastičan rad, a kroz humanitarni karakter projekta pružimo pomoć onima kojima je najviše potrebna.

KO SE DO SADA PREDSTAVIO OD UMETNIKA I ČIJE IZLOŽBE SE PLANIRAJU DO KRAJA GODINE?

Prva umetnica koja je predstavila svoje radove u okviru HyArt projekta jeste TKV, unevši na au­tentičan način lepotu street art umetnosti u naš lobi. Zatim, umetnica Nataša Komatina, dočara­la je svojim fotografijama čari prirode i proleća. Marija Šavija je, potom, svojim umetničkim deli­ma predstavila magiju apstraktne umetnosti kroz svoju izložbu.

Trenutno je aktuelna četvrta izložba po redu, koja predstavlja grupnu izložbu fotografija ostva­renih umetnika Tomislava Peterneka, Imre Sza­boa, Gorana Kukića, Nina Rakićevića, Željka Sinobada i Igora Mandića. Fotografije odlikuju svevremenost i izražavanje apsolutne stvarnosti kroz zadržavanje realističnosti prikazanih scena, koje predočavaju značaj jednog vremena i nje­govih junaka.

U narednom periodu, planirano je ostvarivanje novih saradnji sa brojnim umetnicima, kroz koje nastojimo da održimo tradiciju spajanja lepote moderne umetnosti i duge istorije našeg hote­la. Voleli bismo da umetnike koji nas očekuju u narednom periodu za sada sačuvamo kao faktor iznenađenja i sa nestrpljenjem iščekujemo sva­ku novu izložbu.

ŠTA JE ZA VAS UMETNOST I KOJE UMETNIKE VOLI­TE?

Umetnost za mene predstavlja neiscrpan izvor inspiracije. Smatram umetnost izuzetno važnom jer omogućava izražavanje, podstiče kreativnost i povezuje ljude širom kultura i vremena. Ona je za mene univerzalni jezik koji prevazilazi gra­nice i komunicira sa ljudima na emocionalnom, intelektualnom i duhovnom nivou, oplemenjujući nas na načine koji su jedinstveni za svakog po­jedinca. Prikazuje dublje značenje i lepotu sveta oko nas, izvodeći nas iz svakodnevnih rutina i otvarajući nove perspektive.

Pet ikoničnih slikara imaju posebno mesto u mom srcu, jer njihova dela u Narodnom muze­ju u Beogradu uvek uspevaju da me inspirišu i očaraju. Realizam Paje Jovanovića vodi nas u neka davna vremena, dok ruralne scene Uroša Predića bude osećaj nostalgije. Specifični potezi četkice Nadežde Petrović i živopisne boje Save Šumanovića pozivaju na divljenje. Na kraju, maj­storstvo kompozicije Milana Konjovića nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Jedinstveni stil svakog umetnika i njihova sposobnost da izazovu emo­cije je razlog zašto su mi omiljeni. Njihova dela ne samo da odražavaju bogato kulturno nasle­đe Srbije, već me podsećaju na dubok uticaj koji umetnost može imati na naše živote.

GDE VIDITE SRPSKU UMETNOST U ODNOSU NA SVETSKU?

Srpska umetnost je dragoceni deo bogate glo­balne kulturne baštine. Ističe se po svojoj auten­tičnosti, duhovnosti i raznovrsnosti izraza. Po­red lokalnih priča, donosi i univerzalne teme koje dotiču ljudska iskustva i emocije, na jedinstven i vrlo inspirativan način.

Srpski umetnici su doprineli svetskoj umetnosti u mnogim pravcima i izdvojili se kroz istoriju svo­jom originalnošću, hrabrošću i istraživanjem no­vih stvaralačkih puteva. Pored estetskog zado­voljstva koje pružaju, svojim stvaralaštvom pod­stiču promišljanje, dijalog i pozitivne promene.

Smatram da srpska umetnost ima potencijal za visoko pozicioniranje na svetskoj umetničkoj sceni, šireći svoj uticaj i doprinoseći poveziva­nju kulturama. Uz podršku i promociju talenata, srpska umetnost može nastaviti da se razvija i inspiriše, kako domaću publiku, tako i publiku ši­rom sveta.

NEPUNE 3 GODINE STE GENERALNI DIREKTOR HO­TELA HYATT REGENCY BEOGRAD, KAKO STE ZADO­VOLJNI UČINJENIM, A ŠTA JE ONO ŠTO PREDSTOJI?

Tokom ovog perioda, izgradili smo snažne teme­lje, postavili visoke standarde kvaliteta i usluge i unapredili operativne procese. Kontinuiran rast i povećanje zadovoljstva naših gostiju, postignu­ća su koje smo ostvarili kao tim i neizmerno sam ponosan na to.

Naš posao je dinamičan i predstoji nam mnogo izazova i mogućnosti za dalji razvoj. Planiramo da nastavimo sa uvođenjem inovacija, fokusira­njem na unapređenje iskustva naših gostiju, kao i investiranjem u obuku i razvoj zaposlenih, pod­sticanjem kreativnosti i timskog rada i održava­njem dugo očuvane reputacije.

Sa osloncem na naše dosadašnje postignuće i sposobnost prilagođavanja promenama, veru­jem da nam predstoji perspektivna i svetla bu­dućnost. Uveren sam da ćemo kao tim, uz od­lučnost i posvećenost, prevazići sve izazove i uvećati uspehe u godinama koje dolaze.

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

RIALTO

ČITANJE PLAVE