in

PREOBRAŽAJ PUTEM THETA HEALING-a

PIŠE: UNA ŠIMPRAGA, THETA HEALING ADVANCED DNA BY VIANNA STIBAL
PHOTO: LAZAR OBRADOVIĆ

Metamorfoza kao promena i preo­bražaj na fizičkom, psihičkom i duhovnom nivou, svakako jeste baza Theta isceljivanja. Sve što govorimo i radimo regulisano je frekvencijama moždanih talasa (beta, alfa, theta, delta i gama), koji su stalno u kretanju. Dovođenjem mozga u theta moždane talase omogućavamo sinhronizaciju obe polovine mozga, telesno opuštan­je i mentalnu jasnoću, povećanje verbalne sposobnosti i verbalne inteligencije, temeljno ublažavanje stresa i smanjenje anksioznosti, kao i stimulaciju endrofina, oslobađan­je maštovitosti i kreativnosti, kao i mnoge druge dobrobiti.

Tehniku Theta Healing je utemeljila Vajana Stajbal 1995 godine, nakon što je sama sebi iscelila rak butne kosti, te je od Stvoritelja dobila tehniku koja je izlečila mnoge ljude širom sveta. Sam naziv „theta“ – ukazuje da se radi o theta moždanim talasima, koji su ključ za delovanje na podsvest, obrasce mišljenja, fizičko stanje organizma, kao i to kako doživljavamo sebe i svet oko sebe.

Kada u potpunosti poverujemo u kon­cepte i dovedemo svoju bit u stanje pot­punog prihvatanja, tada smo spremni za promenu. Uvek se na božanski način “namesti” da neko dođe na Theta Healing isceljivanje, te promeni svoj život u svakoj sferi postojanja u sadašnjem životu. Biti u kokreaciji sa Stvoriteljem svega što jeste, razvija naše potencijale menjanja pro­grama, pogrešnih sistema verovanja, koji su nastali tokom detinjstva i rane mlados­ti, a i iz kolektivne svesti.

Rad na verovanjima je sredstvo za promenu ponašanja i na taj način se pris­tupa kako podsvesnom umu, tako i nivoi­ma koji su od strane ostalih alternativnih tehnika ignorisani, a to Genetski nivo, Is­torijski nivo i Nivo duše.

U Theta healing poznajemo četiri nivoa verovanja bitosti čovekove; a ta četiri nivoa obuhvataju telo, emociju, um i en­ergiju duše. Na ta četiri nivoa se radi sa verovanjima u isceljivanju, jer se sva četiri protežu u prošlosti, sadašnjsti, budućnosti u našoj genetskoj strukturi, tačnije našem DNK.

To su: Osnovni nivo verovanja, Genetski nivo, Istorijski nivo i Nivo duše. Pod Os­novnim verovanjem podrazumevamo verovanja koja smo prihvatili još od det­injstva i koja su postala deo nas. Genetski nivo su programi koje smo nasledili od svojih predaka ili su dodati genima u ovom životu, te su ta verovanja energije koje su usađene u morfogenično polje znanja koje se nalazi u DNK. To polje govori DNK šta da radi. Istorijski nivo se bavi sećanjima iz prošlog života koje smo doneli u sadašn­jost i ona su smeštena u auričnom polju. Nivo duše predstavlja sve što osoba jeste.

Praktičar ulazi u Theta stanje medita­tivnim procesom gde projektuje svoju svest uvis i iznad svog prostora tako što povuče energiju iz središta zemlje do svo­jih stopala, te energiju povlači uvis u svoje telo, usled čega se automatski otvaraju čakre i aktivira kundalini. Sa tom energi­jom se uspostavlja veza sa Stvoriteljem svega što jeste. Tada imamo osećaj da smo sve što jeste i da smo povezani sa svim što jeste. To je čista i potpuno jas­na istina. Tada nastupa povezivanje sa unutrašnjim i spoljašnjim aspektima božanskoga unutar nas sa svim onim što je izvan nas. Sinergijski princip deluje kroz božanske misaone oblike. Kako bi došlo do isceljivanja, praktičar kanališe esenciju bezuslovne ljubavi kojom se oslobađa en­ergija koja je potrebna na molekularnom nivou kako bi promena nastupila. Po Va­janinom učenju, potreban je samo jedan atom bezuslovne ljubavi da bi se stvorila promena u telu. Važno je znati da bolest nije naš neprijatelj, već da je ona samo znak neravnoteže, kao i skup negativnih verovanja.

Iskusniji praktičari ove metode uglavnom imaju razvijeno intuitivno, empatijsko i vidovnjačko čulo i znaju razliku između njihovih osećaja, programa i verovanja, i programa i verovanja klijenata. Iako je praktičar procenio da su za klijenta dobri određeni osećaji, klijent uvek mora da da verbalnu dozvolu da je prihvatio instalaciju po svojoj slobodnoj volji.

Kroz Stvoritelja svega što jeste se pojača­va naša sposobnost da percipiramo nivoe postojanja.

Vajana je koncept o Sedam Nivoa Pos­tojanja primila od Zakona Istine. Svaki od ovih nivoa ima posebnu energiju i vibraciju i podleže pravilima, zakonima, uslovima i obavezama. Apsolutna je istina da sve što postoji unutar nivoa postojanja čini celo­kupnu kreaciju.

Prvi nivo postojanja čine minerali i anor­ganska materija, pa stoga ako nedostaju minerali, telu nedostaje struktura. Mi­nerali imaju funkciju da grade naše kosti, zube i sva meka tkiva, kao i da regulišu sisteme kao što su prenošenje kiseonika iz pluća, kucanje srca, nervne reakcije i zgrušavanje krvi.

Drugi nivo postojanja se sastoji od organ­ske materije kao što su drveća, biljke, vitamini. Biljke su neophodne za ljudski opstanak i kao takve prenose životnu energiju. Nedo­statak vitamina dovodi naše telo u neravnotežu i tada dolazi do nedostatka ljubavi.

Treći nivo je nivo na kom žive ljudi i životinje. Ovaj nivo se sastoji od molekula zasnovanih na belančevinama i strukture zasnovane na ugljeniku, kao i lanci aminokiselina. Ako telu nedostaju belančevine, nedostajaće mu i emocionalna hrana. Strah je jedina emocija koja nas drži u uverenju da smo na trećem nivou, jer on nije stvaran, stvarna je samo kreacija. Mi istovremeno postojimo na svih sedam nivoa, ali sumnja nas drži u iluziji. Ovde smo formirali ego, stvorili programe, misaone oblike i kolektivnu svest.

Četvrti nivo su ugljeni hidrati, i ukoliko su oni u deficit, imaćemo manjak energije. Ovo je bezvremenski nivo, te se ovo smatra po­dručjem duhova i predaka. Ljudi koji rade na ovom nivou nazivaju se šamani.

Peti nivo je nivo krajnjeg dualizma, i u nižim stepenima ovog nivoa još je uvek prisutan ego. Ovo je nivo Anđela, Veća Dvanaestorice, uzašlih majstora, naše duhovne porodice. Nedostatak masti na pe­tom nivou predstavlja nedostatak duhovne ravnoteže.

Šesti nivo postojanja su zakoni: Zakon elektriciteta, Zakon Istine, Zakon prirode i Zakon samilosti, a njihova komponenta je nukleins­ka kiselina. Ako manjka nukleinske kiseline, gubimo duhovnu struk­turu.

Sedmi nivo postojanja je sveobuhvatna energija kreacije, stvaranja, esencije čiste ljubavi, trenutnog isceljenja i najviše istine.Kompo­nenta ovog nivoa je ATP (adenozin trifosfat) i njegov nedostatak utiče na duhovnu esenciju.

Theta Healing objašnava da je Stvoritelj svega što jeste svuda oko nas, da je sveprisutan i sve ono što mi jesmo. Sa takvom svešću, isceljenja mogu biti trenutna i manifestacije života vidljive već na­kon prvog tretmana. Metamorfoze dolaze neki put sporije, neki put odmah, u zavisnosti od prihvatanja klijenta činjenice da počinje da se menja, kako njegov način razmišljanja, tako i njegov fizikus. Naravno, svaka metamorfoza je bolna, i neki put će vam se čini­ti da upravo neke stvari niste želeli da vam se dese, ali dešava se uvek ono kroz šta vi treba da prođete. Tako ćete, na primer, ako se osećate loše na poslu, nakon izvesnog vremena doneti tešku odlu­ku da sa tog posla odete, i sigurno će vam se ukazati bolja prilika od dotadašnje, jer vaš način razmišljanja više nije skučen i vi više ne­mate problema sa vašim verovanjima i strahovima, koji su postojali ranije. Ne bojte se metamorfoze koju donosi Theta healing, ona je dobra i donosi garantovani boljitak. Kako vama, tako i Kosmosu u vama.

Šaljem Vam ogromnu količinu bezuslovne ljubavi, za vaše najviše dobro na najuzvišeniji način.

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

BALKAN REGION

LA MERAVGLIA DELLA REALTA´