in

MUZEJ SAVREMENE UMJETNOSTI CRNE GORE

PIŠE: HRISTINA BOŠKOVIĆ
FOTOGRAFIJE: IZ PRIVATNE ARHIVE

MUZEJ SAVREMENE UMJETNOSTI CRNE GORE JE NACIONALNA INSTITUCIJA KULTURE. OS­NOVNA DELATNOST MUZEJA JE DA ČUVA, ŠTITI I PREZENTUJE UMETNIČKA DELA NASTALA OD PEDESETIH GODINA XX VEKA DO DANAS. MISIJA MUZEJA JE DA POPULARIZUJE SAVRE­MENU UMETNOST U CRNOJ GORI, EDUKUJE PUBLIKU, PROMOVIŠE SAVREMENE INTERNACI­ONALNE UMETNIČKE TOKOVE, RADI NA SISTEMATIZACIJI I PROMOCIJI SAVREMENE CRNO­GORSKE UMETNIČKE SCENE U ZEMLJI I INOSTRANSTVU.

U ovoj godini, Muzej savremene umjetnosti Crne Gore se fokusira na proširenje svog delovanja na region, Evropu i svet. Stručnim pristupom, koji uključuje gostovanja međunarodno priznatih umetnika, Muzej teži uspostavljanju upečatljivog uticaja na crnogorsku umetničku scenu.

Vizija direktora Muzeja savremene umjetnosti, dr Vladislava Šćepanovića, počiva na ideji proši­renja i prihvatanja novih perspektiva u kontekstu prezentacije savremene umetničke kreativnosti, jačanja međunarodne saradnje i stvaranja pros­tora za edukativne aktivnosti. Prioriteti Muzeja uključuju uspostavljanje dijaloga sa zajednicom, posebno sa novom generacijom ljudi koji uživaju u umetnosti, pa se planira uspostavljanje bliske saradnje sa brojnim regionalnim i međunarodnim institucijama.

Ovogodišnji program MSUCG donosi raznolik koncept – od eksperimentalnih eksploracija do tradicionalnih medija.

U Muzeju savremene umjetnosti Crne Gore, program za ovu godinu donosi crnogorskoj pub­lici raznolikost koncepata. U planiranju programa smo se vodili principima inkluzivnog pristupa koji obuhvata širok spektar umjetničkih praksi, od eksperimentalnih eksploracija do tradicionalnih medija.

Pažnju smo usmjerili na prezentaciju umjetni­ka međunarodne reputacije, iz uvjerenja da do­sadašnja izložbena praksa domaćih umjetnika već zauzima značajno mjesto u muzejskom pros­toru. Naš cilj je donijeti svježinu i novitete kroz umjetnost koja će publici ovog područja pružiti novo iskustvo i perspektivu. Takođe, u toku je i realizacija projekta koji će u ljetnjim mjesecima biti predstavljen velikom izložbom koja će dati cjelovit pregled savremene crnogorske umjetnič­ke scene, predstavljajući njen raznoliki spektar.

Kroz angažman umjetnika iz različitih kulturnih konteksta, želimo podstaknuti dijalog i interakci­ju između publike i umjetnosti, stvarajući prostor za otkrivanje novih estetskih, društvenih i kritič­kih perspektiva. Upravo u tome leži naša ambi­cija da osvježimo i obogatimo muzejski prostor, pružajući publici jedinstveno iskustvo susreta sa savremenom umjetnošću.

Program Muzeja savremene umjetnosti Crne Gore za 2024. godinu obuhvata izložbe umjet­nika kao što su Kiki Smith, Sam Durant, Erró, Šejla Kamerić, Laibach, Pregled savremene crnogorske umjetničke scene, Muzej prekinutih veza, Ivica Aranđus, Egzistencijalna pitanja u savremenoj skulpturalnoj praksi – Galerija savre­mene umetnosti Niš, Mijo Mijušković, Slobodan Bobo Slovinić, Emir Šehanović, Aleksandar Leka Mladenović, Ivana Radovanović.

Umetnički projekat Crne Gore je na novoj lokaciji na 60. Venecijanskom bijenalu.

Pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i me­dija Crne Gore i Muzeja savremene umjetnosti Crne Gore kao izvršnog producenta projekta, na čelu sa komesarom paviljona, dr Vladislavom Šćepanovićem, s ponosom najavljujemo da će autorski projekat It Takes an Island to Feel This Good, savremene crnogorske vizuelne umjetnice Darje Bajagić i kustoskinje Ane Simone Zelen­ović, predstavljati Crnu Goru na 60. Venecijan­skom bijenalu savremene umjetnosti, na lokaciji Complesso dell’Ospedaletto, na adresi Barbaria de le Tole.

Projekat nastoji da razumije i prikaže kolektivno pamćenje i promišljanje našeg odnosa prema zajedničkom istorijskom nasljeđu. Umjetnica ove teme istražuje kroz slikarstvo i skulpturu, sa po­sebnim fokusom na kompleksnu i višeslojnu isto­riju crnogorskog ostrva Mamula.

Darja Bajagić je skoro dvije godine posvetila istraživanju ostrva Mamula i njegove istorije u arhivima Crne Gore, a prikupljeni materijal joj je polazišna osnova za vizuelne kompozicije slika i skulpture. Ikonografija slika spaja arhivsku građu sa referencijalnim i simboličkim intervencijima karakterističnim za njen rad.

Projekat It Takes an Island to Feel This Good ističe jedinstveno mjesto crnogorske kulturne baštine tvrđave Mamula i služi se njegovom is­torijom kao povodom da pokrene goruća univer­zalna pitanja značajna za savremenu umjetnost i društvo. Upravo zato projekat Darje Bajagić ima mogućnost da posebno afirmiše Crnu Goru u međunarodnom kontekstu savremene umjetnos­ti na 60. Venecijanskom bijenalu.

MSUCG je u fokusu međunarodnog konkursa za idejno rješenje novih objekata kulture u glavnom gradu.

Muzej savremene umjetnosti Crne Gore se našao u fokusu međunarodnog konkursa koji je raspisalo Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine. Konkurs je usm­jeren ka odabiru idejnog arhitektonskog rješen­ja za kompleks koji bi obuhvatio ne samo Muzej savremene umjetnosti, već i Prirodnjački muzej, Kuću arhitekture, te park kulture i umjetnosti. Ovo predstavlja značajan korak u daljem razvoju muzejske institucije, omogućavajući joj da pos­tane integralni dio kulturnog centra grada.

Od učesnika konkursa se očekuje da ponude inovativna rješenja koja neće isključivo estetski oblikovati prostor, već će doprinijeti promjeni vi­zuelnog identiteta grada, kako užeg tako i šireg gradskog jezgra, kao i da će predložena arhitek­tura biti reprezentativna i da će pružiti novo is­kustvo posjetiocima, kao i stanovnicima glavnog grada.

Ova inicijativa Ministarstva takođe predstavl­ja značajnu razvojnu šansu za glavni grad, čija će centralna pozicija biti dodatno valorizirana uspostavljanjem ovog kulturnog centra. Time se ne obogaćuje samo kulturna ponuda grada, nego se otvara prostor za potencijalni ekonomski i turistički razvoj, uz unapređenje urbanih prosto­ra i podizanje kvaliteta života u lokalnoj zajednici.

Uzbudljivo je i to što su učešće na konkursu prih­vatila neka od najvećih imena svjetske arhitektu­re poput Sou Fujimota, Junye Ishigamija, Dilera Scofidio + Renfro, Snøhetta i Henning Larsena, a njihovo učešće doprinosi prestižu samog kon­kursa i obećava visok nivo kvaliteta i originalnos­ti predloga.

ŠTA MISLITE?

100 Poena
Upvote Downvote

IVAN MEŠTROVIĆ – RETROSPEKTIVA

PEOPLE OF THE WORLD